To Twoje pierwsze wejście na podstronę Relacji Inwestorskich.
Czy chcesz ustawić ją jako domyślną stronę KME?

Wyniki finansowe

2013*
2014*
2015
2016
Przychody ogółem
3 022
6 209
​15 486
30 157
Koszty ogółem
2 011
4 353
​10 765
19 809
Zysk netto
805
1 479
​3 661
8 279
Kapitały własne
2 589
6 081
​16 100
25 375
kwoty w tys PLN
* Dane po przekształceniu

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego

Pozycje*
2013**
2014**
2015
2016
Przychody ogółem
3 022
6 209
15 486
30 157
Przychody netto ze sprzedaży
2 213
4 611
13 620
26 233
Wynik ze sprzedaży
265
902
4 457
9 021
Zysk (strata) brutto
1 011
1 856
4 721
10 347
Zysk (strata) netto
804
1 479
3 661
8 279
Aktywa razem
12 318
12 318
32 237
67 423
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 102
6 236
16 100
42 048
Zobowiązania długoterminowe
2 000
3 443
9 109
26 674
Zobowiązania krótkoterminowe
849
2 261
6 117
12 892
Kapitał własny
4 637
6 081
16 137
25 375
Kapitał zakładowy
3 681 
3 681
4 281
7 306
Liczba akcji
7 962
8 562
8 562
14 612
* Dane w tys. zł
** Dane po przekształceniu

Podstawowe wskaźniki

2013*
2014*
2015
2016
Rentowność sprzedaży
36,32%
37,61%
26,88%
31,56%
ROE
17,33%
24,32%
22,74%
32,63%
ROA
12,70%
12,98%
16,45%
16,62%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
40,08%
50,63%
50,00%
62,36%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
66,88%
102,54%
100,00%
165,71%
EBIT (mln PLN)
0,3
0,8
3,7
8,5
EBITDA (mln PLN)
0,4
0,9
4
8,8
* Dane po przekształceniu