Przejdź na
stronę kancelarii

Finanse

Wyniki finansowe

TIMELINE:

Rocznie
1 Kwartał
2 Kwartał
3 Kwartał
4 Kwartał
Graf kolumnowy
Graf liniowy

Zakres lat:

Eksport
AKTYWA [tys.zł] 2015 2016 2017 2018 2019
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 622 14 442 22 037 11 598
Należności 1 347 831 7 478 9 285
Wierzytelności nabyte 21 498 52 717 127 187 142 034
Pożyczki udzielone 53 17 17 17
Inwestycje w jednostkach powiązanych 0 1 079 0 9 540
Rzeczowe aktywa trwałe 394 539 532 1 102
Pozostałe aktywa niematerialne 769 717 853 748
Wartość firmy 1 430 1 339 4 894 4 894
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 77 248 304 291
Pozostałe aktywa 10 120 42 202
Aktywa ogółem 32 200 72 049 163 344 179 711
PASYWA [tys.zł] 2015 2016 2017 2018 2019
Zobowiązania 16 100 46 735 118 377 116 593
Dłużne papiery wartościowe 12 513 36 654 74 321 101 045
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 55 109 410 1 367
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 660 1 507 1 738 736
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 782 1 450 6 395 9 307
Pozostałe zobowiązania 1 998 7 015 35 513 4 048
Rozliczenia międzyokresowe 92 0 0 90
Kapitał własny 16 100 25 314 44 967 63 118
Kapitał akcyjny 4 281 7 306 7 306 7 306
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 4 340 4 340 4 340
Akcje własne (37) (37) (37) (37)
Inne skumulowane całkowite dochody 3 661 8 223 (1 183) 426
Pozostałe kapitały rezerwowe i zyski zatrzymane 8 195 5 482 34 541 51 083
Kapitał własny ogółem 16 100 25 314 44 967 63 118
Pasywa ogółem 32 200 72 049 163 344 179 711
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [tys.zł] 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z działalności operacyjnej 13 672 25 787 41 514 50 159
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 13 620 25 787 41 510 49 308
Pozostałe przychody operacyjne 52 0 4 851
Koszty działalności operacyjnej 9 933 16 356 6 370 12 897
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 875 1 529 2 743 4 168
Amortyzacja 226 382 326 406
Usługi obce 801 2 006 2 430 5 781
Podatki i opłaty 625 922 480 1 230
Pozostałe koszty operacyjne 7 406 11 517 391 1 312
Zysk na działalności operacyjnej 3 739 9 431 35 144 37 262
Przychody finansowe 1 814 3 432 59 532
Koszty finansowe 832 1 921 3 378 7 443
Zysk przed opodatkowaniem 4 721 10 372 31 825 30 351
Podatek dochodowy 1 060 2 150 6 899 8 344
Zysk netto za okres sprawozdawczy 3 661 8 222 24 926 22 007
CAŁKOWITE DOCHODY [tys.zł] 2015 2016 2017 2018 2019
Zysk netto za okres sprawozdawczy 3 661 8 222 24 926 22 007
Inne całkowite dochody, w tym 0 (1) (1 380) 1 609
Inne całkowite dochody, które będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku 0 (1) (1 380) 1 609
Inne całkowite dochody, które nie będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku 0 0 0 0
Łączne całkowite dochody 3 661 8 221 23 546 23 616
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [tys.zł] 2015 2016 2017 2018 2019
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk brutto za okres 4 721 10 372 31 825 30 351
Amortyzacja 226 382 326 406
Zyski (straty) z tytułu różnic finansowych 0 (196) 235 (231)
Odsetki i udziały w zyskach 611 1 844 2 112 7 381
Wynik na działalności inwestycyjnej 0 0 0 54
Zmiana stanu inwestycji w pakiety wierzytelności (15 200) 0 (78 074) (15 863)
Zmiana stanu zapasów (7) 0 0 0
Zmiana stanu należności 900 (5 108) (6 621) (3 702)
Zmiana stanu rezerw 0 0 62 14
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (39) (345) (40) 87
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 1 993 8 723 23 676 (33 430)
Inne korekty z działalności operacyjnej 0 (31 199) 5 994 (11)
Podatek dochodowy zapłacony (230) (752) (3 271) (3 614)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 025) (16 279) (23 776) (18 558)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 105
Wpływy z aktywów finansowych 872 293 1 088 0
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych (715) (385) (383) 756
Wydatki na aktywa finansowe 0 (1 102) 0 9 540
Inne wydatki inwestycyjne (454) (36) (3 943) 157
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (297) (1 230) (3 238) (10 348)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy z emisji akcji własnych 6 946 959 0 0
Wpływy z emisji obligacji 9 237 27 301 47 176 42 196
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych 0 2 772 0 0
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
Nabycie udziałów (akcji) własnych (2) 0 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (587) 0 0 0
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych (2 000) (3 427) (9 278) 17 714
Płatności innych zobowiązań finansowych (3) 0 0 68
Odsetki zapłacone (805) (1 611) (3 055) 6 021
Inne wydatki finansowe 0 (666) 0 0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12 786 25 328 34 843 18 393
Przepływy pieniężne netto 5 464 7 818 7 830 (10 513)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5 464 7 820 7 595 (10 439)
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 0 2 (235) 74
Środki pieniężne na początek okresu 1 157 6 622 14 442 22 037
Środki pieniężne na koniec okresu 6 622 14 442 22 272 11 598

Polityka dywidendowa

Zarząd Spółki nie przyjął polityki dywidendowej. Statut Spółki nie reguluje spraw wypłaty dywidendy
w sposób odmienny od postanowień kodeksu spółek handlowych, w związku z czym w Spółce obowiązują zasady wypłaty dywidendy ustalone zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne. 

Zarząd corocznie będzie podejmował decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty.

Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

1. sytuację płynnościową grupy kapitałowej Spółki;
2. sytuację rynkową grupy kapitałowej Spółki;
3. realizację polityki inwestycyjnej;
4. koszt oraz możliwości pozyskania finansowania;
5. wymogi prawa oraz zapisy warunków emisji obligacji, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia. 

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Od czasu wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Spółka wypracował zyski w każdym roku obrotowym. Spółka wypłaciła dywidendę tylko w roku 2015. W pozostałych latach zysk netto wypracowany przez Spółkę został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Dotychczas realizowana polityka dywidendowa Spółki była oparta, w szczególności, o następujące założenia:
1. strategicznym celem Zarządu Spółki był stabilny wzrost wartości aktywów netto Spółki i osiągnięcie przez Spółkę pozycji wiodącej firmy windykacyjnej na polskim rynku.

2. Zapewnienie kapitału  pokrywającego wzrost wydatków Spółki związanych ze wzrostem skali jej działalności i rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Spółki na rynkach zagranicznych.