To Twoje pierwsze wejście na podstronę Relacji Inwestorskich.
Czy chcesz ustawić ją jako domyślną stronę KME?

Raporty

KANCELARIA MEDIUS SA (13/2018) Zakup portfela wierzytelności o wartości 21 mln Euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 13/2018
16.04.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2018 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) otrzymała umowę cesji zakupi trzech portfela wierzytelności o wartości 21 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 16 kwietnia 2018 roku 87,15 mln zł.) z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest portfelem zakupionym przez Emitenta od Kreditech Spain S.L. zgodnie z podpisaną umową o współpracy z dnia 15 grudnia 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 63/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku polskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Polsce. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (21/2018) Płatność odsetek od obligacji serii I
EBI Bieżące: 21/2018
16.04.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 16 kwietnia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii I są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (20/2018) Płatność odsetek od obligacji serii L
EBI Bieżące: 20/2018
05.04.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Tym samy w dniu 5 kwietnia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii L.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii L są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 kwietnia 2018 roku
ESPI: raport bieżący 13/2018
03.04.2018

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

W dniu 3 kwietnia 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. W związku z powyższym, Zarząd przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

MM-INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 4.566.262

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 37,19

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 31,25

TRIGON POLSKIE PERŁY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 1.525.740

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 12,43

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 10,44

TRIGON QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 938.612

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 7,65

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 6,24

TRIGON QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 3.673.748

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 29,92

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 25,14

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 779.743

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 6,35

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 5,34

TRIGON XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Liczba głosów przysługujących na NWZ - 792.488

Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 6,46

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 5,42

KANCELARIA MEDIUS SA (19/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.
EBI Bieżące: 19/2018
03.04.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2018 roku w Krakowie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (18/2018) Wykup Obligacji serii K na żądanie Emitenta
EBI Bieżące: 18/2018
03.04.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) w dniu 3 kwietnia 2018 r. dokonał przedterminowego wykupu 60.000 Obligacji serii K o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 złotych ("Obligacje").

Wykup Obligacji nastąpił za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Przedterminowy wykup Obligacji jest wynikiem skorzystania przez Emitenta z uprawnienia do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta. Celem wcześniejszego wykupu Obligacji jest zmniejszenie kosztów związanych z obsługą Obligacji oraz zmniejszenie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji papierów dłużnych.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (17/2018) Płatność odsetek od obligacji serii K
EBI Bieżące: 17/2018
03.04.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2018 roku dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii K.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii K są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (12/2018) Wykup Obligacji serii K na żądanie Emitenta
ESPI: raport bieżący 12/2018
03.04.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2018, informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. dokonał przedterminowego wykupu 60.000 Obligacji serii K o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 złotych ("Obligacje").

Wykup Obligacji nastąpił za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Przedterminowy wykup Obligacji jest wynikiem skorzystania przez Emitenta z uprawnienia do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta. Celem wcześniejszego wykupu Obligacji jest zmniejszenie kosztów związanych z obsługą Obligacji oraz zmniejszenie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji papierów dłużnych.

KANCELARIA MEDIUS SA (16/2018) Częściowy wykup obligacji serii O
EBI Bieżące: 16/2018
28.03.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110.000 euro, wyemitowanym przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 110 z 5.000 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

Warunki Emisji obligacji serii O przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia w dniu 28 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

KANCELARIA MEDIUS SA (11/2018) Zakup portfela wierzytelności o wartości 21 mln zł., na rynku polskim
ESPI: raport bieżący 11/2018
28.03.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 marca 2018 roku otrzymała umowę cesji zakupu portfela wierzytelności o wartości 21 mln zł. od Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotowy portfel jest portfelem zakupionym przez Emitenta od Kreditech Polska Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową o współpracy z dnia 15 grudnia 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 62/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku polskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Polsce. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (15/2018) Płatność odsetek od obligacji serii J
EBI Bieżące: 15/2018
23.03.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samy w dniu 22 marca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii J.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii J są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

KANCELARIA MEDIUS SA (14/2018) Płatność odsetek od obligacji serii Ł
EBI Bieżące: 14/2018
19.03.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 marca 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 16 marca 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii Ł są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

KANCELARIA MEDIUS SA (10/2018) Zakup portfela wierzytelności o wartości 2,5 mln euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 10/2018
15.03.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 marca 2018 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) otzrzymała umowę cesji zakupi trzech portfela wierzytelności o wartości 2,5 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 15 marca 2018 roku 10,5 mln zł.) z 4finance Spain Financial Services S.A.U. z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest kolejnym portfelem zakupionym przez Medius Collection S.L. od spółki 4finance Spain Financial Services S.A.U. zgodnie z podpisaną umową z dnia 17 lipca 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 35/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (9/2018) Przedterminowy wykup Obligacji serii K na żądanie Emitenta
ESPI: raport bieżący 9/2018
13.03.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelarii Medius S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 marca 2018 r. podjął uchwałę o przedterminowym wykupie 60.000 Obligacji serii K o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 złotych ("Obligacje").

Dniem Wcześniejszego Wykupu Obligacji będzie dzień 3 kwietnia 2018 roku.

Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż przedterminowy wykup Obligacji jest wynikiem skorzystania przez Emitenta z uprawnienia do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta. Celem wcześniejszego wykupu Obligacji jest zmniejszenie kosztów związanych z obsługą Obligacji oraz zmniejszenie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji papierów dłużnych.

KANCELARIA MEDIUS SA (8/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: raport bieżący z plikiem 8/2018
09.03.2018

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 8 marca 2018 roku, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez panią Magdalenę Mierzwicką-Imiołek - Dyrektora Zarządzającego Emitenta, oraz osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta, posiadającą stały dostęp do informacji poufnych Spółki, Emitent powziął informację o objęciu w dniu 7 marca 2018 roku, przez panią Magdalenę Mierzwicką-Imiołek, 400 obligacji Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda za łączną cenę 400.000 zł. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

KANCELARIA MEDIUS SA (13/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii N
EBI Bieżące: 13/2018
08.03.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii N i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 lutego 2018 roku

2) Data zakończenia subskrypcji: 5 marca 2018 roku.

2) Data przydziału obligacji: 7 marca 2018 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 30.000 obligacji na okaziciela serii N.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji serii N, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

21.269

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 złotych za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Zapisy na obligacje serii N złożyło 63 inwestorów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Obligacje serii N przydzielono 63 inwestorom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie obligacji serii N nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii N wynoszą 300.000 zł.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (12/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2018 roku.
EBI Bieżące: 12/2018
07.03.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

Więcej informacji znajduje się w zakładce WZA.

KANCELARIA MEDIUS SA (7/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2018 roku.
ESPI: raport bieżący z plikiem 7/2018
07.03.2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Krakowie, przy ul. Królewskiej 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu - w zakładce WZA.

KANCELARIA MEDIUS SA (6/2018) Zakup portfela wierzytelności o wartości 9,3 mln euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 6/2018
06.03.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 06 marca 2018 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) otzrzymała umowę cesji zakupi trzech portfela wierzytelności o wartości 9,3 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 06 marca 2018 roku 38,8 mln zł.) z 4finance Spain Financial Services S.A.U. z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest kolejnym portfelem zakupionym przez Medius Collection S.L. od spółki 4finance Spain Financial Services S.A.U. zgodnie z podpisaną umową z dnia 17 lipca 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 35/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (11/2018) Zakończenie subskrypcji obligacji serii O i przydział obligacji
EBI Bieżące: 11/2018
28.02.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii O i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 28 lutego 2018 roku

2) Data zakończenia subskrypcji: 28 lutego 2018 roku.

2) Data przydziału obligacji: 28 lutego 2018 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 5.000 obligacji na okaziciela serii O.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji serii O, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

5.000.

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 euro za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Zapisy na obligacje serii O złożyło 2 inwestorów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Obligacje serii O przydzielono 2 inwestorom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie obligacji serii O nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii O wynoszą 75.000 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 75.000 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty emisji będą amortyzowane i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (10/2018) Emisja obligacji serii O
EBI Bieżące: 10/2018
28.02.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r. podjął uchwałę nr 3/2018 o emisji 5.000 Obligacji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1.000 euro każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 euro („Obligacje Serii O”).

Celem emisji Obligacji Serii O jest pozyskanie środków na podstawową działalność Emitenta.

Obligacje Serii O zostały wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) oraz będą oferowane do nie więcej niż 149 potencjalnych inwestorów tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.).

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

KANCELARIA MEDIUS SA (5/2018) Emisja obligacji serii O
ESPI: raport bieżący 5/2018
28.02.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r. podjął uchwałę nr 3/2018 o emisji 5.000 Obligacji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1.000 euro każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 euro ("Obligacje Serii O").

Celem emisji Obligacji Serii O jest pozyskanie środków na podstawową działalność Emitenta.

Obligacje Serii O zostały wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) oraz będą oferowane do nie więcej niż 149 potencjalnych inwestorów tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.).

KANCELARIA MEDIUS SA (9/2018) Przyjęcie ostatecznych warunków emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii N
EBI Bieżące: 9/2018
26.02.2018

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 59/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., w sprawie podjęcia przez Zarząd Kancelarii Medius S.A. („Spółka”) decyzji o przyjęciu programu emisji obligacji („Program”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 26 lutego 2018 r. podjął uchwałę nr 1/2018 w sprawie przyjęcia oraz zatwierdzenia treści ostatecznych warunków emisji obligacji właściwych dla obligacji wszystkich serii emitowanych w ramach Programu.

Jednocześnie, w tym samym dniu, Zarząd Spółki przyjął uchwałę nr 2/2018 o emisji do 30.000 Obligacji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000 zł („Obligacje Serii N”).

Obligacje Serii N zostaną wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) oraz będą oferowane do nie więcej niż 149 potencjalnych inwestorów tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.).

Postawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (4/2018) Przyjęcie ostatecznych warunków emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii N
ESPI: raport bieżący 4/2018
26.02.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 59/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., w sprawie podjęcia przez Zarząd Kancelarii Medius S.A. ("Spółka") decyzji o przyjęciu programu emisji obligacji ("Program"), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 26 lutego 2018 r. podjął uchwałę nr 1/2018 w sprawie przyjęcia oraz zatwierdzenia treści ostatecznych warunków emisji obligacji właściwych dla obligacji wszystkich serii emitowanych w ramach Programu.

Jednocześnie, w tym samym dniu, Zarząd Spółki przyjął uchwałę nr 2/2018 o emisji do 30.000 Obligacji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000 zł ("Obligacje Serii N").

Obligacje Serii N zostaną wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.) oraz będą oferowane do nie więcej niż 149 potencjalnych inwestorów tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.).

KANCELARIA MEDIUS SA (8/2018) Wykup obligacji serii H
EBI Bieżące: 8/2018
22.02.2018

Zarząd Spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 21 lutego 2018 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 70.000 sztuk dwuletnich obligacji serii H o łącznej wartości 7.000.000 zł, wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2016 roku.

Obligacje serii H były obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 7,3% w skali roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (7/2018) Płatność odsetek od obligacji serii H
EBI Bieżące: 7/2018
22.02.2018

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 22 lutego 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samym w dniu 21 lutego 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii H.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obli-gatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Warto-ściowych S.A.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

KANCELARIA MEDIUS SA (3/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności na rynku meksykańskim
ESPI: raport bieżący 3/2018
21.02.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") z siedzibą w Krakowie, w nawiązana do raportu bieżącego ESPI 65/2017 informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu działalności na rynku meksykańskim. W tym celu Zarząd podjął działania zmierzające do zarejestrowania w Meksyku spółki pod firmą "Medius Collection Mexico", która będzie prowadzić działalności w zakresie nabywania i obsługi pakietów wierzytelności na terenie Meksyku.

Zamiarem Emitenta jest wykonywanie za pomocą nowo utworzonej spółki postanowień umowy ramowej o współpracy z Kreditech Mexico S.A de C.V. SOFOM ENR z siedzibą w Meksyku.

Fakt rejestracji spółki w rejestrze handlowym Emitent przekaże niezwłocznie do wiadomości publicznej.

KANCELARIA MEDIUS SA (6/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
EBI Okresowe: raport kwartalny nr 6/2018
14.02.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Raport IVQ2017

Prezentacja IVQ2017

KANCELARIA MEDIUS SA (2/2018) Zawarcie umowy o zarządzanie Trigon Profit XXX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
ESPI: raport bieżący 2/2018
14.02.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 roku Emitent zawarł z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Trigon Profit XXX Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") obejmującego sekuryty-zowane wierzytelności.

Na mocy wskazanej wyżej umowy Emitent będzie odpłatnie zarządzał całością portfela inwesty-cyjnego Funduszu, w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności, nabywane przez Fundusz do tego portfela oraz wykonywał inne czynności związane z zawieraniem przez Fundusz umów nabycia wierzytelności oraz umów o subpartycypację. Emitentowi przysługuje zmienne wynagrodzenie za świadczenie usług określonych wskazaną wyżej umową, w kwocie stanowiącej określony procent wartości środków pieniężnych uzyskanych z sekurytyzowanych wierzytelności oraz wartości odzyskanych kosztów zastępstwa procesowego.

Zawarcie wskazanej wyżej umowy stanowi element rozwoju Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych na czas nieo-kreślony.

KANCELARIA MEDIUS SA (5/2018) Płatność odsetek od obligacji serii M
EBI Bieżące: 5/2018
14.02.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii M. Tym samy w dniu 14 lutego 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii M.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii M są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (1/2018) Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Trigon Profit XXX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
ESPI: raport bieżący 1/2018
08.02.2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") w dniu 8 lutego 2018 roku otrzymał informację o przydzieleniu Emitentowi certyfikatów inwestycyjnych Trigon Profit XXX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") o wartości 9.540.000 zł. Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zamierza zlecić Emitentowi zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Funduszu w zakresie obejmującym Sekurytyzowane Wierzytelności, jako podmiotowi posiadającemu zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 192 ustawy o funduszach inwestycyjnych i za-rządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Na dzień przydziału certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 47.736.490,70 zł.

KANCELARIA MEDIUS SA (4/2018) Płatność odsetek od obligacji serii I
EBI Bieżące: 4/2018
15.01.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 15 stycznia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii I są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (3/2018) Płatność odsetek od obligacji serii L
EBI Bieżące: 3/2018
05.01.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 5 stycznia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Tym samy w dniu 5 stycznia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii L.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii L są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (2/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018
EBI Bieżące: 2/2018
02.01.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

-raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 r.,

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.,

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r.,

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r.,

- raport okresowy roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (1/2018) Płatność odsetek od obligacji serii K
EBI Bieżące: 1/2018
02.01.2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 31 grudnia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii K. Tym samy w dniu 2 stycznia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii K.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii K są dokonywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (70/2017) Korekta raportu ESPI 68/2017 - Zakup portfela wierzytelności o wartości 18 mln euro
ESPI: raport bieżący 70/2017
29.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, przekazuje korektę raportu ESPI nr 68/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Korekta polega na zmianie daty zawarcia umowy na dzień 29 grudnia 2017 roku.

Poniżej skorygowana treść raportu:

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 63/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, Zarząd Spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 r. zawarł umowę, na podstawie której Emitent nabył od Kreditech Spain S.L. portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 18.792.000 euro złotych w stosunku do 21.177 dłużników.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (69/2017) Korekta raportu ESPI 67/2017 - Zakup portfela wierzytelności o wartości 25 mln zł
ESPI: raport bieżący 69/2017
29.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, przekazuje korektę raportu ESPI nr 67/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Korekta polega na zmianie daty zawarcia umowy na dzień 29 grudnia 2017 roku.

Poniżej skorygowana treść raportu:

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 62/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, Zarząd Spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 r. zawarł umowę, na podstawie której Emitent nabył od Kreditech Polska sp. z o.o. portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 25 mln złotych w stosunku do 16.673 dłużników.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (68/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 18 mln euro
ESPI: raport bieżący 68/2017
29.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 63/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, Zarząd Spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 22 grudnia 2017 r. zawarł umowę, na podstawie której Emitent nabył od Kreditech Spain S.L. portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 18.792.000 euro złotych w stosunku do 21.177 dłużników.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (67/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 25 mln zł.
ESPI: raport bieżący 67/2017
29.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 62/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, Zarząd Spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 22 grudnia 2017 r. zawarł umowę, na podstawie której Emitent nabył od Kreditech Polska sp. z o.o. portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 25 mln złotych w stosunku do 16.673 dłużników.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (66/2017) Uzyskanie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
ESPI: raport bieżący 66/2017
28.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), informuje iż w dniu 28 grudnia 2017 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: "KNF"), zgodnie z którą KNF udzielił Emitentowi zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Uzyskanie ww. zezwolenia umożliwia Emitentowi rozpoczęcie działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, co w ocenie Zarządu Emitent przyczyni się do realizacji planów rozwoju Emitenta związanych z poszerzaniem prowadzonej już działalności oraz pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe Emitenta.

KANCELARIA MEDIUS SA (54/2017) Płatność odsetek od obligacji serii J
EBI Bieżące: 54/2017
27.12.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samy w dniu 22 grudnia 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii J.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii J są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (53/2017) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)
EBI Bieżące: 53/2017
19.12.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Krakowie informuje, że dniu dzisiejszym weszła w życie umowa o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii G Spółki, zawarta z Kance-larią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „In-formacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

KANCELARIA MEDIUS SA (52/2017) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
EBI Bieżące: 52/2017
19.12.2017

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dot. zakończenia subskrypcji akcji serii G oraz dokonania przydziału akcji.

Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego przepisu było niedopatrzenie

o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (51/2017) Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji
EBI Bieżące: 51/2017
19.12.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 10 maja 2016 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 maja 2016 roku

Data zakończenia subskrypcji: 14 czerwca 2016 roku.

2) Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii G doszła do skutku w dniu 14 czerwca 2016 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji serii G

o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) jedna akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji serii G nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii G zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) jedna akcja.

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii G były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii G zostały objęte za wkład pieniężny (gotówkę) poprzez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek Emitenta.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej dwóm inwestorom.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z dwoma inwestorami.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły 15.000 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000 zł,

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (50/2017) Płatność odsetek od obligacji serii Ł
EBI Bieżące: 50/2017
18.12.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 grudnia 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii Ł są dokonywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (65/2017) Zawarcie istotnej umowy na zakup portfela wierzytelności o wartości do 21.000.000 euro z Kreditech Mexico S.A de C.V. SOFOM ENR
ESPI: raport bieżący 65/2017
15.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu dzisiejszym umowy ramowej o współpracy (dalej: "Umowa") ze spółką Kreditech Mexico S.A de C.V. SOFOM ENR z siedzibą w Meksyku (dalej: "Kreditech Mexico S.A.").

Przedmiotem zawartej Umowy jest umożliwienie Emitentowi nabywania od Kreditech Mexico S.A. portfeli wierzytelności o wartości do 21.000.000 euro wynikających z umów pożyczek. Umowa będzie realizowana w okresie najbliższych 3 lat.

Umowa reguluje zasady wzajemnej współpracy Stron, wymagania dot. pakietów wierzytelności, których nabycie planuje Emitent (w tym m.in. wymogi formalne, sposób przekazania dokumentacji, itp.), ustalania ceny poszczególnych pakietów wierzytelności oraz sposobu ich zapłaty oraz inne niezbędne elementy umów tego rodzaju.

W ocenie Emitenta, zawarcie przedmiotowej Umowy może umożliwić Emitentowi rozpoczęcie działalności na rynku meksykańskim. W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu działalności na rynku meksykańskim, Emitent niezwłocznie przekaże w tym zakresie szczegółowe informacje w odrębnym raporcie.

KANCELARIA MEDIUS SA (64/2017) Zawarcie istotnej umowy na zakup portfela wierzytelności o wartości do 30.000.000 euro z O.O.O. MFC Kreditech Rus
ESPI: raport bieżący 64/2017
15.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu dzisiejszym umowy ramowej o współpracy (dalej: "Umowa") ze spółką O.O.O. MFC Kreditech Rus z siedzibą w Moskwie (dalej: "MFC Kreditech").

Przedmiotem zawartej Umowy jest umożliwienie Emitentowi nabywania od od MFC Kreditech portfeli wierzytelności o wartości do 30.000.000 euro wynikających z umów pożyczek. Umowa będzie realizowana w okresie najbliższych 3 lat.

Umowa reguluje zasady wzajemnej współpracy Stron, wymagania dot. pakietów wierzytelności, których nabycie planuje Emitent (w tym m.in. wymogi formalne, sposób przekazania dokumentacji, itp.), ustalania ceny poszczególnych pakietów wierzytelności oraz sposobu ich zapłaty oraz inne niezbędne elementy umów tego rodzaju.

W ocenie Emitenta, zawarcie przedmiotowej Umowy może umożliwić Emitentowi rozpoczęcie działalności na rynku rosyjskim. W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu działalności na rynku rosyjskim, Emitent niezwłocznie przekaże w tym zakresie szczegółowe informacje w odrębnym raporcie.

KANCELARIA MEDIUS SA (63/2017) Zawarcie istotnej umowy na zakup portfela wierzytelności o wartości do 75.000.000 euro z Kreditech Spain S.L
ESPI: raport bieżący 63/2017
15.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu dzisiejszym umowy ramowej o współpracy (dalej: "Umowa") ze spółką Kreditech Spain S.L z siedzibą w Madrycie (dalej: "Kreditech Spain S.L.").

Przedmiotem zawartej Umowy jest umożliwienie Emitentowi nabywania od Kreditech Spain S.L portfeli wierzytelności o wartości do 75.000.000 euro wynikających z umów pożyczek. Umowa będzie realizowana w okresie najbliższych 3 lat.

Umowa reguluje zasady wzajemnej współpracy Stron, wymagania dot. pakietów wierzytelności, których nabycie planuje Emitent (w tym m.in. wymogi formalne, sposób przekazania dokumentacji, itp.), ustalania ceny poszczególnych pakietów wierzytelności oraz sposobu ich zapłaty oraz inne niezbędne elementy umów tego rodzaju.

W ocenie Emitenta, zawarcie przedmiotowej Umowy przyczyni się do realizacji planów rozwoju Emitenta związanych z poszerzaniem prowadzonej już działalności na rynku hiszpańskim.

KANCELARIA MEDIUS SA (62/2017) Zawarcie istotnej umowy na zakup portfela wierzytelności o wartości do 24.000.000 euro z Kreditech Polska sp. z o.o.
ESPI: raport bieżący 62/2017
15.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu dzisiejszym umowy ramowej o współpracy (dalej: "Umowa") ze spółką Kreditech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Kreditech Polska sp. z o.o.").

Przedmiotem zawartej Umowy jest umożliwienie Emitentowi nabywania od Kreditech Polska sp. z o.o. portfeli wierzytelności o wartości do 24.000.000 euro wynikających z umów pożyczek. Umowa będzie realizowana w okresie najbliższych 3 lat.

Umowa reguluje zasady wzajemnej współpracy Stron, wymagania dot. pakietów wierzytelności, których nabycie planuje Emitent (w tym m.in. wymogi formalne, sposób przekazania dokumentacji, itp.), ustalania ceny poszczególnych pakietów wierzytelności oraz sposobu ich zapłaty oraz inne niezbędne elementy umów tego rodzaju.

W ocenie Emitenta, zawarcie przedmiotowej Umowy przyczyni się do realizacji planów rozwoju Emitenta związanych z poszerzaniem prowadzonej już działalności na rynku polskim.

KANCELARIA MEDIUS SA (61/2017) Nabycie spółki prawa czeskiego
ESPI: raport bieżący 61/2017
15.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 42/2017 z dnia 4 września 2017 roku (dot. negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki z branży Fintech w Republice Czeskiej) oraz raportu bieżącego ESPI nr 55/2017 z dnia 23 października 2017 roku (dot. zawarcia termsheet w przedmiocie potencjalnego nabycia spółki prawa czeskiego), informuje, iż Emitent zawarł z Kreditech Holding SSL GmbH umowę (dalej: "Umowa"), na podstawie której, nabył 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa czeskiego, tj. Kreditech Česká Republika s.r.o. z siedzibą w Pradze (dalej: "Spółka"), za cenę 2.400.000 euro. Własność udziałów Spółki przechodzi na Emitenta z chwilą uznania na rachunku bakowym Kreditech Holding SSL GmbH pierwszej płatności ceny, tj. z dniem 15 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z postanowieniami Umowy cena zostanie zapłacona przez Emitenta w trzech transzach: pierwsza płatność w wysokości 1.200.000 euro została zapłacona niezwłocznie po zawarciu Umowy, druga płatność w wysokości 480.000 euro zostanie zapłacona do dnia 31 stycznia 2018 r., trzecia płatność w wysokości 720.000 euro zostanie zapłacona do dnia 30 czerwca 2018 r.

W konsekwencji zawartej umowy, Emitent nabył 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Nabyta przez Emitenta Spółka działa w branży fintech (mikropożyczki) i posiada pakiety wierzytelności o wartości ok. 8,2 mln euro. Nabycie przez Emitenta wskazanego wyżej portfela wierzytelności przyczyni się do istotnego rozwoju działalności Emitenta na rynku czeskim oraz będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie zamierza kontynuować działalności Spółki w zakresie mikropożyczek. Szczegółowe plany Emitenta wobec Spółki zostaną przedstawione w odrębnym raporcie bieżącym.

KANCELARIA MEDIUS SA (60/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 20 mln zł.
ESPI: raport bieżący 60/2017
06.12.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 6 grudnia 2017 r. zawarł umowę, na podstawie której Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 20,0 mln złotych w stosunku do 11.888 dłużników.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (59/2017) Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji
ESPI: raport bieżący 59/2017
28.11.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 r. przyjął program emisji obligacji ("Program Emisji" lub "Program") w ramach którego Spółka będzie mogła wielokrotnie zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji przez Spółkę niezabezpieczonych obligacji na okaziciela denominowanych w złotych ("Obligacje").

Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w ramach Programu Emisji nie będzie wyższa niż 100.000.000 (słownie: sto milionów złotych). Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie nabycia w drodze oferty prywatnej.

Ostateczna treść warunków emisji Obligacji, właściwa dla wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu, zostanie określona przez Zarząd w osobnej uchwale, zaś szczegółowe warunki emisji Obligacji poszczególnych serii będą każdorazowo określane w suplemencie do podstawowych warunków emisji Obligacji i przyjmowane uchwałą Zarządu.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Emitent powierzył Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Spółka Komandytowa.

KANCELARIA MEDIUS SA (49/2017) Płatność odsetek od obligacji serii H
EBI Bieżące: 49/2017
22.11.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samy w dniu 22 listopada 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii H.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (48/2017) Zakończenie subskrypcji obligacji serii M i dokonanie przydziału obligacji
EBI Bieżące: 48/2017
20.11.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji obligacji na okaziciela serii M i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 listopada 2017 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 10 listopada 2017 roku.

2) Data przydziału obligacji: 10 listopada 2017 roku

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 5.000 (pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1.000 euro (tysiąc euro) jedna obligacja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

5.000 sztuk obligacji na okaziciela serii M.

6) Cena po jakiej obligacje były nabywane:

Obligacje serii M były nabywane po cenie równej 1.000 euro (jeden tysiąc euro) za jedną obligację na okaziciela serii M.

6a) Opis sposobu pokrycia obligacji:

Obligacje serii M zostały pokryte gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapisy na obligacje serii M złożyło 2 inwestorów instytucjonalnych.

8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Obligacje na okaziciela serii M zostały przydzielone 2 inwestorom instytucjonalnym.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W emisji obligacji serii M nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji obligacji serii M wyniosły:

• przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 243.552,88 zł netto,

• wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,

• sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,

• promocja oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do kosztów operacyjnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (47/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 2,27 mln Euro na rynku hiszpańskim
EBI Bieżące: 47/2017
20.11.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 listopada 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji zakupi portfela wierzytelności o wartości 2,27 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 20 listopada 2017 roku 9,6 mln zł.) z 4finance Spain Financial Services S.A.U. z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest kolejnym portfelem zakupionym przez Medius Collection S.L. od spółki 4finance Spain Financial Services S.A.U. zgodnie z podpisaną umową z dnia 17 lipca 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 35/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (58/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
ESPI: raport bieżący z plikiem 58/2017
17.11.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez MM Investments sp. z o.o., tj. podmiotu blisko związanego z Panią Magdaleną Mierzwicką-Imiołek Dyrektorem Zarządzający Emitenta oraz będącą żoną Prezesa Zarządu Emitenta, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu 150 akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o., w której Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. w dniu 14 listopada 2017 roku nabyła 150 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 19,88 zł. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (57/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
ESPI: raport bieżący z plikiem 57/2017
17.11.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Panią Magdaleną Mierzwicką-Imiołek, pełniącą funkcję Dyrektora Zarządzającego Emitenta oraz będącą żoną Prezesa Zarządu Emitenta, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu 750 akcji Emitenta przez Magdalenę Mierzwicką-Imiołek.

Z przekazanych informacji wynika, iż Magdalena Mierzwicka-Imiołek w dniu 14 listopada 2017 roku nabyła 750 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 19,91 zł. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (46/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 roku
EBI Okresowe: raport kwartalny nr 46/2017
14.11.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

KANCELARIA MEDIUS SA (45/2017) Emisja obligacji serii M
EBI Bieżące: 45/2017
10.11.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 roku została podjęta uchwała o emisji 5.000 obligacji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 euro (jeden tysiąc), tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 euro (pięć milionów euro).

Celem emisji obligacji serii M jest pozyskanie środków na podstawową działalność Emitenta.

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (56/2017) Emisja obligacji serii M
ESPI: raport bieżący 56/2017
10.11.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 roku została podjęta uchwała o emisji 5.000 obligacji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 euro (jeden tysiąc), tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 euro (pięć milionów euro).

Celem emisji obligacji serii M jest pozyskanie środków na podstawową działalność Emitenta.

Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia Obligacji serii M, tj. na dzień 30 września 2017 r. wynosi: 62.667.440,73 złotych, w tym brak zobowiązań przeterminowanych.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia są następujące: Emitent przewiduje systematyczny wzrost zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, proporcjonalnie do wzrostu kapitałów własnych, w wyniku wzrostu skali działalności.

KANCELARIA MEDIUS SA (56/2017) Emisja obligacji serii M
ESPI: raport bieżący 56/2017
10.11.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 roku została podjęta uchwała o emisji 5.000 obligacji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 euro (jeden tysiąc), tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 euro (pięć milionów euro).

Celem emisji obligacji serii M jest pozyskanie środków na podstawową działalność Emitenta.

Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia Obligacji serii M, tj. na dzień 30 września 2017 r. wynosi: 62.667.440,73 złotych, w tym brak zobowiązań przeterminowanych.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia są następujące: Emitent przewiduje systematyczny wzrost zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, proporcjonalnie do wzrostu kapitałów własnych, w wyniku wzrostu skali działalności.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

KANCELARIA MEDIUS SA (44/2017) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
EBI Bieżące: 44/2017
25.10.2017

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dot. rejestracji przez Sąd zmian Statutu Emitenta.

