Office
page

Reports

Items per page

10
20
30

Show:

All
EBI Current
EBI Quarterly
ESPI
Name Date Report type
Raport nr raport bieżący 15/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (15/2019) Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Medius Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I
2019-10-29
ESPI


ESPI: raport bieżący 15/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniu 29 października 2019 r. zawiadomienia od Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie ("Forum TFI"), informuje o przydzieleniu Emitentowi certyfikatów inwestycyjnych Medius Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I (w organizacji) ("Fundusz") o wartości 200.000 zł.

Emitent informuje, że po dokonaniu formalności związanych z wpisem Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, Emitenta będzie zajmował się zarządzaniem całością portfela inwestycyjnego Funduszu w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności. jako podmiot posiadający zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 192 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 57/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (57/2019) Częściowy wykup obligacji serii O
2019-10-28
EBI Current


EBI Bieżące: 57/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 października 2019 roku Emitent dokonał wykupu 100 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 100.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 100 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 56/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (56/2019) Częściowy wykup obligacji serii M
2019-10-14
EBI Current


EBI Bieżące: 56/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 października 2019 roku Emitent dokonał wykupu 150 sztuk obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej 150.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 10 listopada 2017 roku.

Wykup 150 obligacji serii M, wynika z terminów wykupu obligacji serii M

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii M” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

Warunki Emisji obligacji serii M” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący z plikiem 14/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (14/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2019-10-10
ESPI


ESPI: raport bieżący z plikiem 14/2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 9 października 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek w dniu 9 października 2019 roku łącznie 99 obligacji Emitenta.

Pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek sprawuje funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta,

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 55/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (55/2019) Płatność odsetek od obligacji serii L
2019-10-07
EBI Current


EBI Bieżące: 55/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 5 października 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Tym samym w dniu 7 października 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii L.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii L są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący z plikiem 13/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (13/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2019-10-01
ESPI


ESPI: raport bieżący z plikiem 13/2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 1 października 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek w dniu 30 września 2019 roku łącznie 1550 sztuk akcji Spółki. Transakcji dokonano na NewConnect rynku akcji GPW.

Pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek sprawuje funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący z plikiem 12/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (12/2019) Raport finansowy za półrocze 2019 r.
2019-09-30
ESPI


ESPI: raport bieżący z plikiem 12/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2019 roku, wraz z raportami niezależnego biegłego rewidenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 54/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (54/2019) Częściowy wykup obligacji serii O
2019-09-30
EBI Current


EBI Bieżące: 54/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2019 roku Emitent dokonał wykupu 100 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 100.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 100 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedtermino-wego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 53/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (53/2019) Płatność odsetek od obligacji serii J
2019-09-23
EBI Current


EBI Bieżące: 53/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 września 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samym w dniu 24 września 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii J.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii J są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 52/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (52/2019) Płatność odsetek od obligacji serii Ł
2019-09-19
EBI Current


EBI Bieżące: 52/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 września 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii Ł są dokonywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa