Przejdź na
stronę kancelarii

Raporty

Ilość wpisów na stronie:

10
20
30

Pokaż:

Wszystkie
EBI Bieżący
EBI Okresowy
ESPI
Nazwa Data Typ raportu
Raport nr 39/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (39/2018) Płatność odsetek od obligacji serii I
2018-07-16
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 39/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 lipca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 16 lipca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii I są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący 24/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (24/2018) Informacja o wpłatach na portfelach Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A.
2018-07-11
ESPI


ESPI: raport bieżący 24/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wpłaty na portfelach za ostanie 12 miesięcy:

Okres od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Polska: 32,020 mln zł.

Hiszpania: 16,193 mln zł. (3,766 mln Euro)

Czechy: 4,703 mln zł. (29,399 mln CZK)

Łącznie: 52,916 mln zł.

Okres od 01 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Polska: 31,233 mln zł.

Hiszpania: 5,013 mln zł. (1,166 mln Euro)

Czechy: ---

Łącznie: 36,246 mln zł.

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za połowę roku 2018, a także za II kwartał 2018 roku zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius S.A. za półrocze 2018 roku.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 38/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (38/2018) Płatność odsetek od obligacji serii L
2018-07-05
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 38/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Tym samy w dniu 5 lipca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii L.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii L są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący 23/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (23/2018) Rozpoczęcie działalności w Meksyku
2018-06-28
ESPI


ESPI: raport bieżący 23/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") z siedzibą w Krakowie, w nawiązana do raportu bieżącego ESPI 3/2018 informuje, iż Emitent rozpoczął działalność na terenie Meksyku, poprzez spółkę Medius Collection Mexico SA., de C.V. "Spółka", która ma siedzibę w stolicy tego kraju. Spółka jest w 100% zależna od Emitenta i prowadzi działalność w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce akcyjnej. Spółka powstawała, tj. został wpisana do publicznego rejestru handlowego w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie nabywania i obsługi pakietów wierzytelności na terenie Meksyku, a także obrót wierzytelnościami.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 37/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (37/2018) Częściowy wykup obligacji serii O
2018-06-28
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 37/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2018 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odset-kami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110.000 euro, wyemitowanym przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 110 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O wskazanych w „Warun-kach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

Warunki Emisji obligacji serii O przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia w dniu 28 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ryn-ku NewConnect.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 36/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (36/2018) Płatność odsetek od obligacji serii O
2018-06-28
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 36/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii O. Tym samy w dniu 28 czerwca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii O.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii O są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 35/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (35/2018) Płatność odsetek od obligacji serii J
2018-06-25
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 35/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samy w dniu 25 czerwca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii J.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii J są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący 21/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2018 roku
2018-06-18
ESPI


ESPI: raport bieżący 21/2018

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. W związku z powyższym, Zarząd przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

MM-INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 4.566.262

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 37,19

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 31,25

TRIGON POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 1.525.740

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 12,43

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 10,44

TRIGON QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 938.612

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 7,65

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 6,24

TRIGON QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 3.673.748

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 29,92

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 25,14

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 779.743

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 6,35

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 5,34

TRIGON XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 792.488

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 6,46

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 5,42

Przejdź do infostrefa
Raport nr 33/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (33/2018) Płatność odsetek od obligacji serii Ł
2018-06-18
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 33/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 czerwca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii Ł są dokonywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Przejdź do infostrefa
Raport nr 32/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (32/2018) Częściowy wykup obligacji serii O
2018-05-28
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 32/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110.000 euro, wyemitowanym przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Przejdź do infostrefa