Emitent wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego przepisu było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (43/2017) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
EBI Bieżące: 43/2017
25.10.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Emitenta obejmującym zmianę § 19 pkt. 7 Statutu.

Treść § 19 pkt. 7 Statutu przed zmianami:

„Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągniecie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub wię-cej czynności z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartość przekraczającą 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) lub wartość tej kwoty w innych walutach.”

Treść § 19 pkt. 7 po zarejestrowaniu zmian:

„Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub wię-cej czynności z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartość przekraczającą 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) lub wartość tej kwoty w innych walutach.”

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

KANCELARIA MEDIUS SA (42/2017) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
EBI Bieżące: 42/2017
24.10.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 października 2017 roku zawarł z EBC Solicitors S.A. porozumienie w sprawie rozwiązania umo-wy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem 31 października 2017 roku.

Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Emitenta następu-jących usług:

1. wspierania Emitenta przy wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w Regulami-nie Alternatywnego Systemu Obrotu,

2. monitorowania prawidłowości wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych okre-ślonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

3. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finan-sowych Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

KANCELARIA MEDIUS SA (55/2017) Zawarcie termsheet w przedmiocie potencjalnego nabycia spółki prawa czeskiego
ESPI: raport bieżący 55/2017
23.10.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu ESPI 42/2017 z dnia 04 września 2017 roku informuje, iż Emitent podpisał niewiążące porozumienie ("Termsheet") określające ramowe warunki nabycia przez Emitenta 100 proc. udziałów w spółce prawa czeskiego ("Spółka").

Informację o zawarciu prawnie wiążącej umowy nabycia udziałów Spółki lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Emitent przekaże odrębnym raportem.

KANCELARIA MEDIUS SA (41/2017) Wykup obligacji serii G
EBI Bieżące: 41/2017
20.10.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 20 października 2017 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 31.820 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii G o łącznej wartości

3 182 000,00 zł., wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2015 roku.

Seria G była obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 7,5% w skali roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

KANCELARIA MEDIUS SA (40/2017) Płatność odsetek od obligacji serii G
EBI Bieżące: 40/2017
20.10.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2017 roku zakończy się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii G. Tym samy w dniu 20 października 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii G.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (54/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 2,3 mln Euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 54/2017
16.10.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 września 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji zakupi portfela wierzytelności o wartości 2,3 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 16 października 2017 roku 9,7 mln zł.) z 4finance Spain Financial Services S.A.U. z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest kolejnym portfelem zakupionym przez Medius Collection S.L. od spółki 4finance Spain Financial Services S.A.U. zgodnie z podpisaną umową z dnia 17 lipca 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 35/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (39/2017) Płatność odsetek od obligacji serii I
EBI Bieżące: 39/2017
13.10.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 października 2017 roku zakończy się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 13 października 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A..

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

KANCELARIA MEDIUS SA (53/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 31,3 mln zł.
ESPI: raport bieżący 53/2017
12.10.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 października 2017 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę trzy umowy sprzedaży wierzytelności.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 12,7 mln złotych w stosunku do 15.444 dłużników.Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.
KANCELARIA MEDIUS SA (52/2017) Przedterminowa spłata pożyczki udzielonej dla Medius Collection S.L. na kwotę 1,013 mln Euro
ESPI: raport bieżący 52/2017
04.10.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta informuję, iż w dniu dzisiejszym spółka w 100% zależna od Emitenta- Medius Collection S.L., z siedzibą w Madrycie dokonała przedterminowej spłaty pożyczki udzielonej w dniu 29 marca 2016 roku na kwotę

1 013 324,09 Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 04 października 2017 roku 4,36 mln zł.). Pożyczka była oprocentowana stałą stopą w wysokości 2%, a jej terminowy wykup miał zostać zrealizowany w dniu 02 kwietnia 2018 roku.

KANCELARIA MEDIUS SA (38/2017) Płatność odsetek od obligacji serii L
EBI Bieżące: 38/2017
04.10.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 05 października 2017 roku zakończy się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii L. Tym samy w dniu 04 października 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii L.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A..

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (37/2017) Płatność odsetek od obligacji serii K
EBI Bieżące: 37/2017
29.09.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2017 roku zakończy się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii K. Tym samy w dniu 29 września 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii K.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A..

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (50/2017) Korekta raportu ESPI 45/2017 Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący 50/2017
29.09.2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), przekazuje korektę raportu ESPI nr 45/2017 z dnia 7 września 2017 roku. Korekta polega na dodaniu słów: "W treści wskazanego powyżej zawiadomienia Akcjonariusz wskazał, iż dokonał nabycia w dniu 6 września 2017 roku 300.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Transakcji dokonano poza systemem obrotu. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza."

Poniżej skorygowana treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od MM-Investments sp. z o.o. ("Akcjonariusz"). W treści wskazanego powyżej zawiadomienia Akcjonariusz wskazał, iż dokonał nabycia w dniu 6 września 2017 roku 300.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Transakcji dokonano poza systemem obrotu. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 4.266.112 akcji Spółki, reprezentujących 29,20 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 29,20 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada 4.566.112 akcji Spółki, reprezentujących 31,25 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 31,25 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:

1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,

2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,

3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,

4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszani swojego zaangażowania w Spółce.

KANCELARIA MEDIUS SA (49/2017) Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych w związku z zakładanym przeniesieniem papierów wartościowych na rynek regulowany i przeprowadzenie pierwszej publicznej emisji akcji Emitenta
ESPI: raport bieżący 49/2017
28.09.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej \"Emitent\") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2017 roku podpisał umowy z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie i DLA Piper Wiater sp.k., których przedmiotem jest świadczenie usług doradczych z zakładanym przeniesieniem papierów wartościowych na rynek regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Wskazane powyżej umowy obejmują m.in. przygotowanie prospektu emisyjnego, uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego i Giełdą Papierów Wartościowych oraz usługi dodatkowe związane z procesem wprowadzenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, a także usługi związane z przeprowadzeniem pierwszej publicznej oferty akcji Emitenta.

KANCELARIA MEDIUS SA (48/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 2,9 mln Euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 48/2017
26.09.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 września 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji zakupi portfela wierzytelności o wartości 2,9 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 26 września 2017 roku 12,5 mln zł.) z 4finance Spain Financial Services S.A.U. z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest kolejnym portfelem zakupionym przez Medius Collection S.L. od spółki 4finance Spain Financial Services S.A.U. zgodnie z podpisaną umową z dnia 17 lipca 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 35/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (36/2017) Płatność odsetek od obligacji serii J
EBI Bieżące: 36/2017
25.09.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 września 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samy w dniu 22 września 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii J.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (35/2017) Zakończenie subskrypcji obligacji serii Ł
EBI Bieżące: 35/2017
18.09.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii Ł i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 września 2017 roku, data zakończenia subskrypcji: 15 września 2017 roku.

2) Data przydziału obligacji: 18 września 2017 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 100.000 obligacji na okaziciela serii Ł.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji serii Ł, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

100.000.

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 100 zł za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

zapisy na obligacje serii Ł złożył 1 inwestor instytucjonalny

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

obligacje serii Ł przydzielono 1 inwestorowi

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

w ofercie obligacji serii Ł nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii Ł wynoszą 6 000,00 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6 000,00 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (47/2017) Zawarcie umowy z Trigon Dom Maklerski S.A. na program emisji obligacji o wartości do 100 000 000,00 zł.
ESPI: raport bieżący 47/2017
13.09.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że 13 wrzenia 2017 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Strony- Trigon Dom Maklerski S.A. i Trigon Investments Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Spółka Komandytowa - umowa o przygotowanie i przeprowadzenie programu emisji obligacji o wartości do 100 000,00 zł. (sto milionów złoty)

1. W ramach Programu Emisji Obligacji Emitent będzie emitował obligacje zwykłe na okaziciela, nieposiadające postaci dokumentu.

2. Szczegółowe warunki danej emisji obligacji zostaną określone w warunkach emisji obligacji danej serii oraz propozycji nabycia obligacji danej serii.

3. Emisje obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji odbywać się będą na następujących warunkach:

a. łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, w żadnym dniu trwania Programu Emisji Obligacji nie przekroczy kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych);

b. obligacje w ramach Programu Emisji Obligacji będą emitowane w kilku seriach;

c. poszczególne serie obligacji mogą być zabezpieczone albo niezabezpieczone;

d. obligacje mogą być emitowane w walutach objętych międzynarodowym standardem ISO 4217 - przyjętym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO);

e. Emitent może emitować jednocześnie jedną lub więcej serii obligacji;

f. Emitent może ubiegać o wprowadzenie wybranych lub wszystkich serii obligacji do alternatywnego systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.

g. ostatnia seria obligacji zostanie wyemitowana w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w transakcjach tego typu.

KANCELARIA MEDIUS SA (46/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 530 tys. Euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 46/2017
12.09.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 września 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji wierzytelności z Rapido Finance S.L.U z siedzibą w Madrycie, działającą pod nazwą Net Credit.

Na podstawie umów Medius Collection S.L. nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 530 tys. Euro (wg. kursu średniego NBP z dnia 12 września 2017 roku 2,25 mln zł.) w stosunku do 901 dłużników.


Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (34/2017) Emisja obligacji serii Ł
EBI Bieżące: 34/2017
12.09.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 12 września 2017 roku została podjęta uchwała o emisji nie więcej niż 100.000 obligacji na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 100 zł (sto złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).

Celem emisji obligacji serii Ł jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (45/2017) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący 45/2017
07.09.2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od MM-Investments sp. z o.o. ("Akcjonariusz").

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 4.266.112 akcji Spółki, reprezentujących 29,20 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 29,20 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada 4.566.112 akcji Spółki, reprezentujących 31,25 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 31,25 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:

1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,

2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,

3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,

4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszani swojego zaangażowania w Spółce.

KANCELARIA MEDIUS SA (44/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
ESPI: raport bieżący z plikiem 44/2017
07.09.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez MM Investments sp. z o.o., tj. podmiotu blisko związanego z panią Magdaleną Mierzwicką-Imiołek Dyrektorem Zarządzający Emitenta, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu 300.000 akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o., w której Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. w dniu 6 września 2017 roku nabyła 300.000 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 5 zł. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (43/2017) Zmiana stanu posiadania.
ESPI: raport bieżący z plikiem 43/2017
05.09.2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 4 września 2017 r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Trigon" lub "Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon zawiadomił o zmianie udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Rozliczenie w dniu 30 sierpnia 2017 r. transakcji nabycia przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon na rynku NewConnect łącznie 752.319 akcji Spółki, powodujące zmianę dotychczas posiadanego udziału głosów w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1% , w odniesieniu do stanu wskazanego w zawiadomieniu z dnia 18 stycznia 2017 roku.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału wynikającego z transakcji pakietowych fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon posiadały łącznie 8.197.150 akcji Spółki, stanowiących 56,10% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.197.150 głosów w Spółce, co stanowi 56,10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wg stanu na 30 sierpnia 2017 r.

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon posiadają łącznie 8.949.469 akcji Spółki, stanowiących 61,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 8.949.469 głosów w Spółce, co stanowi 61,25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki: brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.611.942 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki: 14.611.942.

Jednocześnie Trigon zawiadamia, że fundusz Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany i zarządzany przez Akcjonariusza przekroczył próg 25% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Transakcja nabycia 350.000 akcji Spółki, zawarta na rynku NewConnect, rozliczona w dniu 30 sierpnia 2017 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 3.323.748 akcji Spółki, stanowiących 22,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.323.748 głosów w Spółce, co stanowi 22,75% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 3.673.748 akcji Spółki, stanowiących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.673.748 głosów w Spółce, co stanowi 25,14% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki: brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony W art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art.69b ust.3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Jednocześnie Trigon zawiadamia, że fundusz Trigon XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany i zarządzany przez Akcjonariusza przekroczył próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Transakcja nabycia 302.319 akcji Spółki, zawarta na rynku NewConnect, rozliczona w dniu 30 sierpnia 2017 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Trigon XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 490.169 akcji Spółki, stanowiących 3,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 490.169 głosów w Spółce, co stanowi 3,35% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału Trigon XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 792.488 akcji Spółki, stanowiących 5,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 792.488 głosów w Spółce, co stanowi 5,42% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki: brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony W art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art.69b ust.3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o których mowa powyżej

KANCELARIA MEDIUS SA (42/2017) Informacja dotycząca negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki z branży Fintech w Republice Czeskiej
ESPI: raport bieżący 42/2017
04.09.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje w dniu dzisiejszym o podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez Emitenta negocjacji z udziałowcem podmiotu z branży fintech (mikropożyczki). Celem Emitenta jest ewentualne nabycie podmiotu w wraz z infrastrukturą, a także portfelem wierzytelności o wartości ok. 8,5 mln Euro

Spółka niezwłocznie poinformuje o zakończeniu negocjacji oraz ich rezultatach.

KANCELARIA MEDIUS SA (33/2017) Płatność odsetek od obligacji serii H
EBI Bieżące: 33/2017
23.08.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samy w dniu 21 sierpnia 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii H.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (32/2017) Raport okresowy za II kwartał 2017 roku
EBI Okresowe: raport kwartalny nr 32/2017
11.08.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport IIQ2017

KANCELARIA MEDIUS SA (40/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 7,4 mln Euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 40/2017
11.08.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji zakupi portfela wierzytelności o wartości 7,4 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 10 sierpnia 2017 roku 31,6 mln zł.) z 4finance Spain Financial Services S.A.U. z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest kolejnym portfelem zakupionym przez Medius Collection S.L. od spółki 4finance Spain Financial Services S.A.U. zgodnie z podpisaną umową z dnia 17 lipca 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 35/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (38/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 16,7 mln Euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 38/2017
24.07.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 lipca 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji zakupi portfela wierzytelności o wartości 16,7 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 24 lipca 2017 roku 70,8 mln zł.) z 4finance Spain Financial Services S.A.U. z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest pierwszym portfelem zakupionym przez Medius Collection S.L. od spółki 4finance Spain Financial Services S.A.U. zgodnie z podpisaną umową z dnia 17 lipca 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 35/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (31/2017) Płatność odsetek od obligacji serii G
EBI Bieżące: 31/2017
24.07.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 21 lipca 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii G. Tym samy w dniu 20 lipca 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii G.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (38/2017) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący z plikiem 38/2017
21.07.2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "Ustawa"), Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu w 20 lipca 2017 r, zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Adama Łanoszki (dalej jako: "Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 14 lipca 2017 dokonał transakcji sprzedaży na rynku NewConnect 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 1,71 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1,71 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz przed transakcją posiadał 1.494.509 sztuk (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 10,23% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 10,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz po transakcji posiada 1.244.509 (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 8,52 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 8,52 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że:

1. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,

2. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,

3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

KANCELARIA MEDIUS SA (37/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 12 mln Euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 37/2017
20.07.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji wierzytelności z Kreditech Spain S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania).

Na podstawie umów Medius Collection S.L. nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 12 mln Euro (wg. kursu średniego NBP z dnia 19 lipca 2017 roku 50,4 mln zł.) w stosunku do 12.134 dłużników.


Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (36/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego z spółce Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie| Hiszpania
ESPI: raport bieżący 36/2017
20.07.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Emitent informuje, iż w dniu 20 lipca 2017 roku dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w spółce 100% zależnej od Emitenta tj. Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie do kwoty 250 000,00 Euro (wg. kursu średniego NBP z dnia 20 lipca 2017 roku 1,05 mln zł.). Kwota z podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na działalność inwestycyjną i operacyjną spółki Medius Collection S.L.

