Office
page

Reports

Items per page

10
20
30

Show:

All
EBI Current
EBI Quarterly
ESPI
Name Date Report type
Raport nr raport bieżący z plikiem 6/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (6/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2019-06-26
ESPI


ESPI: raport bieżący z plikiem 6/2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 25 czerwca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek w dniu 21 czerwca 2019 roku łącznie 19 sztuk obligacji Spółki. Transakcji dokonano na Catalyst rynku obligacji GPW ASO.

Pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek sprawuje funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta,

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 31/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (31/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
2019-06-24
EBI Current


EBI Bieżące: 31/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o podpisaniu przez Spółkę umowy z biegłym rewidentem UHY ECA AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisanym na listę na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115 („Biegły rewident”). Przedmiotem umowy zawartej przez Spółkę z Biegłym Rewidentem jest badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 30/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (30/2019) Płatność odsetek od obligacji serii J
2019-06-24
EBI Current


EBI Bieżące: 30/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samym w dniu 24 czerwca 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii J.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii J są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący 5/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 roku
2019-06-19
ESPI


ESPI: raport bieżący 5/2019

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. W związku z powyższym, Zarząd przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

MM-INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 4.566.262

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 35,14

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 31,25

LARTIQ POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 1.531.743

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 11,79

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 10,48

LARTIQ QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 1.430.514

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 11,01

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 9,79

LARTIQ QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 3.715.968

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 28,60

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 25,43

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 896.783

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 6,90

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) 6,14

LARTIQ XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 853.079

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 6,56

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) 5,84

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 29/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (29/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.
2019-06-18
EBI Current


EBI Bieżące: 29/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2019 roku w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 28/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (28/2019) Płatność odsetek od obligacji serii Ł
2019-06-18
EBI Current


EBI Bieżące: 28/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 czerwca 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii Ł są dokonywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 27/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (27/2019) Częściowy wykup obligacji serii M
2019-06-14
EBI Current


EBI Bieżące: 27/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2019 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 150 sztuk obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej 150.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 10 listopada 2017 roku.

Wykup 150 obligacji serii M, wynika z terminów wykupu obligacji serii M

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii M” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii M” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 26/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (26/2019) Częściowy wykup obligacji serii O
2019-05-28
EBI Current


EBI Bieżące: 26/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 maja 2019 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 110 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr 25/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (25/2019) Płatność odsetek od obligacji serii O
2019-05-28
EBI Current


EBI Bieżące: 25/2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje,iż w dniu 28 maja 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii O. Tym samy w dniu 28 maja 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii O.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii O są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „In-formacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący z plikiem 4/2019 - KANCELARIA MEDIUS SA (4/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2019-05-28
ESPI


ESPI: raport bieżący z plikiem 4/2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 27 maja 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek w dniu 23 maja 2019 roku łącznie 628 akcji Emitenta. Transakcji dokonano na rynku akcji NewConnect.

Pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek sprawuje funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta,

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Przejdź do infostrefa