Przejdź na
stronę kancelarii

Finanse

Wyniki finansowe

TIMELINE:

Rocznie
1 Kwartał
2 Kwartał
3 Kwartał
4 Kwartał
Graf kolumnowy
Graf liniowy

Zakres lat:

Eksport
AKTYWA [tys.zł] 2015 2016 2017 2018 2019
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 622 14 442 22 037 11 598 17 847
Należności 1 347 831 7 478 9 285 7 796
Wierzytelności nabyte 21 498 52 717 127 187 142 034 124 578
Pożyczki udzielone 53 17 17 17 17
Inwestycje w jednostkach powiązanych 0 1 079 0 9 540 9 740
Rzeczowe aktywa trwałe 394 539 532 1 102 856
Pozostałe aktywa niematerialne 769 717 853 748 224
Wartość firmy 1 430 1 339 4 894 4 894 4 894
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 77 248 304 291 393
Pozostałe aktywa 10 120 42 202 179
Aktywa ogółem 32 200 72 049 163 344 179 711 166 524
PASYWA [tys.zł] 2015 2016 2017 2018 2019
Zobowiązania 16 100 46 735 118 377 116 593 105 882
Dłużne papiery wartościowe 12 513 36 654 74 321 101 045 91 642
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 55 109 410 1 367 610
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 660 1 507 1 738 736 0
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 782 1 450 6 395 9 307 10 414
Pozostałe zobowiązania 1 998 7 015 35 513 4 048 3 094
Rozliczenia międzyokresowe 92 0 0 90 122
Kapitał własny 16 100 25 314 44 967 63 118 60 642
Kapitał akcyjny 4 281 7 306 7 306 7 306 7 306
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 4 340 4 340 4 340 4 340
Akcje własne (37) (37) (37) (37) (37)
Inne skumulowane całkowite dochody 3 661 8 223 (1 183) 426 24
Pozostałe kapitały rezerwowe i zyski zatrzymane 8 195 5 482 34 541 51 083 49 009
Kapitał własny ogółem 16 100 25 314 44 967 63 118 60 642
Pasywa ogółem 32 200 72 049 163 344 179 711 166 524
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [tys.zł] 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z działalności operacyjnej 13 672 25 787 41 514 50 160 17 930
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 13 620 25 787 41 510 49 309 17 511
Pozostałe przychody operacyjne 52 0 4 851 419
Koszty działalności operacyjnej 9 933 16 356 6 370 12 898 12 146
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 875 1 529 2 743 4 168 4 987
Amortyzacja 226 382 326 406 363
Usługi obce 801 2 006 2 430 5 781 4 903
Podatki i opłaty 625 922 480 1 230 1 456
Pozostałe koszty operacyjne 7 406 11 517 391 1 313 437
Zysk na działalności operacyjnej 3 739 9 431 35 144 37 262 5 784
Przychody finansowe 1 814 3 432 59 532 56
Koszty finansowe 832 1 921 3 378 7 443 7 196
Zysk przed opodatkowaniem 4 721 10 372 31 825 30 351 (1 356)
Podatek dochodowy 1 060 2 150 6 899 8 344 718
Zysk netto za okres sprawozdawczy 3 661 8 222 24 926 22 007 (2 074)
CAŁKOWITE DOCHODY [tys.zł] 2015 2016 2017 2018 2019
Zysk netto za okres sprawozdawczy 3 661 8 222 24 926 22 007 (2 074)
Inne całkowite dochody, w tym 0 (1) (1 380) 1 609 (402)
Inne całkowite dochody, które będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku 0 (1) (1 380) 1 609 (402)
Inne całkowite dochody, które nie będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku 0 0 0 0 -
Łączne całkowite dochody 3 661 8 221 23 546 23 616 (2 476)
- - - - -
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [tys.zł] 2015 2016 2017 2018 2019
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - - - - -
Zysk brutto za okres 4 721 10 372 31 825 30 351 (1 356)
Amortyzacja 226 382 326 406 363
Zyski (straty) z tytułu różnic finansowych 0 (196) 235 (231) (8)
Odsetki i udziały w zyskach 611 1 844 2 112 7 381 7 315
Wynik na działalności inwestycyjnej 0 0 0 54 0
Zmiana stanu inwestycji w pakiety wierzytelności (15 200) 0 (78 074) (15 863) 17 456
Zmiana stanu zapasów (7) 0 0 0 0
Zmiana stanu należności 900 (5 108) (6 621) (3 702) 2 915
Zmiana stanu rezerw 0 0 62 14 6
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (39) (345) (40) 87 31
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 1 993 8 723 23 676 (33 430) 814
Inne korekty z działalności operacyjnej 0 (31 199) 5 994 (11) (289)
Podatek dochodowy zapłacony (230) (752) (3 271) (3 614) (4 449)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 025) (16 279) (23 776) (18 558) 22 798
- - - - -
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ - - - - -
Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 105 0
Wpływy z aktywów finansowych 872 293 1 088 0 0
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 483
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych (715) (385) (383) 756 25
Wydatki na aktywa finansowe 0 (1 102) 0 9 540 200
Inne wydatki inwestycyjne (454) (36) (3 943) 157 2
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (297) (1 230) (3 238) (10 348) 256
- - - - -
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ - - - - -
Wpływy z emisji akcji własnych 6 946 959 0 0 0
Wpływy z emisji obligacji 9 237 27 301 47 176 42 196 21 013
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych 0 2 772 0 0 0
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 0
Nabycie udziałów (akcji) własnych (2) 0 0 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (587) 0 0 0 0
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych (2 000) (3 427) (9 278) 17 714 30 539
Płatności innych zobowiązań finansowych (3) 0 0 68 68
Odsetki zapłacone (805) (1 611) (3 055) 6 021 7 221
Inne wydatki finansowe 0 (666) 0 0 (14)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12 786 25 328 34 843 18 393 (16 801)
- - - - -
Przepływy pieniężne netto 5 464 7 818 7 830 (10 513) 6 253
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5 464 7 820 7 595 (10 439) 6 249
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 0 2 (235) 74 (4)
Środki pieniężne na początek okresu 1 157 6 622 14 442 22 037 11 598
Środki pieniężne na koniec okresu 6 622 14 442 22 272 11 598 17 847

Polityka dywidendowa

Zarząd Spółki nie przyjął polityki dywidendowej. Statut Spółki nie reguluje spraw wypłaty dywidendy
w sposób odmienny od postanowień kodeksu spółek handlowych, w związku z czym w Spółce obowiązują zasady wypłaty dywidendy ustalone zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne. 

Zarząd corocznie będzie podejmował decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty.

Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

1. sytuację płynnościową grupy kapitałowej Spółki;
2. sytuację rynkową grupy kapitałowej Spółki;
3. realizację polityki inwestycyjnej;
4. koszt oraz możliwości pozyskania finansowania;
5. wymogi prawa oraz zapisy warunków emisji obligacji, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia. 

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Od czasu wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Spółka wypracował zyski w każdym roku obrotowym. Spółka wypłaciła dywidendę tylko w roku 2015. W pozostałych latach zysk netto wypracowany przez Spółkę został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Dotychczas realizowana polityka dywidendowa Spółki była oparta, w szczególności, o następujące założenia:
1. strategicznym celem Zarządu Spółki był stabilny wzrost wartości aktywów netto Spółki i osiągnięcie przez Spółkę pozycji wiodącej firmy windykacyjnej na polskim rynku.

2. Zapewnienie kapitału  pokrywającego wzrost wydatków Spółki związanych ze wzrostem skali jej działalności i rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Spółki na rynkach zagranicznych.