KANCELARIA MEDIUS SA (35/2017) Podpisanie umowy ramowej na zakup portfela wierzytelności o wartości do 60 mln Euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 35/2017
17.07.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 71 lipca 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę ramową z 4finance Spain Financial Services S.A.U. z siedzibą w Madrycie na podstawie której to Medius Collection S.L. nabędzie portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej do 60 mln Euro (wg. kursu średniego NBP z dnia 17 marca 2017 roku 253,2 mln zł.) w przeciągu 12 miesięcy od daty podpisania w/w umowy. Umowa przewiduje rozszerzenie wartości portfela, a także wydłużenie czasu trwania umowy.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (34/2017) Zakup potfela wierzytelności o wartości 760 tys Euro na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 34/2017
17.07.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji wierzytelności z Rapido Finance S.L.U z siedzibą w Madrycie, działającą pod nazwą Net Credit.

Na podstawie umów Medius Collection S.L. nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 760 tys. Euro (wg. kursu średniego NBP z dnia 17 lipca 2017 roku 3,19 mln zł.) w stosunku do 1.360 dłużników.


Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (30/2017) Płatność odsetek od obligacji serii I
EBI Bieżące: 30/2017
14.07.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 16 lipca 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnec

KANCELARIA MEDIUS SA (30/2017) Aktualizacja informacji o rozpoczęciu negocjacji zbycia akcji Emitenta
ESPI: raport bieżący 30/2017
13.07.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") aktualizuję informacji podaną w raporcie ESPI 14/2017 z dnia 07 marca 2017 roku o rozpoczęciu negocjacji ws., zbycia akcji Emitenta.

Większościowi akcjonariusze odstąpili od negocjacji zbycia akcji Emitenta. W ocenie akcjonariuszy i zarządu Emitenta złożona oferta uniemożliwiła dalszy rozwój spółki, jednocześnie akcjonariusze i zarządu uważają, iż Emitent ma bardzo duże możliwości rozwoju organicznego co w dłuższej perspektywie czasu będzie znacząco lepsze dla Emitenta, a także dla jej akcjonariuszy.

KANCELARIA MEDIUS SA (29/2017) Zakończenie subskrypcji obligacji serii L
EBI Bieżące: 29/2017
07.07.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii L i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 6 czerwca 2017 roku, data zakończenia subskrypcji: 30 czerwca 2017 roku.

2) Data przydziału obligacji: 5 lipca 2017 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 100.000 obligacji na okaziciela serii L.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji serii L, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

100.000.

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 100 zł za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

zapisy na obligacje serii L złożyło 61 inwestorów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

obligacje serii L przydzielono 61 inwestorom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

w ofercie obligacji serii L nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii L wynoszą 240 000,00 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 200 000,00 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 40 0000,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji będą rozliczane jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (29/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
ESPI: raport bieżący z plikiem 29/2017
07.07.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 6 lipca 2017 roku, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez panią Magdalenę Mierzwicką-Imiołek - Dyrektora Zarządzającego Emitenta, oraz osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta, posiadającą stały dostęp do informacji poufnych Spółki, Emitent powziął informację o objęciu w dniu 5 lipca 2017 roku, przez panią Magdalenę Mierzwicką-Imiołek, 400 obligacji Emitenta o wartości nominalnej 100 zł każda za łączną cenę 40.000 zł. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (28/2017) Płatność odsetek od obligacji serii K
EBI Bieżące: 28/2017
30.06.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii K. Tym samy w dniu 29 czerwca 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii K.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (27/2017) Płatność odsetek od obligacji serii J
EBI Bieżące: 27/2017
26.06.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 mczerwca 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samy w dniu 22 czerwca 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii J.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (26/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.
EBI Bieżące: 26/2017
19.06.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2017 roku w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia pkt 13 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (27/2017) Rozpoczął działalność na terenie Republiki Czeskiej
ESPI: raport bieżący 27/2017
16.06.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 14 czerwca 2017 roku Emitent rozpoczął działalność na terenie Republiki Czeskiej, poprzez spółkę Medius Collection Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Pradze ("Spółka"). Spółka jest w 100% zależna od Emitenta i prowadzi działalność w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstawała, tj. został wpisana do publicznego rejestru handlowego w dniu 14 czerwca 2017 roku.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie pakietów wierzytelności nabytych przez Spółkę na terenie Republiki Czeskiej, a także obrót wierzytelnościami.

KANCELARIA MEDIUS SA (25/2017) Emisja obligacji serii L
EBI Bieżące: 25/2017
06.06.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2017 roku została podjęta uchwała o emisji nie więcej niż 100.000 obligacji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 100 zł (sto złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).

Celem emisji obligacji serii L jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

Emitent będzie ubiegał się o notowanie obligacji serii L w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (25/2017) Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI
ESPI: raport bieżący 25/2017
02.06.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") z siedzibą w Krakowie informuje, iż w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi alternatywnych spółek inwestycyjnych ("ASI") oraz obowiązkiem dostosowania działalności podmiotów prowadzących działalność charakterystyczną dla ASI do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej "UoFI"), w dniu 2 czerwca 2017 roku Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI.

KANCELARIA MEDIUS SA (24/2017) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017
EBI Bieżące: 24/2017
02.06.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A., z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania spółce UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Krakowie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (23/2017) Wykup obligacji serii F
EBI Bieżące: 23/2017
02.06.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 01 czerwca 2017 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 34.930 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii F o łącznej wartości

3 493 000,00 zł., wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2015 roku.

Seria F była obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 8% w skali roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

KANCELARIA MEDIUS SA (22/2017) Płatność odsetek od obligacji serii F
EBI Bieżące: 22/2017
02.06.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 02 czerwca 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii F. Tym samy w dniu 01 czerwca 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii F.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (24/2017) Podpisanie umowy spółki Medius Collection Czech Rebublic s.r.o. w Republice Czeskiej
ESPI: raport bieżący 24/2017
31.05.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż została podpisana umowa spółki Medius Collection Czech Republic s.r.o. (sp. z o.o.) z siedzibą w Pradze (Spółka), która jest w 100% zależna od Emitenta. Kapitał zakładowy spółki będzie wynosił 6 317 119 CZK

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie nabywania portfeli wierzytelności, a także zarządzana tymi portfelami na terytorium Republiki Czeskiej.

Emitent poinformuję o zarejestrowaniu spółki przez Sąd w Republice Czeskiej.

KANCELARIA MEDIUS SA (23/2017) Prognozy finansowe na rok 2017
ESPI: raport bieżący 23/2017
26.05.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd GK Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 maja 2017 roku przygotował i przyjął prognozę finansową na rok 2017 w zakresie zysku netto oraz przychodów:

Prognoza przewiduje osiągnięcie na koniec roku 2017 następujących wartości:

1. Przychody z sprzedaży: 42,1 mln zł.

2. Zysk netto: 16,3 mln zł.

Zarząd Emitenta sporządził prognozę Grupy na 2017 rok przy założeniach utrzymywania się korzystnej podaży nieregularnych portfeli wierzytelności z sektora finansowego na rynku polskim, hiszpańskim i czeskim, a także pozyskaniu środków finansowych przez Emitenta na zakupy w/w portfeli wierzytelności.

Prognoza finansowa nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Ocena możliwości realizacji prognoz będzie dokonywana co najmniej raz na kwartał. Istotne rozbieżności względem prognoz będą ogłaszane w raportach kwartalnych.

KANCELARIA MEDIUS SA (22/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
ESPI: raport bieżący z plikiem 22/2017
24.05.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez MM Investments sp. z o.o., tj. podmiotu blisko związanego z panią Magdaleną Mierzwicką-Imiołek Dyrektorem Zarządzający Emitenta, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu 620 akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o., w której Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. w dniu 22 maja 2017 roku nabyła 620 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 10,74 zł. Transakcja została zawarta na rynku akcji NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (21/2017) Płatność odsetek od obligacji serii H
EBI Bieżące: 21/2017
22.05.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 maj 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samy w dniu 22 maja 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii H.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (21/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
ESPI: raport bieżący z plikiem 21/2017
17.05.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez MM Investments sp. z o.o., tj. podmiotu blisko związanego z panią Magdaleną Mierzwicką-Imiołek Dyrektorem Zarządzający Emitenta, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu 680 akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o., w której Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. w dniu 16 maja 2017 roku nabyła 680 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 10,78 zł. Transakcja została zawarta na rynku akcji NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (20/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2017 roku.
ESPI: raport bieżący z plikiem 20/2017
15.05.2017

Podstawa prawna: Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu dzień 19 czerwca 2017 na roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/ Projekty uchwał na ZWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

4/ Informacja o ogólnej liczbie akcji

KANCELARIA MEDIUS SA (20/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2017 roku.
EBI Bieżące: 20/2017
15.05.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/ Projekty uchwał na ZWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

KANCELARIA MEDIUS SA (19/2017) Raport okresowy za I kwartał 2017 roku.
EBI Okresowe: raport kwartalny nr 19/2017
15.05.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Imiołek - Prezes Zarządu

KANCELARIA MEDIUS SA (19/2017) Podpisanie listu intencyjnego na zakup portfela wierzytelności o wartości 11 mln CZK w Czechach, a także utworzenie spółki działającej na terytorium Czech.
ESPI: raport bieżący 19/2017
09.05.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta informuję, iż w dniu 08 maj 2017 roku otrzymał podpisana przez drugą Stronę (spółkę będącą częścią globalnego holdingu finansowego) działającą na rynku pożyczek gotówkowych list intencyjny dotyczący zakupu portfela wierzytelności o wartości 11 mln CZK (według kursu NBP tabela nr 088/C/NBP/2017 z dnia 09 maj 2017 roku 1,72 mln zł.)

Jednocześnie Emitent informuję, ż związku z zakupem portfela wierzytelności na terytorium Czech, utworzy spółkę prawa handlowego działająca na terytorium Czech celem prowadzenia działalności inwestycyjnej w portfele wierzytelności, a także ich serwisowaniem.

KANCELARIA MEDIUS SA (18/2017) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2016
EBI Okresowe: raport roczny nr 18/2017
08.05.2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2016.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Imiołek - Prezes Zarządu

KANCELARIA MEDIUS SA (17/2017) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2016 rok
EBI Bieżące: 17/2017
28.04.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016. Zgodnie z przekazanym, w raporcie bieżącym EBI nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku, harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku, Emitent podał, że raport roczny za rok 2016 zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2017 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 8 maja 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2017 roku nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (18/2017) Liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta
ESPI: raport bieżący 18/2017
25.04.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") informuję, iż w raportach bieżących i okresowych publikowanych w latach 2015-2017, jak również w publicznych dokumentach informacyjnych, Emitent wskazywał, nieprawidłową liczbę akcji własnych będących w posiadaniu Emitenta.

Prawdziwą informację jest, iż w wyniki skupu akcji własnych prowadzonego w roku 2014 i 2015 Emitent posiada 30.017 akcji własnych, które stanowią 0,2 proc. kapitału zakładowego Spółki.

Wskazana powyżej omyłka była wynikiem rutynowego sumowania danych zawartych w:

1. raporcie EBI nr 91/2014, w którym wskazano liczbę 17.269 akcji własnych, zaś prawidłowa liczba akcji, która powinna zostać wskazana to 17.724;

2. raporcie EBI nr 14/2015, w którym wskazano prawidłową liczbę, tj. 12.393 akcji własnych.

W ocenie Emitenta wskazana powyżej omyłka nie miała znaczącego wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta, jednakże Emitent podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu w celu podania do wiadomości publicznej prawidłowej liczby akcji własnych będących w posiadaniu Emitenta.

KANCELARIA MEDIUS SA (16/2017) Płatność odsetek od obligacji serii G
EBI Bieżące: 16/2017
24.04.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii G. Tym samy w dniu 21 kwietnia 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii G.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (18/2017) Informacja o portfelach wierzytelności Emitenta za I kwartał 2017 roku
ESPI: raport bieżący 18/2017
20.04.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej informacji dane o przychodach Emitenta z tytułu obsługi posiadanych portfeli wierzytelność za I kwartał 2017 roku.

Działalność na rynku polskim:

1. Wartość zakupionych portfeli wierzytelności: 29,1 mln zł.

2. Przychodu z portfeli wierzytelności: 10,5 mln zł.

Emitent informuję, iż na koniec I kwartału 2017 roku wartość posiadanych i obsługiwanych portfeli wierzytelność na rynku polskim wynosi 168 mln zł.

Działalność na rynku hiszpańskim:

1. Wartość zakupionych portfeli wierzytelności: 2,1 mln Euro (8,84 mln zł*)

2. Przychodu z portfeli wierzytelności: 372 tys. Euro (1,55 mln zł*)

Na rynku hiszpańskim Emitent działa za pośrednictwem spółki Medius Collection S.L., z siedzibą w Madrycie, a wartość posiadanych i obsługiwanych portfeli na koniec I kwartału 2017 roku na rynku Hiszpańskim wynosi 26,6 mln Euro (112 mln zł*).

Łączna wartość posiadanych i obsługiwanych przez Emitenta portfeli wierzytelności na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 280 mln zł*.

Jednocześnie Spółka informuje, iż pełna i ostateczna informacja nt. wyników finansowych Emitenta osiągniętych w I kwartale 2017 roku zaprezentowana zostanie w raporcie kwartalnym.

*Średni kurs euro - 4,21 zł - został określony na postawie Tabela nr 064/A/NBP/2017

z dnia 2017-03-31 z dnia 31 marca 2017 roku, sporządzonej na podstawie § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18), znajdującej się na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

KANCELARIA MEDIUS SA (15/2017) Płatność odsetek od obligacji serii I
EBI Bieżące: 15/2017
14.04.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 12 kwietnia 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.'

KANCELARIA MEDIUS SA (17/2017) Zakup portfela wierzytelności o wartości 1,7 mln Euro (7,17 mln zł.) na rynku hiszpańskim
ESPI: raport bieżący 17/2017
31.03.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 marca 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji wierzytelności.

Na podstawie umów Medius Collection S.L. nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 1,7 mln Euro (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 marca 2017 roku 7,17 mln zł.) w stosunku do 2.764 dłużników.


Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (14/2017) Zakończenie subskrypcji obligacji serii K
EBI Bieżące: 14/2017
31.03.2017

Zakończenie subskrypcji obligacji serii K

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii K i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 marca 2017 roku, data zakończenia subskrypcji: 30 marca 2017 roku.

2) Data przydziału obligacji: 31 marca 2017 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 100.000 obligacji na okaziciela serii K.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji serii K, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

60.000

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 100 zł za jedną obligację.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Zapisy na obligacje serii K złożyło 2 inwestorów instytucjonalnych

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Obligacje serii K przydzielono 2 inwestorom instytucjonalnym

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie obligacji serii K nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii K wynoszą 6.000 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6.000 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty emisji będą rozliczane jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Obligacje serii K:

• oprocentowane są stałą stopą procentową, wynoszącą 6,9 % w skali roku;

• zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone i Emitent nie ustanowi zabezpieczania obligacji w przyszłości;

• nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst;

• zostaną wykupione w dniu 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (13/2017) Zmiana Warunków Emisji obligacji serii K
EBI Bieżące: 13/2017
27.03.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 marca 2017 roku została podjęta uchwała o zmianie warunków emisji obligacji na okaziciela serii K. Emitent postanowił, iż obligacje serii K nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst.

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (12/2017) Płatność odsetek od obligacji serii J
EBI Bieżące: 12/2017
23.03.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii J. Tym samy w dniu 22 marca 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii J.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.''

KANCELARIA MEDIUS SA (11/2017) Emisja obligacji serii K
EBI Bieżące: 11/2017
22.03.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 marca 2017 roku została podjęta uchwała o emisji nie więcej niż 100.000 obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 100 zł (sto złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).

