Przejdź na
stronę kancelarii

Finanse

Wyniki finansowe

TIMELINE:

Rocznie
1 Kwartał
2 Kwartał
3 Kwartał
4 Kwartał
Graf kolumnowy
Graf liniowy

Zakres lat:

Eksport
AKTYWA [tys.zł] 2015 2016 2017 2018
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 622 14 442 22 037 11 598
Należności 1 347 831 7 478 7 195
Wierzytelności nabyte 21 498 52 717 127 187 168 473
Pożyczki udzielone 53 17 17 17
Inwestycje w jednostkach powiązanych 0 1 079 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 394 539 532 644
Pozostałe aktywa niematerialne 769 717 853 983
Wartość firmy 1 430 1 339 4 894 4 894
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 77 248 304 304
Pozostałe aktywa 10 120 42 9 765
Aktywa ogółem 32 200 72 049 163 344 179 754
PASYWA [tys.zł] 2015 2016 2017 2018
Zobowiązania 16 100 46 735 118 377 116 551
Dłużne papiery wartościowe 12 513 36 654 74 321 108 831
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 55 109 410 1 398
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 660 1 507 1 738 2 709
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 782 1 450 6 395 11 301
Pozostałe zobowiązania 1 998 7 015 35 513 32 838
Rozliczenia międzyokresowe 92 0 0 0
Kapitał własny 16 100 25 314 44 967 63 203
Kapitał akcyjny 4 281 7 306 7 306 7 306
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 4 340 4 340 4 340
Akcje własne (37) (37) (37) (37)
Inne skumulowane całkowite dochody 3 661 8 223 (1 183) (1 689)
Pozostałe kapitały rezerwowe i zyski zatrzymane 8 195 5 482 34 541 55 810
Kapitał własny ogółem 16 100 25 314 44 967 63 203
Pasywa ogółem 32 200 72 049 163 344 179 754
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [tys.zł] 2015 2016 2017 2018
Przychody z działalności operacyjnej 13 672 25 787 41 514 11 899
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 13 620 25 787 41 510 13 230
Pozostałe przychody operacyjne 52 0 4 2
Koszty działalności operacyjnej 9 933 16 356 6 370 4 029
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 875 1 529 2 743 1 096
Amortyzacja 226 382 326 81
Usługi obce 801 2 006 2 430 1 467
Podatki i opłaty 625 922 480 262
Pozostałe koszty operacyjne 7 406 11 517 391 67
Zysk na działalności operacyjnej 3 739 9 431 35 144 7 870
Przychody finansowe 1 814 3 432 59 574
Koszty finansowe 832 1 921 3 378 1 094
Zysk przed opodatkowaniem 4 721 10 372 31 825 6 196
Podatek dochodowy 1 060 2 150 6 899 1 319
Zysk netto za okres sprawozdawczy 3 661 8 222 24 926 4 877
CAŁKOWITE DOCHODY [tys.zł] 2015 2016 2017 2018
Zysk netto za okres sprawozdawczy 3 661 8 222 24 926 4 877
Inne całkowite dochody, w tym 0 (1) (1 380) (1 688)
Inne całkowite dochody, które będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku 0 (1) (1 380) (1 688)
Inne całkowite dochody, które nie będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku 0 0 0 0
Łączne całkowite dochody 3 661 8 221 23 546 5 306
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [tys.zł] 2015 2016 2017 2018
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk brutto za okres 4 721 10 372 31 825 6 196
Amortyzacja 226 382 326 81
Zyski (straty) z tytułu różnic finansowych 0 (196) 235 (296)
Odsetki i udziały w zyskach 611 1 844 2 112 471
Wynik na działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
Zmiana stanu inwestycji w pakiety wierzytelności (15 200) 0 (78 074) (23 663)
Zmiana stanu zapasów (7) 0 0 0
Zmiana stanu należności 900 (5 108) (6 621) (283)
Zmiana stanu rezerw 0 0 62 0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (39) (345) (40) (27)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 1 993 8 723 23 676 (1 587)
Inne korekty z działalności operacyjnej 0 (31 199) 5 994 61
Podatek dochodowy zapłacony (230) (752) (3 271) (310)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 025) (16 279) (23 776) (15 813)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
Wpływy z aktywów finansowych 872 293 1 088 0
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych (715) (385) (383) (317)
Wydatki na aktywa finansowe 0 (1 102) 0 (9 540)
Inne wydatki inwestycyjne (454) (36) (3 943) 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (297) (1 230) (3 238) (9 857)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy z emisji akcji własnych 6 946 959 0 0
Wpływy z emisji obligacji 9 237 27 301 47 176 42 021
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych 0 2 772 0 0
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
Nabycie udziałów (akcji) własnych (2) 0 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (587) 0 0 0
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych (2 000) (3 427) (9 278) (7 000)
Płatności innych zobowiązań finansowych (3) 0 0 0
Odsetki zapłacone (805) (1 611) (3 055) 0
Inne wydatki finansowe 0 (666) 0 (1 153)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12 786 25 328 34 843 33 868
Przepływy pieniężne netto 5 464 7 818 7 830 8 199
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5 464 7 820 7 595 8 494
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 0 2 (235) 296
Środki pieniężne na początek okresu 1 157 6 622 14 442 22 037
Środki pieniężne na koniec okresu 6 622 14 442 22 272 30 236

Polityka dywidendowa

Zarząd Spółki nie przyjął polityki dywidendowej. Statut Spółki nie reguluje spraw wypłaty dywidendy
w sposób odmienny od postanowień kodeksu spółek handlowych, w związku z czym w Spółce obowiązują zasady wypłaty dywidendy ustalone zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne. 

Zarząd corocznie będzie podejmował decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty.

Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

1. sytuację płynnościową grupy kapitałowej Spółki;
2. sytuację rynkową grupy kapitałowej Spółki;
3. realizację polityki inwestycyjnej;
4. koszt oraz możliwości pozyskania finansowania;
5. wymogi prawa oraz zapisy warunków emisji obligacji, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia. 

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Od czasu wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Spółka wypracował zyski w każdym roku obrotowym. Spółka wypłaciła dywidendę tylko w roku 2015. W pozostałych latach zysk netto wypracowany przez Spółkę został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Dotychczas realizowana polityka dywidendowa Spółki była oparta, w szczególności, o następujące założenia:
1. strategicznym celem Zarządu Spółki był stabilny wzrost wartości aktywów netto Spółki i osiągnięcie przez Spółkę pozycji wiodącej firmy windykacyjnej na polskim rynku.

2. Zapewnienie kapitału  pokrywającego wzrost wydatków Spółki związanych ze wzrostem skali jej działalności i rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Spółki na rynkach zagranicznych.