Celem emisji obligacji serii K jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

Emitent będzie ubiegał się o notowanie obligacji serii K w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (16/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
ESPI: raport bieżący z plikiem 16/2017
22.03.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez MM Investments sp. z o.o., tj. podmiotu blisko związanego z panią Magdaleną Mierzwicką-Imiołek Dyrektorem Zarządzający Emitenta, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o zbyciu 11 obligacji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o., w której Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesem Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. w dniu 21 marca 2017 roku zbyła 11 obligacji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 101,34 PLN. Transakcja została zawarta na Catalyst rynku obligacji GPW ASO.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (15/217) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: raport bieżący z plikiem 15/217
22.03.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, przekazuje korektę do raportu ESPI nr 11/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku, w związku z otrzymanym zawiadomieniem, stanowiącym podstawę do sporządzenia w/w raportu. Zmiany dotyczą:

• w pkt. 4 c) zawiadomienia: "usunięcie ostatniej transakcji",

• w pkt. 4 d) zawiadomienia: "podanie prawidłowego łącznego wolumenu",

• w pkt. 4 e) zawiadomienia: "podanie prawidłowej daty"

• dodano pkt 4.1 zawiadomienia.

Pełna treść powiadomień znajduje się w załącznikach

KANCELARIA MEDIUS SA (10/2017) Zakup portfela wierzytelności od Alior Bank S.A. o wartości 23,1 mln zł.
EBI Bieżące: 10/2017
15.03.2017

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 marzec 2017 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a Alior Services Sp. z o.o.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 23,1 mln złotych w stosunku do 4.958 dłużników.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta??. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

KANCELARIA MEDIUS SA (14/2017) Znaczący akcjonariusze rozpoczęli negocjacji w sprawie zbycia akcji Emitenta
ESPI: raport bieżący 14/2017
07.03.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") informuję, iż znaczący akcjonariusze Emitenta, rozpoczęli negocjacje w sprawie zbycia posiadanych akcji Emitenta. Negocjacje prowadzone są z jednym z największy podmiotów działających na rynku windykacji wierzytelności. W ocenie Zarządu zaprezentowana powyżej informacja jest pośrednią informacją poufną dotyczącą Emitenta.

Emitent niezwłocznie poinformuje o zakończeniu negocjacji oraz ich efekcie.

KANCELARIA MEDIUS SA (13/2017) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący z plikiem 13/2017
03.03.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez MM Investments sp. z o.o., tj. podmiot blisko związany z panią Magdaleną Mierzwicką-Imiołek Dyrektorem Zarządzający Emitenta, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o zbyciu 960 obligacji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. w dniu 1 marca 2017 roku zbyła 750 obligacji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 100,99 PLN i w dniu 2 marca 2017 roku zbył 210 obligacji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 101,01. Transakcja została zawarta na Catalyst rynku obligacji GPW ASO.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (9/2017) Płatność odsetek od obligacji serii F
EBI Bieżące: 9/2017
02.03.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 02 marca 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii F. Tym samy w dniu 01 marca 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii F.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.''

KANCELARIA MEDIUS SA (12/2017) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący z plikiem 12/2017
27.02.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez MM Investments sp. z o.o., tj. podmiotu blisko związanego z panią Magdaleną Mierzwicką-Imiołek Dyrektorem Zarządzający Emitenta, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu 500 akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o., w której Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. w dniu 22 lutego 2017 roku zbyła 500 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 9,43 PLN. Transakcja została zawarta na rynku akcji NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (11/2017) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący z plikiem 11/2017
27.02.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez MM Investments sp. z o.o., tj. podmiotu blisko związanego z panią Magdaleną Mierzwicką-Imiołek Dyrektorem Zarządzający Emitenta, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o zbyciu 3828 obligacji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o., w której Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. w dniu 22 i 23 lutego 2017 roku zbyła 3828 obligacji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 100,83 PLN. Transakcja została zawarta na Catalyst rynku obligacji GPW ASO.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (8/2017) Płatność odsetek od obligacji serii H
EBI Bieżące: 8/2017
22.02.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 lutego 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samy w dniu 21 lutego 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii H.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.''

KANCELARIA MEDIUS SA (10/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
ESPI: raport bieżący z plikiem 10/2017
20.02.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez MM Investments sp. z o.o., tj. podmiotu blisko związanego z panią Magdaleną Mierzwicką-Imiołek Dyrektorem Zarządzający Emitenta, która posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o zbyciu 5114 obligacji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o., w której Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesem Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. w dniu 17 lutego 2017 roku zbyła 5114 obligacji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 100 PLN. Transakcja została zawarta na Catalyst rynku obligacji GPW ASO.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (7/2017) Wykup obligacji serii E
EBI Bieżące: 7/2017
17.02.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 17 luty 2017 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 26.030 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii E o łącznej wartości

2 603 000,00 zł., wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2015 roku.

Seria E była obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 8,5% w skali roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

KANCELARIA MEDIUS SA (6/2017) Płatność odsetek od obligacji serii E
EBI Bieżące: 6/2017
17.02.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 luty 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii E. Tym samy w dniu 16 luty 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii E.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza.

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

KANCELARIA MEDIUS SA (5/2017) Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.
EBI Okresowe: 5/2017
14.02.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

KANCELARIA MEDIUS SA (9/2017) Informacja o portfelach wierzytelności Emitenta za rok 2016
ESPI: raport bieżący 9/2017
23.01.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej informacji dane o inwestycjach poczynionych przez Emitenta w portfele wierzytelności oraz o przychodach Emitenta z tytułu obsługi posiadanych portfeli wierzytelność za rok 2016.

Działalność na rynku polskim:

1. Inwestycje Emitenta (nakłady) w portfele wierzytelności: 19,2 mln zł.

2. Wartość zakupionych portfeli wierzytelności: 66,3 mln zł.

3. Przychodu z portfeli wierzytelności : 22,7 mln zł.

Emitent informuję, iż na koniec roku 2016 roku wartość posiadanych i obsługiwanych portfeli wierzytelność na rynku polskim wynosi 137,4 mln zł.

Działalność na rynku hiszpańskim:

1. Inwestycje Emitenta (nakłady) w portfele wierzytelności: 4,49 mln Euro (19,8 mln zł*)

2. Wartość zakupionych portfeli wierzytelności: 24,5 mln Euro (108 mln zł*)

3. Przychodu z portfeli wierzytelności: 598 tys. Euro (2,6 mln zł*)

Na rynku hiszpańskim Emitent działa za pośrednictwem spółki Medius Collection S.L., z siedzibą w Madrycie, a wartość posiadanych i obsługiwanych portfeli na rynku Hiszpańskim wynosi 24,5 mln Euro (108 mln zł*).

Łączna wartość posiadanych i obsługiwanych przez Emitenta portfeli wierzytelności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 245,4 mln zł. Łączna wartość nakładów na portfele w 2016 roku wyniosła 39 mln zł. Łączna wartość spłat na portfele wyniosła 25,3 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż pełna i ostateczna informacja nt. wyników finansowych Emitenta osiągniętych w 2016 roku zaprezentowana zostanie w rocznym skonsolidowanym raporcie okresowym.

*Średni kurs euro - 4,4240 zł - został określony na postawie Tabeli nr Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30 z dnia 30 grudnia 2016 roku, sporządzonej na podstawie § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18), znajdującej się na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

KANCELARIA MEDIUS SA (8/2017) Częściowa przedterminowa spłata pożyczki zawartej pomiędzy Kancelaria Medius S.A., a Medius Collection S.L. z siedzibą w Hiszpanii
ESPI: raport bieżący 8/2017
23.01.2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta informuj, iż w dniu 23 stycznia 2017 roku, spółka w 100% zależna od Emitenta tj. Medius Collection S.L., z siedzibą w Madrycie dokonała częściowej przedterminowej spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy pożyczki z dnia 29 marca 2016 roku na kwotę 1 013 324,09 Euro, oprocentowaną w wysokości 9% w skali roku w kwocie 100 000,00 Euro. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu zobowiązane Medius Collection S.L., względem Emitenta wynosi 763 324,09 Euro

KANCELARIA MEDIUS SA (4/2017) Płatność odsetek od obligacji serii G
EBI Bieżące: 4/2017
23.01.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 stycznia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii G. Tym samy w dniu 19 stycznia 2017 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii G.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (7/2017) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący z plikiem 7/2017
18.01.2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 18 stycznia 2017 r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Trigon" "Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon zawiadomił o zmianie udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Nabycie w dniu 12 stycznia 2017 r. poza rynkiem regulowanym przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon łącznie 237.631 akcji Spółki, powodujące zmianę dotychczas posiadanego udziału głosów ponad 33% w ogólnej liczbie o co najmniej 1%, w odniesieniu do stanu z dnia 30 grudnia 2016 r., wskazanego w zawiadomieniu z dnia 3 stycznia 2017 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału wynikającego z transakcji z dnia 12 stycznia 2017 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon posiadały łącznie 7.680.278 akcji Spółki, stanowiących 52,56% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.680.278 głosów w Spółce, co stanowi 52,56% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wg stanu na 13 stycznia 2017 r.

Po zmianie udziału, wg stanu na 13 stycznia 2017 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon posiadają łącznie 8.055.650 akcji Spółki, stanowiących 55,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 8.055.650 głosów w Spółce, co stanowi 55,13% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki - brak takich podmiotów.

5. osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.611.942 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki: 14.611.942.

Jednocześnie Trigon zawiadamia, że fundusz Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany i zarządzany przez Akcjonariusza przekroczył próg 10% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Transakcja nabycia 81.261 akcji Spółki, zawarta poza rynkiem regulowanym, rozliczona w dniu 13 stycznia 2017 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1.393.082 akcji Spółki, stanowiących 9,53% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.393.082 głosów w Spółce, co stanowi 9,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 1.474.343 akcji Spółki, stanowiących 10,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.474.343 głosów w Spółce, co stanowi 10,09% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki - brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony W art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art.69b ust.3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o których mowa powyżej.

PLIK

KANCELARIA MEDIUS SA (3/2017) Płatność odsetek od obligacji serii I
EBI Bieżące: 3/2017
16.01.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2017 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 12 listopada 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

KANCELARIA MEDIUS SA (5/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: raport bieżący z plikiem 5/2017
11.01.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 10 stycznia 2017 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Marcina Rymaszewskiego tj. osobę pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Marcina Rymaszewskiego w dniu 10 stycznia 2017 roku 126.287 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 4,00 PLN. Transakcja została zawarta na poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

PLIK

KANCELARIA MEDIUS SA (6/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: raport bieżący z plikiem 6/2017
11.01.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 11 stycznia 2017 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Artura Bieńkowskiego tj. osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Artura Bieńkowskiego w dniu 10 stycznia 2017 roku 81.261 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 4,00 PLN. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej

PLIK

KANCELARIA MEDIUS SA (4/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: raport bieżący z plikiem 4/2017
10.01.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 10 stycznia 2017 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Artura Bieńkowskiego tj. osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Artura Bieńkowskiego w dniu 10 stycznia 2017 roku 28.810 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 4,00 PLN. Transakcja została zawarta na poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o których mowa powyżej

PLIK

KANCELARIA MEDIUS SA (3/2016) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący 3/2016
04.01.2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obroty oraz o spółkach publicznych od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Trigon TFI S.A." "Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obroty oraz o spółkach publicznych, Akcjonariusz działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A. zawiadomił o zmianie udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Nabycie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. łącznie 1.351.172 akcji Spółki poza systemem obrotu w drodze transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu w dniach 28-30 grudnia 2016 r., powodującego zmianę dotychczas posiadanego udziału głosów ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1% i w dniu 30 grudnia 2016 r. przekroczenie progu 50% głosów w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału wynikającego z obu powyższych zdarzeń fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. posiadały łącznie: 6.205.790 akcji Spółki, stanowiących 42,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.205.790 głosów w Spółce, co stanowi 42,47% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wg stanu na 30 grudnia 2016 r.:

Po zmianie udziału wynikającego z obu powyższych zdarzeń fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. posiadają łącznie 7.556.962 akcji Spółki, stanowiących 51,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.556.962 głosów w Spółce, co stanowi 51,72% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki - brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 zawiadomienia i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 6.205.790 głosów, które stanowią 42,7% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.611.942 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki: 14.611.942.

W ramach wyżej wskazanych zdarzeń fundusz Trigon Quantum Neutraĺ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany i zarządzany przez Trigon TFI S.A. przekroczył próg 20% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Nabycie 245.260 akcji Emitenta poza systemem obrotu, rozliczonej w dniach 29 grudnia 2016 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 2.796.313 akcji Spółki, stanowiących 19,14% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.796.313 głosów w Spółce, co stanowi 19,14% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału:

Po zmianie udziału Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 3.041.573 akcji Spółki, stanowiących 20,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.041.573 głosów w Spółce, co stanowi 20,82% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki - brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony W art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art.69b ust.3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 niniejszego zawiadomienia i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 2.796.313 głosów, które stanowią 19,14% ogólnej liczby głosów.

W ramach wyżej wskazanych zdarzeń fundusz Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany i zarządzany przez Trigon TFI S.A. przekroczył próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Nabycie 87.372 akcji Emitenta poza systemem obrotu, rozliczonej w dniach 29 grudnia 2016 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 692.371 akcji Spółki, stanowiących 4,74 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 692.371 głosów w Spółce, co stanowi 4,74 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału:

Po zmianie udziału Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 779.743 akcji Spółki, stanowiących 5,34 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 779.743głosów w Spółce, co stanowi 5,34 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki - brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony W art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art.69b ust.3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 niniejszego zawiadomienia i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 692.371 głosów, które stanowią 4,74% ogólnej liczby głosów.

KANCELARIA MEDIUS SA (2/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
EBI Bieżące: 2/2017
03.01.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 r.

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. – 11 sierpnia 2017 r.

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.

- raport okresowy roczny za 2016 r. – 30 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (1/2017) Zakończenie subskrypcji obligacji serii J
EBI Bieżące: 1/2017
02.01.2017

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii J i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 5 grudnia 2016 roku, data zakończenia subskrypcji: 21 grudnia 2016 roku.

2) Data przydziału obligacji: 23 grudnia 2016 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 100.000 obligacji na okaziciela serii J.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji serii J, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

56.930.

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 100 zł za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

zapisy na obligacje serii J złożyło 19 inwestorów indywidualnych i 3 instytucjonalnych

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

obligacje serii J przydzielono 22 inwestorom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

w ofercie obligacji serii J nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii J wynoszą 75 250,00 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 48 250,00 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 27 000,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji będą rozliczane jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

KANCELARIA MEDIUS SA (1/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: raport bieżący z plikiem 1/2017
02.01.2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 2 stycznia 2017 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Aleksandra Szaleckiego tj. osobę pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o sprzedaży przez Aleksandra Szaleckiego dnia 28 grudnia 2016 roku 788.288 akcji zwykłych na okaziciela, w kapitale zakładowym Emitenta.

Pan Aleksander Szalecki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

PLIK

KANCELARIA MEDIUS SA (2/2017) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący 2/2017
02.01.2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 2 stycznia 2017 roku Emitent powziął informację od Aleksandra Szaleckiego ("Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż dnia 28 grudnia 2016 roku zbył łącznie 788.288 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższych transakcji, Akcjonariusz posiadał 788.288 akcji Spółki reprezentujących 5,39 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,39 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji, Akcjonariusz nie posiada żadnych akcji Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

KANCELARIA MEDIUS SA (43/2016) Zakup portfela wierzytelności o wartości 6 mln Euro (26 mln zł.) na rynku hiszpańskim
EBI Bieżące: raport bieżący 43/2016
30.12.2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2016 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji wierzytelności.

Na podstawie umów Medius Collection S.L. nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 5,937 mln Euro (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 grudnia 2016 roku 26,24 mln zł.) w stosunku do 6.084 dłużników.


Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku hiszpańskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Hiszpanii. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Medius Collection S.L. działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (42/2016) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący 42/2016
23.12.2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 roku Emitent powziął informację od Adama Łanoszki ("Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż dnia 23 grudnia 2016 roku zbył łącznie 800.000 akcji Emitenta, po cenie 4 złote za jedną akcję. Transakcja została zawarta na rynku OTC (nieregulowany rynek pozagiełdowy). W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 2.535.519 akcji Spółki reprezentujących 17,35 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 17,35 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji, Akcjonariusz posiada 1.753.519 akcji Spółki reprezentujących 11,88 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 11,88 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

KANCELARIA MEDIUS SA (41/2016) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący 41/2016
23.12.2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Trigon" "Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon zawiadomił o zmianie udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

1) Dokonanie wpisu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o czym Trigon powziął informację w dniu 16 grudnia 2016 r.

2) Zawarcie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon w dniu 21 grudnia 2016 r. transakcji nabycia łącznie 1.400.000 akcji serii G Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału wynikającego z obu powyższych zdarzeń fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon posiadały łącznie: 4.770.889 akcji Spółki, stanowiących 43,32% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.770.889 głosów w Spółce, co stanowi 43,32% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału wynikającego z obu powyższych zdarzeń fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon posiadają łącznie 6.205.790 akcji Spółki, stanowiących 42,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.205.790 głosów w Spółce, co stanowi 42,47% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki - brak takich podmiotów.

5. osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 zawiadomienia i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 4.770.889 głosów, które stanowią 43,32% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.611.942 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki: 14.611.942.

W ramach wyżej wskazanych zdarzeń fundusz Trigon Quantum Neutraĺ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany i zarządzany przez Trigon przekroczył próg 15% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

1) Dokonanie wpisu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o czym Trigon powziął informację w dniu 16 grudnia 2016 r.

2) Zawarcie transakcji nabycia w dniu 21grudnia 2016 roku 735.768 akcji Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1.646.261 akcji Spółki, stanowiących 14,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.646.261 głosów w Spółce, co stanowi 14,95% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 2.382.029 akcji Spółki, stanowiących 16,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.382.029 głosów w Spółce, co stanowi 16,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki - brak takich podmiotów.

5. osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony W art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art.69b ust.3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 niniejszego zawiadomienia i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 1.646.261 głosów, które stanowią 14,95% ogólnej liczby głosów.

KANCELARIA MEDIUS SA (40/2016) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący 40/2016
23.12.2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w 23 grudnia 2016 roku Emitent powziął informację od MM-Investments sp. z o.o. ("Akcjonariusz"), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomiła, iż dnia 23 grudnia 2016 roku zbyła łącznie 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższych transakcji, Akcjonariusz posiadał 4.854.412 akcji Spółki reprezentujących 33,22 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,22 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji, Akcjonariusz posiada 4.254.412 akcji Spółki reprezentujących 29,12 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 29,12 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

KANCELARIA MEDIUS SA (39/2016) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: raport bieżący z plikiem 39/2016
23.12.2016

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 21 grudnia 2016 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez MM-Investment sp. z o.o. tj. osobę blisko związaną, w której pani Magda Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz jest większościowym udziałowcem, Spółka powzięła informację o sprzedaży przez MM-Investments sp. z o.o., dnia 23 grudnia 2016 roku 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, w kapitale zakładowym Emitenta.

Pani Magda Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (38/2016) Zmiana stanu posiadania
ESPI: raport bieżący 38/2016
19.12.2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w 19 grudnia 2016 roku Emitent powziął informację od MM-Investments sp. z o.o. ("Akcjonariusz"), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomiła, iż wyniku podjęcia informacji o zarejestrowaniu zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii G, uległ zmianie udział MM-Investments sp. z .o.o. w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed zarejestrowaniem ww. podwyższenia kapitału zakładowego MM-Investments sp. z o.o. posiadała 2.054.412 akcji Spółki reprezentujących 18,65 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 18,66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zarejestrowaniu ww. podwyższenia kapitału zakładowego MM-Investments sp. z o.o. posiada 4.854.412 akcji Spółki reprezentujących 33,22 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,22 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz ponadto poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

KANCELARIA MEDIUS SA (37/2016) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: raport bieżący z plikiem 37/2016
19.12.2016

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 19 grudnia 2016 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez MM Investment sp. z o.o. tj. osobę blisko związaną, w której pani Magda Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz jest większościowym udziałowcem, Spółka powzięła informację o objęciu przez MM Investments sp. z o.o. 2.800.000 akcji serii G, w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta.

Pani Magda Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych oraz jest żoną Prezesa Zarządu Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

KANCELARIA MEDIUS SA (66/2016) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta
EBI Bieżące: 66/2016
16.12.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta.

W rezultacie zarejestrowanych zmian kapitał zakładowy Kancelaria Medius S.A. przedstawia się następująco:

㤠10

1. Kapitał zakładowy wynosi 7.305.971 zł (siedem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 4000004 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

b) 872.000 ( osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja”,

c) 2.490.000 ( dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

e) 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2.234.938 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

f) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 215.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

g) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 3.600.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (67/2016) Tekst jednolity Statutu Emitenta
EBI Bieżące: 67/2016
16.12.2016

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o 3.600.000 akcji serii G, Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (36/2016) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: raport bieżący z plikiem 36/2016
09.12.2016

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 9 grudnia 2016 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez panią Magdalenę Mierzwicką-Imiołek, osobę pełniącą funkcję Dyrektora Zarządzającego w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, oraz będącą żoną Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu łącznie 10.000 akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o., w której Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesem Zarządu.

Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. w dniu 7 grudnia 2016 nabyła 10.000 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 5 PLN.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

KANCELARIA MEDIUS SA (65/2016) Emisja Obligacji serii J
EBI Bieżące: 65/2016
05.12.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 05 grudnia 2016 roku została podjęta uchwała o emisji nie więcej niż 100.000 Obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 100,00 zł (sto złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Celem emisji Obligacji serii J jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

Emitent będzie ubiegał się o notowanie Obligacji serii J w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (35/2016) Zawarcie umowy pożyczki z Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania)
ESPI: raport bieżący 35/2016
28.11.2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2016 roku, Kancelaria Medius S.A. (Pożyczkodawca) zawarło umowę pożyczki o wartości 943 000,00 Euro (4 118 000,00 zł.), według kursu NBP z dnia 28 listopada 2016 roku tj. 4,42 zł.) z Medius Collection S.L. (Pożyczkobiorca) z siedzibą w Madrycie (Hiszpania). Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy z zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorca może zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami przed terminem płatności. Oprocentowanie pożyczki wynosi 9% w skali roku. Kwota pożyczki zostanie uruchomiona najpóźniej w dniu 5 grudnia 2016 roku. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Środki z pożyczki Medius Collection S.L. przeznaczy na zakup portfeli wierzytelności z sektora B2C na rynku Hiszpańskim i obsługę, a także finansowanie bieżącej działalności.

Kancelaria Medius S.A. posiada 100% udziałów w Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania). Medius Collection S.L. zajmuje się nabywaniem wierzytelności na rynku Hiszpańskim z sektora B2C.

KANCELARIA MEDIUS SA (63/2016) Płatność odsetek od obligacji serii H
EBI Bieżące: 63/2016
22.11.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samy w dniu 21 listopada 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii H.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (62/2016) Płatność odsetek od obligacji serii E
EBI Bieżące: 62/2016
17.11.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii E. Tym samy w dniu 16 listopada 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii E.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (61/2016) Raport okresowy za III kwartał 2016 roku.
EBI Okresowe: raport kwartalny nr 61/2016
14.11.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

KANCELARIA MEDIUS SA (34/2016) Zawarcie umowy pożyczki z Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania)
ESPI: raport bieżący 34/2016
08.11.2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, że w dniu 08 listopada 2016 roku, Kancelaria Medius S.A. (Pożyczkodawca) zawarło umowę pożyczki o wartości 850 000,00 Euro (3 680 500,00) zł., według kursu NBP z dnia 08 listopada 2016 roku tj. 4,33 zł.) z Medius Collection S.L. (Pożyczkobiorca) z siedzibą w Madrycie (Hiszpania)). Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorca może zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami przed terminem płatności. Oprocentowanie pożyczki wynosi 9% w skali roku. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Środki z pożyczki Medius Collection S.L. przeznaczy na zakup portfeli wierzytelności z sektora B2C na rynku Hiszpańskim i obsługę, a także finansowanie bieżącej działalności.

Kancelaria Medius S.A. posiada 100% udziałów w Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania). Medius Collection S.L. zajmuje się nabywaniem wierzytelności na rynku Hiszpańskim z sektora B2C.

KANCELARIA MEDIUS SA (33/2016) Częściowa przedterminowa spłata pożyczki zawartej pomiędzy Kancelaria Medius S.A., a Medius Collection S.L. z siedzibą w Hiszpanii
ESPI: raport bieżący 33/2016
07.11.2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta informuj, iż w dniu 07 listopada 2016 roku, spółka w 100% zależna od Emitenta tj. Medius Collection S.L., z siedzibą w Madrycie dokonała częściowej przedterminowej spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy pożyczki z dnia 29 marca 2016 roku na kwotę 1 013 324,09 Euro, oprocentowaną w wysokości 9% w skali roku w kwocie 150 000,00 Euro. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu zobowiązane Medius Collection S.L., względem Emitenta wynosi 863 234,09 Euro.

KANCELARIA MEDIUS SA (32/2016) Zakup portfela wierzytelności o wartości 19 mln zł.
ESPI: raport bieżący 32/2016
24.10.2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 października 2016 roku otrzymał dwie podpisane przez drugą stronę umowy sprzedaży wierzytelności.

Na podstawie przedmiotowych umów Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 19 mln złotych w stosunku do 10.120 dłużników.Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (60/2016) Płatność odsetek od obligacji serii G
EBI Bieżące: 60/2016
24.10.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 24 października 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii G. Tym samy w dniu 21 października 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii G.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (32/2016) Zakup portfela wierzytelności o wartości 19 mln zł.
ESPI: raport bieżący 32/2016
24.10.2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 października 2016 roku otrzymał dwie podpisane przez drugą stronę umowy sprzedaży wierzytelności.

Na podstawie przedmiotowych umów Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 19 mln złotych w stosunku do 10.120 dłużników.Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

KANCELARIA MEDIUS SA (59/2016) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
EBI Bieżące: 59/2016
19.10.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, że podpisał z UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialności sp.k., z siedzibą w 31-523 Kraków, przy ul. Moniuszki 50, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3115, umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

KANCELARIA MEDIUS SA (58/2016) Płatność odsetek od obligacji serii I
EBI Bieżące: 58/2016
17.10.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 października 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 14 października 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

ESPI: 31/2016
07.10.2016
Zarząd Kancelaria Medius S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 07 października 2016 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie _Hiszpania_ zawarła umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 6,2 mln EUR _wg. kursu średniego NBP z dnia 07 października 2016 roku 26,5 mln zł._.
ESPI: 30/2016
28.09.2016
Zarząd Emitenta informuj, iż w dniu 28 września 2016 roku, spółka w 100% zależna od Emitenta tj. Medus Collection S.L., z siedzibą w Madrycie dokonała przedterminowej spłaty zobowiązania wraz odsetkami wynikającego z Umowy pożyczki z dnia 15 marca 2016 roku na kwotę 90 000,00 Euro, oprocentowaną w wysokości 9% w skali roku.
KANCELARIA MEDIUS SA (57/2016) Wykup obligacji serii D
EBI Bieżące: 57/2016
27.09.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 26 września 2016 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 22.801 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii D o łącznej wartości

2 280 100,00 zł., wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2014 roku.

Seria D była obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 9,5% w skali roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

KANCELARIA MEDIUS SA (56/2016) Płatność odsetek od obligacji serii D
EBI Bieżące: 56/2016
27.09.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D. Tym samy w dniu 23 września 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii D..

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza _wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza_.

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

ESPI: 29/2016
26.09.2016
Zarząd Emitenta informuję, iż w dniu 26 września 2016 roku otrzymał podpisany przez Alior Bank S.A., list intencyjny w sprawie zakupu portfela wierzytelności kredytów detalicznych o wartości 22,6 mln zł. Strony zgodnie postanowiły, iż transakcja nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016 roku.
ESPI: 28/2016
26.09.2016
Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 26 września 2016 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 22.801 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii D o łącznej wartości 2 280 100,00 zł., wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2014 roku.

Seria D była obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 9,5% w skali roku.
ESPI: 27/2016
26.09.2016
Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D. Tym samy w dniu 23 września 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii D..
Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza _wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza_.
Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
ESPI: 26/2016
19.09.2016
Zarząd Kancelaria Medius S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 19 września 2016 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie _Hiszpania_ zawarła umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 4 mln EUR _wg. kursu średniego NBP z dnia 18 kwietnia 2016 roku 7,2 mln zł_.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej
EBI Bieżące: 55/2016
13.09.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w nawiązaniu do raportu EBI nr 54/2016 przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej:
1. Pana Artura Bieńkowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Pana Marcina Rymaszewskiego - Członka Rady Nadzorczej;
3. Pana Aleksandra Szaleckiego - Członka Rady Nadzorczej;
4. Pana Flawiusza Pawluka - Członka Rady Nadzorczej;
5. Pana Dominika Majewskiego - Członka Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:


Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
EBI Bieżące: 54/2016
12.09.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, że w dniu 12 września 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała nr 3 powołało nowych członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Artura Bieńkowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Pana Marcina Rymaszewskiego – Członka Rady Nadzorczej;
3. Pana Aleksandra Szaleckiego - Członka Rady Nadzorczej;
4. Pana Flawiusza Pawluka - Członka Rady Nadzorczej;
5. Pana Dominika Majewskiego - Członka Rady Nadzorczej.

Życiorysy zawodowe, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.
EBI Bieżące: 53/2016
12.09.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 września 2016 roku w Krakowie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 września 2016 roku
ESPI: 25/2016
12.09.2016
W dniu 12 września 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. W związku z powyższym, przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Nazwa akcjonariusza – MM-INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Liczba głosów przysługujących na NWZ – 2.054.412
Udział w głosach na NWZ _w proc._ – 88,54
Udział w ogólnej liczbie głosów _w proc._ – 18,66

Nazwa akcjonariusza – Adam Łanoszka
Liczba głosów przysługujących na NWZ – 265.889
Udział w głosach na NWZ _w proc._ – 11,46
Udział w ogólnej liczbie głosów _w proc._ – 2,41
Płatność odsetek od obligacji serii F
EBI Bieżące: 52/2016
02.09.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 02 września 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii F. Tym samy w dniu 01 września 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii F.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnec.

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 23/2016
25.08.2016
Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 25 sierpnia 2016 roku Emitent powziął informację od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _"Trigon TFI S.A."_, działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigin TFI S.A., iż:

1_ fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. łącznie zwiększyły zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zwiększenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 22 sierpnia 2016 roku transakcji nabycia poza rynkiem regulowanym 609.000 akcji Spółki.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. posiadały łącznie 4.065.938 akcji Spółki, stanowiących 36,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.065.938 głosów w Spółce, co stanowi 36,92% w ogólnej liczbie głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. posiadają łącznie 4.674.938 akcji Spółki, stanowiących 42,45% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.674.938 głosów w Spółce, co stanowi 42,45% w ogólnej liczbie głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi: 11.011.942

2_ Akcjonariusz poinformował, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje Spółki,

3_ Akcjonariusz poinformował, iż brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3_ lit c_ ustawy o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w stosunku do akcjonariuszy.

4_ Akcjonariusz ponadto poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii H
EBI Bieżące: 51/2016
23.08.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samy w dniu 22 sierpnia 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii H.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 22/2016
23.08.2016
Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 23 sierpnia 2016 roku Emitent powziął informację od EQT Capital Limited _"Akcjonariusz"_, iż w dniu 22 sierpnia 2016 roku, w wyniku transakcji poza rynkiem NewConnect, Akcjonariusz zbył 609.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł _słownie: pięćdziesiąt groszy_ każda akcja.

Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał 609.000 akcji Spółki reprezentujących 5,53 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,53 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3_ lit c_ ustawy o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz ponadto poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.
Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii E
EBI Bieżące: 50/2016
17.08.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii E. Tym samy w dniu 17 sierpnia 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii E.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBI Bieżące: 48/2016
12.08.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 12 września 2016 roku, na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 lok. 1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:


Raport okresowy za II kwartał 2016 roku.
EBI Okresowe: 49/2016
12.08.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESPI: 21/2016
12.08.2016
Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 12 września 2016 roku, na godzinę 11: 00, w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewska 23 lok. 1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii G
EBI Bieżące: 47/2016
22.07.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii G. Tym samy w dniu 21 lipca 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii G.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Rezygnacji członka Rady Nadzorczej
EBI Bieżące: 46/2016
19.07.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku pan Ludwik Majewski złożyła rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista.

Zarząd Spółki dziękuje panu Ludwikowi Majewski za zaangażowanie i pracę, którą wniosła w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii I
EBI Bieżące: 45/2016
18.07.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii I i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 6 czerwiec 2016 roku, data zakończenia subskrypcji: 13 lipiec 2016 roku.

2) Data przydziału obligacji: 14 lipiec 2016 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 150.000 szt., obligacji na okaziciela serii I.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji serii I, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 150.000 szt.

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 100,00 zł., za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

zapisy na obligacje serii I złożyło 64 Inwestorów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

obligacje serii I przydzielono 61 Inwestorom indywidualnym i 3 Inwestorom instytucjonalnym. Łącznie 64 Inwestorom zostały przydzielone obligacje serii I.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

w ofercie obligacji serii I nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji wynoszą 170 000,00 zł., w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10 000,00 zł.,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł.,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 160 000,00 zł.,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.


Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: 19/2016
05.07.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent" "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, od Pani Magdaleny Mierzwickiej-Imiołek, osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o objęciu akcji Emitenta przez MM-Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu. Z przekazanych informacji wynika, iż MM-Investments sp. z o.o., objęła 2.800.000 akcji serii G na podstawie uchwały nr 3 NWZA z dnia 10 maja 2016 roku Kancelaria Medius S.A., za cenę 0,5 zł za jedną akcję.

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
ESPI: 20/2016
05.07.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent" "Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, od Pana Adama Łanoszka ("Akcjonariusz"), pełniącego funkcję doradcy zarządu a więc, posiadającego stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Emitenta, Spółka powzięła informację o objęciu przez Akcjonariusza 800.000 akcji serii G Spółki, na podstawie uchwały nr 3 NWZA z dnia 10 maja 2016 roku Kancelaria Medius S.A., za cenę 0,5 zł za jedną akcję.

Zakup portfela wierzytelności wartości 30 mln zł.
EBI Bieżące: 43/2016
30.06.2016

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku otrzymał dwie podpisane przez drugą stronę umowy sprzedaży wierzytelności.

Na podstawie przedmiotowych umów Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 30,6 mln złotych w stosunku do 15.772 dłużników.Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta

. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.
Podstawa prawna:


§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 18/2016
29.06.2016

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, że dnia 28 czerwca 2016 roku Emitent powziął informację od Midven S.A., która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), zawiadomiła, iż w dniu 22 czerwca 2016 roku, w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej Midven S.A. zbyła 609.000 (sześćset dziewięć tysięcy) akcji Kancelaria Medius S.A. (Spółka) z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
Przed dokonaniem powyższej transakcji Midven S.A. posiadała 609.000 (sześćset dziewięć tysięcy) akcji Kancelaria Medius S.A., reprezentujących 5,53% kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniających do wykonywania 609.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Midven S.A. nie posiada akcji Emitenta.
Jednocześnie nie istnieją podmioty zależne od Midven S.A. posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 17/2016
29.06.2016

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, że dnia 28 czerwca 2016 roku Emitent powziął informację od EQT Capital Limited, która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), zawiadomiła, iż w dniu 22 czerwca 2016 roku, w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej EQT Capital Limited nabyła 609.000 (sześćset dziewięć tysięcy) akcji Kancelaria Medius S.A. (Spółka) z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
Przed dokonaniem powyższej transakcji EQT Capital Limited nie posiadała akcji Emitenta, tj. Kancelaria Medius S.A.
Po dokonaniu przedmiotowej transakcji EQT Capital Limited posiada 609.000 (sześćset dziewięć tysięcy) akcji Kancelaria Medius S.A., reprezentujących 5,53% kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniających do wykonywania 609.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Jednocześnie nie istnieją podmioty zależne od EQT Capital Limited posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.
EBI Bieżące: 42/2016
28.06.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2016 roku w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku
ESPI: 16/2016
28.06.2016

W dniu 27 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. W związku z powyższym, przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.


Nazwa akcjonariusza - MM-INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 2.054.312
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 53,19
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 18,66


Nazwa akcjonariusza - Adam Łanoszka
Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 1.697.316
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 43,95
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 15,41

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii D
EBI Bieżące: 41/2016
27.06.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D. Tym samy w dniu 24 czerwca 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii D.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G
EBI Bieżące: 40/2016
16.06.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie na dzień 23 czerwca 2016 roku pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst 31.815 obligacji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 100 zł. każda.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Korekta raportu EBI nr 76/2015
EBI Bieżące: 39/2016
13.06.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w załączeniu przekazuje skan Uchwały Zarządu dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 107.500 zł, w drodze emisji nie więcej niż 215.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 50 gr każda

Przedmiotowa korekta jest spowodowana faktem, iż raport EBI nr 76/2015 nie zawierał załącznika.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 5b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Zmiana stanu posiadania
ESPI: 14/2016
07.06.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ( "Spółka") informuje, że w dniu 6 czerwca 2016 roku Spółka powzięła informację od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o transakcji nabycia w dniu 31 maja 2016 roku poza rynkiem regulowanym 1.900.000 akcji Spółki.

1) W ramach wyżej wskazanych transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyły łącznie próg 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed dokonaniem transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 2.165.938 akcji Spółki, stanowiących 19,67 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.165.938 głosów w Spółce, co stanowi 19,67 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 4.065.938 akcji Spółki, stanowiących 36,92 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.065.938 głosów w Spółce, co stanowi 36,92 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2) W ramach wyżej wskazanych transakcji prowadzących do przekroczenia łącznie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. progu 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, fundusz Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nr RFi 918) samodzielnie przekroczył próg 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przekroczenie progu 10 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 31 maja 2016 roku transakcji nabycia poza rynkiem NewConnect 710.546 akcji Spółki.

Przed dokonaniem transakcji fundusz Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 803.571 akcji Spółki, stanowiących 7,30 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 803.571 głosów w Spółce, co stanowi 7,30 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji fundusz Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 1.514.117 akcji Spółki, stanowiących 13,75 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.514.117 głosów w Spółce, co stanowi 13,75 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3) W ramach wyżej wskazanych transakcji prowadzących do przekroczenia łącznie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. progu 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, fundusz Trigon Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nr RFi 786) samodzielnie przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 31 maja 2016 roku transakcji nabycia poza rynkiem regulowanym NewConnect 438.609 akcji Spółki.

Przed dokonaniem transakcji fundusz Trigon Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 500.003 akcji Spółki, stanowiących 4,54 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 500.003 głosów w Spółce, co stanowi 4,54 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji fundusz Trigon Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 938.612 akcji Spółki, stanowiących 8,52 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 938.612 głosów w Spółce, co stanowi 8,52 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4) W ramach wyżej wskazanych transakcji prowadzących do przekroczenia łącznie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. progu 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce, fundusz Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nr RFi 966) samodzielnie przekroczył 5 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 31 maja 2016 roku transakcji nabycia poza rynkiem NewConnect 368.431 akcji Spółki.

Przed dokonaniem transakcji fundusz Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 415.000 akcji Spółki, stanowiących 3,77 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 415.00 głosów w Spółce, co stanowiło 3,77 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji fundusz Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 783.431 akcji Spółki, stanowiących 7,11 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 783.431 głosów w Spółce co stanowi 7,11 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi: 11.011.942.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz ponadto poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Emisja Obligacji serii I
EBI Bieżące: 38/2016
06.06.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016 roku została podjęta uchwała o emisji nie więcej niż 150.000 Obligacji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 100,00 zł (sto złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej do 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Celem emisji Obligacji serii I jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

Emitent będzie ubiegał się o notowanie Obligacji serii I w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 12/2016
03.06.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 31 maja 2016 r. od pani Magdaleny Mierzwickiej-Imiołek, osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, Emitent powziął informację o zbyciu akcji Emitenta przez MM- Investments sp. z o.o., podmiotu w którym pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu. Z przekazanych informacji wynika, iż MM- Investments sp. z o.o. zbyła poza rynkiem NewConnect, w drodze podpisania umowy cywilnoprawnej, 1.900.000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Wskazana powyżej transakcja miała na celu wykonanie postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 31 marca 2016 zawartej pomiędzy Emitentem; MM Investments sp. z o.o.; Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 13/2016
03.06.2016

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w 31 maja 2016 roku Emitent powziął informację od MM-Investments sp. z o.o. ("Akcjonariusz"), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomiła, iż w dniu 31 maja 2016 roku, w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej zbyła 1.900.000 akcji Kancelarii Medius S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Przed dokonaniem transakcji MM-Investments sp. z o.o. posiadała 3.954.412 akcji Spółki reprezentujących 35,91 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 35,91 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji MM-Investments sp. z o.o. posiada 2.054.412 akcji Spółki reprezentujących 18,65 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 18,65 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż wskazane powyżej transakcje miały na celu wykonanie postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 31 marca 2016 zawartej pomiędzy Emitentem; MM Investments sp. z o.o.; Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie.

Akcjonariusz ponadto poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii F
EBI Bieżące: 37/2016
02.06.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 2 czerwca 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii F. Tym samy w dniu 1 czerwca 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii F.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 roku.
EBI Bieżące: 36/2016
31.05.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:


Raport roczny za 2015 rok
EBI Okresowe: 35/2016
31.05.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2015.


Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 roku.
ESPI: 11/2016
31.05.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu dzień 27 czerwca 2016 na roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Wzór pełnomocnictwa i formularza.pdf Pełnomocnictwo
Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projekt uchwał na ZWZ
Informacja o liczbaie akcji.pdf Informacja o liczbie akcji
Korekta raportu EBI nr 69/2015 - Zakończenie subskrypcji obligacji serii G
EBI Bieżące: 34/2016
25.05.2016

W związku z omyłkowym wskazaniem daty przydziału obligacji serii G, Zarząd publikuje korektę raportu EBI nr 69/2015. Prawidłowa data przydziału obligacji serii G to 22 października 2015 roku.
Pełna treść raportu poniżej.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii G i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 5 października 2015 roku, data zakończenia subskrypcji: 22 października 2015 roku.

2) Data przydziału obligacji: 22 października 2015 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 50.000 obligacji na okaziciela serii G.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

31.815.

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 100 zł za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

zapisy na obligacje serii G złożyło 36 inwestorów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

obligacje serii G przydzielono 36 inwestorom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

w ofercie obligacji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii G wynoszą 117 300,00 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 111 300,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 6 000,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji będą rozliczane jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii H
EBI Bieżące: 33/2016
23.05.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 23 maja 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samy w dniu 23 maja 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii H.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zmiana animatora Emitenta
EBI Bieżące: 32/2016
20.05.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż zawarła z Trigon Domem Maklerskim S.A. umowę o pełnienie funkcji animatora emitenta, która wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że 31 maja 2016 roku będzie ostatnim dniem pełnienia przez Dom Maklerski BDM S.A. zadań animatora emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii E
EBI Bieżące: 31/2016
18.05.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii E. Tym samy w dniu 16 maja 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii E.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku.
EBI Okresowe: 30/2016
13.05.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
EBI Bieżące: 29/2016
11.05.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, że w dniu 10 maja 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała nr 7 powołało nowych członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Artura Bieńkowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Pana Marcina Rymaszewskiego – Członka Rady Nadzorczej;
3. Pana Aleksandra Szaleckiego - Członka Rady Nadzorczej;
4. Pana Ludwika Majewskiego - Członka Rady Nadzorczej;
5. Panią Kamillę Bok - Członka Rady Nadzorczej;

Życiorysy zawodowe, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:


Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A
EBI Bieżące: 28/2016
11.05.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 maja 2016 roku w Krakowie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 10 maja 2016 roku
ESPI: 10/2016
11.05.2016

W dniu 10 maja 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w związku z powyższym przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza - MM-INVESTMENTS sp. z o.o.
Liczba głosów przysługujących na NWZ - 3.954.412
Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 49,84
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 35,91

Nazwa akcjonariusza - Adam Łanoszka
Liczba głosów przysługujących na NWZ - 1.703.055
Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 21,46
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 15,47

Nazwa akcjonariusza - Trigon Polskie Perły
Liczba głosów przysługujących na NWZ - 415.000
Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 5,23
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 3,77

Nazwa akcjonariusza - Trigon Quantum Absolute Return
Liczba głosów przysługujących na NWZ - 500.003
Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 6,30
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 4,54

Nazwa akcjonariusza - Trigon Quantum Neutral
Liczba głosów przysługujących na NWZ - 803.571
Udział w głosach na NWZ (w proc.) - 10,13
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 7,30

Rejestracja obligacji serii G w KDPW
EBI Bieżące: 27/2016
26.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do depozytu 31.815 obligacji na okaziciela serii G oraz nadał im kod PLMDIUS00091.

Jest to kolejny krok na drodze ubiegania się o notowanie obligacji serii G w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 4/2016
26.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 25 kwietnia 2016 r. od pani Magdaleny Mierzwickiej-Imiołek, osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, Emitent powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM- Investments sp. z o.o. podmiot, w którym pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu. Z przekazanych informacji wynika, iż MM- Investments sp. z o.o. nabyła poza rynkiem NewConnect, w drodze umów cywilnoprawnych, 2.165.938 akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 5/2016
26.04.2016

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w 25 kwietnia 2016 roku Emitent powziął informację od MM-Investments sp. z o.o. ("Akcjonariusz"), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomiła, iż w dniu 22 kwietnia 2016 roku, w wyniku zawarcia umów cywilnoprawnych poza rynkiem NewConnect, nabyła 2.165.938 akcji Kancelarii Medius S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Przed dokonaniem transakcji MM-Investments sp. z o.o. posiadała 3.953.862 akcji Spółki reprezentujących 35,91 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 35,91 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji MM-Investments sp. z o.o. posiadała 6.119.800 akcji Spółki reprezentujących 55,57 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 55,57 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie.

Akcjonariusz ponadto poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 6/2016
26.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 25 kwietnia 2016 r. od pani Magdaleny Mierzwickiej-Imiołek, osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, Emitent powziął informację o zbyciu akcji Emitenta przez MM- Investments sp. z o.o., podmiotu w którym pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek pełni funkcję Prezesa Zarządu. Z przekazanych informacji wynika, iż MM- Investments sp. z o.o. zbyła poza rynkiem NewConnect, w drodze umów cywilnoprawnych, 2.165.938 akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 7/2016
26.04.2016

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w 25 kwietnia 2016 roku Emitent powziął informację od MM-Investments sp. z o.o. ("Akcjonariusz"), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomiła, iż w dniu 22 kwietnia 2016 roku, w wyniku zawarcia umów cywilnoprawnych poza rynkiem NewConnect, zbyła 2.165.938 akcji Kancelarii Medius S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Przed dokonaniem transakcji MM-Investments sp. z o.o. posiadała 6.119.800 akcji Spółki reprezentujących 55,57 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 55,57 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji MM-Investments sp. z o.o. posiada 3.953.862 akcji Spółki reprezentujących 35,91 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 35,91 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie.

Akcjonariusz ponadto poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 8/2016
26.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku powziął informację od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A., która na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomiła o transakcji nabycia na podstawie umów cywilnoprawnych 2.165.938 akcji Kancelarii Medius S.A. (rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2016 roku), w wyniku której fundusze zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyły próg 5%, 10%, 15 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie posiadały akcji Spółki

Po dokonaniu transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają 2.165.938 akcji Spółki, reprezentujących 19,67% kapitału zakładowego Spółki oraz 19,67 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W ramach wyżej wskazanych transakcji fundusz Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nr RFI 918) samodzielnie przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 22 kwietnia 2016 roku transakcji 803.571 akcji nabytych na podstawie umów cywilnoprawnych za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Przed zmianą udziału fundusz Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie posiadał akcji Spółki
Po zmianie udziału fundusz Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 803.571 akcji Spółki, stanowiących 7,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 803.571 głosów w Spółce, co stanowi 7,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowała, iż nie istnieją podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, a także brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, że celem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest zwiększenie aktywów funduszy, stąd też w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii G
EBI Bieżące: 26/2016
22.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii G. Tym samy w dniu 22 kwietnia 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii G.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nabycie portfela wierzytelności o wartości 0,5 mln Euro na rynku hiszpańskim
EBI Bieżące: 25/2016
18.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2016 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 0,5 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 18 kwietnia 2016 roku 2,15 mln zł).

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Wykup obligacji serii C
EBI Bieżące: 24/2016
18.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 15 kwietnia 2016 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 1.147 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii C o łącznej wartości
1 147 000,00 zł., wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2014 roku.

Seria C była obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 9%.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii C
EBI Bieżące: 23/2016
18.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2016 roku zakończył się ostatni okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii C. Tym samy w dniu 15 kwietnia 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii C.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBI Bieżące: 22/2016
11.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 10 maja 2016 roku, na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 lok. 1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESPI: 3/2016
11.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 10 maja 2016 roku, na godzinę 11: 00, w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewska 23 lok. 1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Informacja o ogólnej liczbie akcji_KME.pdf Informacja o ogólnej licznie akcji
Projekty uchwał na NWZ_KME.pdf Projekt uchwał na NWZA
Ogłoszenie o NWZ_KME.pdf Ogłoszenie o NWZA
Pełnomocnictwa i wzór fomularza_KME.pdf Pełnimocnictwo
Nabycie wierzytelności o wartości 1,6 mln zł.
EBI Bieżące: 21/2016
06.04.2016

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 06 kwietnia 2016 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył udokumentowane, niesporne i wymagalne wierzytelność o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 1,6 mln złotych w stosunku do 9 dłużnika.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2B. Nabycie wierzytelności zostało dokonane ze środków bieżących.

Windykacja wierzytelności z sektora B2B jest jednym z filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Plany rozwój Emitenta dotyczące zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami
EBI Bieżące: 20/2016
06.04.2016

W nawiązaniu do raportu EBI nr 19/2016 Zarząd Kancelaria Medius S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż rozpoczął przygotowania mające na celu złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych obejmujących sekurytyzowane wierzytelności. Przygotowania obejmują w szczególności uzupełnienie procedur korporacyjnych oraz dostosowanie warunków technicznych i organizacyjnych Emitenta do wykonywania działalności polegającej na zarządzaniu sekurytyzowanymi wierzytelnościami.

Wskazane powyżej plany są naturalną konsekwencją intensywnego rozwoju Emitenta na rynku wierzytelności, które mają na celu zwiększenie tej dynamiki.

Informacja o zakończeniu przygotowań i złożeniu do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podpisanie umowy o współpracy z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
EBI Bieżące: 19/2016
06.04.2016

W nawiązaniu do raportu EBI nr 16/2016 Zarząd Kancelaria Medius S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku podpisał umowę o współpracy z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (”TFI”). Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie: (1) bieżącego administrowania Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Funduszem”), który zostanie utworzony przez TFI; (2) przeprowadzania emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, które w części obejmie Emitent oraz (3) ewentualnego przyszłego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, o ile Emitentowi zostanie udzielone zezwolenie na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych obejmujących sekurytyzowane wierzytelności.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Tekst jednolity Statutu Emitenta
EBI Bieżące: 18/2016
01.04.2016

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta o akcje serii E i F, Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Emitenta.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
EBI Bieżące: 17/2016
01.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta. Zmianie uległ § 10 ust. 1 i 2 Statutu.

W rezultacie zarejestrowanych zmian kapitał zakładowy Kancelaria Medius S.A. przedstawia się następująco:

1. Kapitał zakładowy wynosi 5.505.971 zł (pięć milionów pięćset pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
b) 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja”,
c) 2.490.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
e) 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
f) 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
g) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.


Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Informacja o zmianie stanu posiadania
ESPI: 2/2016
01.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 kwietnia 2016 roku Emitent otrzymał informację od MM-Investments sp. z o.o. (dalej "Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w związku z rejestracją, przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii E i F Spółki, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz posiadał 3.953.862 akcji Spółki reprezentujących 46,18 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 46,18 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz posiada 3.953.862 akcji Spółki reprezentujących 35,91 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 35,91 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz ponadto poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 1/2016
01.04.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 1 kwietnia 2016 r. od pani Magdaleny Mierzwickiej-Imiołek, osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o objęciu akcji Emitenta przez panią Magdalenę Mierzwickiej-Imiołek. Z przekazanych informacji wynika, iż pani Magdalena Mierzwicka-Imiołek objęła 40.000 akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta. Cena objętych akcji była równa cenie emisyjnej i wynosiła 2,80 zł.

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej
EBI Bieżące: 16/2016
31.03.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2016 roku podpisał umowę inwestycyjną pomiędzy Emitentem; MM Investments sp. z o.o.; Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (”TFI”); Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Umowa inwestycyjna przewiduje nabycie części akcji Emitenta przez Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Ponadto umowa inwestycyjna określa warunki współpracy stron w związku z procesem inwestowania w Emitenta przez fundusze zarządzane przez TFI, ma również na celu określenie przyszłych założeń współdziałania Emitenta z TFI oraz funduszami zarządzanymi przez TFI w zakresie zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Zawarcie umowy pożyczki z Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania)
EBI Bieżące: 15/2016
29.03.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2016 roku, Kancelaria Medius S.A. (Pożyczkodawca) zawarło umowę pożyczki o wartości 1 014 000,00 Euro (4 309 500,00 zł., według kursu NBP z dnia 29 marca 2016 roku tj. 4,25 zł.) z Medius Collection S.L. (Pożyczkobiorca) z siedzibą w Madrycie (Hiszpania)). Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorca może zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami przed terminem płatności. Oprocentowanie pożyczki wynosi 9% w skali roku. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Środki z pożyczki Medius Collection S.L. przeznaczy na zakup portfeli wierzytelności z sektora B2C na rynku Hiszpańskim i obsługę, a także finansowanie bieżącej działalności.

Kancelaria Medius S.A. posiada 100% udziałów w Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania). Medius Collection S.L. zajmuje się nabywaniem wierzytelności na rynku Hiszpańskim z sektora B2C.

Podstawa prawna:


§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii D
EBI Bieżące: 14/2016
29.03.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D. Tym samy w dniu 25 marca 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii D.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nabycie portfela wierzytelności o wartości 3,7 mln zł.
EBI Bieżące: 13/2016
07.03.2016

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 07 marzec 2016 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką z działająca na rynku finansowym w zakresie udzielania mikropożyczek.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 3,7 mln złotych w stosunku do 1.516 dłużników.Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta

. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.
Podstawa prawna:


§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii F
EBI Bieżące: 12/2016
03.03.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 03 marzec 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii F. Tym samy w dniu 02 marzec 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii F.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii H
EBI Bieżące: 11/2016
22.02.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii H i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 stycznia 2016 roku, data zakończenia subskrypcji: 15 lutego 2016 roku.

2) Data przydziału obligacji: 22 lutego 2016 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 70.000 obligacji na okaziciela serii H.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja wystąpiła i była na poziomie 803 500,00 zł.

5) Liczba obligacji serii H, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 70.000

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 100 zł za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

zapisy na obligacje serii H złożyło 63 inwestorów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

obligacje serii H przydzielono 58 inwestorom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

w ofercie obligacji serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii H wynoszą 250 000,00 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 50 000,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 200 000,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji będą rozliczane jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii E
EBI Bieżące: 10/2016
17.02.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 lutego 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii E. Tym samy w dniu 16 luty 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii E.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.
EBI Okresowe: 9/2016
12.02.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii H
EBI Bieżące: 8/2016
11.02.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji serii H oraz zmiany warunków emisji obligacji serii H.

Zmianie uległa maksymalna liczba emitowanych obligacji. W konsekwencji Spółka emituje nie więcej niż 70.000 obligacji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 100,00 zł (sto złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej do 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych)

Pozostałe postanowienia Warunków Emisji obligacji serii H nie uległy zmianie.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Nabycie portfela wierzytelności o wartości 4,6 mln Euro na rynku hiszpańskim
EBI Bieżące: 7/2016
10.02.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 10 lutego2016 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.605.333,33 Euro (wg. kursu średniego NBP z dnia 10 luty 2015 roku 20 401 626,65 zł.) w stosunku do 7.301 dłużników.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C na rynku hiszpańskim. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków własnych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C na rynku hiszpańskim jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.
Podstawa prawna:


§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Nabycie portfela wierzytelności o wartości 3 mln Euro na rynku hiszpańskim
EBI Bieżące: 6/2016
25.01.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) zawarła umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 3 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 25 stycznia 2016 roku 13,41 mln zł). Informację o podpisaniu przedwstępnej umowy Emitent przekazał raportem EBI 57/2015 z dnia 01 września 2015 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Podpisanie umowy spółki Medius Collection S.L. w Hiszpanii
EBI Bieżące: 5/2016
25.01.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2016 roku została podpisana umowa spółki Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Spółka), która jest w 100% zależna od Emitenta.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresiei pakietów wierzytelności nabytych przez Medius Collection S.L. na terenie Hiszpanii, a także obrót wierzytelnościami.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii G
EBI Bieżące: 4/2016
22.01.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 stycznia 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii G. Tym samy w dniu 21 stycznia 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii G.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii C
EBI Bieżące: 3/2016
18.01.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 stycznia 2016 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii C. Tym samy w dniu 15 stycznia 2016 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii C.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
EBI Bieżące: 2/2016
12.01.2016

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 12 lutego 2016 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. - 13 maja 2016 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. - 12 sierpnia 2016 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 roku;

- raport okresowy roczny za 2015 r. - 31 maja 2016 roku.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Emisja Obligacji serii H
EBI Bieżące: 1/2016
11.01.2016

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 08 stycznia 2015 roku została podjęta uchwała o emisji nie mniej niż 10.000 i nie więcej niż 50.000 Obligacji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 100,00 zł (sto złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).

Celem emisji Obligacji serii H jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

Emitent będzie ubiegał się o notowanie Obligacji serii H w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Nabycie wierzytelności o wartości 1,8 mln zł.
EBI Bieżące: 80/2015
31.12.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 grudnia 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką działająca na rynku handlu hurtowym.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył udokumentowane, niesporne i wymagalne wierzytelność o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 1,8 mln złotych w stosunku do 6 dłużnika.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2B. Nabycie wierzytelności zostało dokonane ze środków bieżących.

Windykacja wierzytelności z sektora B2B jest jednym z filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Nabycie portfela wierzytelności o wartości 7,5 mln zł.
EBI Bieżące: 79/2015
29.12.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 grudnia 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką z działająca na rynku finansowym w zakresie udzielania mikropożyczek.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 7,5 mln złotych w stosunku do 3280 dłużników.Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta

. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.
Podstawa prawna:


§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii D
EBI Bieżące: 78/2015
28.12.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 26 grudnia 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D. Tym samy w dniu 24 grudnia 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii D.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji
EBI Bieżące: 77/2015
21.12.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji emisji akcji serii F.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 grudnia 2015 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 21 grudnia 2015 roku.

2) Data przydziału akcji:

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

nie więcej niż 215.000 szt., akcji serii F

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

215.000 szt., akcji serii F

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje serii F w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

W ramach subskrypcji zawarto 3 umów objęcia akcji serii F.

8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 40 000,00 zł netto, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 40 000,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł.
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Podwyższenia kapitału zakładowego Kancelaria Medius S.A. w ramach kapitału docelowego
EBI Bieżące: 76/2015
21.12.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A informuje, iż uchwałą z dnia 21 grudnia 2015 roku dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 107.500 zł, w drodze emisji nie więcej niż 215.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 50 gr każda.

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 28/2015
16.12.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 15 grudnia 2015 od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcja kupna 375 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 15 grudnia 2015 roku tj. 15 szt., po średniej cenie 3,45 zł., 15 szt., po średniej cenie 3,55 zł., 295 szt., po cenie 3,57 zł., 25 szt., po cenie 3,69 zł., 25 szt., po cenie 3,87 zł.

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 25/2015
14.12.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 14 grudnia 2015 roku Emitent powziął informację od pana Adama Łanoszki (dalej jako Akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż zbył w dniu 8 grudnia 2015 roku poza rynkiem NewConnect 1000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

W związku z powyższym zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Kancelaria Medius S.A. posiadanych przez Akcjonariusza.
Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał 1.734.720 akcji reprezentujących 20,26 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 20,26 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada 1.634.720 akcji reprezentujących 19,09 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 19,09 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje spółki Kancelaria Medius S.A., a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 26/2015
14.12.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 14 grudnia 2015 od Magdaleny Mierzwicka- Prezes Zarządu MM Investments Sp. z o.o. (główny akcjonariusz Emitenta) powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez Magdalenę Mierzwicką. Z przekazanych informacji wynika, iż Magdalena Mierzwicka dokonała transakcja kupna 620 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 10 grudnia 2015 roku tj. 250 szt., po cenie 3,20 zł., 10 szt., po cenie 3,21 zł., 330 szt., po cenie 3,22 zł., 15 szt., po cenie 3,29 zł., 15 szt., po cenie 3,40 zł.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 27/2015
14.12.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 14 grudnia 2015 od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcja kupna 1555 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 08 grudnia 2015 roku tj. 130 szt., po średniej cenie 3,82 zł., 1150 szt., po średniej cenie 3,82 zł., 275 szt., po cenie 3,55 zł.

Zakończenie subskrypcji akcji serii E i dokonanie przydziału akcji
EBI Bieżące: 75/2015
09.12.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji emisji akcji serii E.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 listopada 2015 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 30 listopada 2015 roku.

2) Data przydziału akcji:

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

2.234.938 szt., akcji serii E

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

2,80 zł (dwa złote osiemdziesiąt groszy).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

W ramach subskrypcji zawarto 22 umów objęcia akcji serii E.

8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 400 000,00 zł netto, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 350 000,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
50 000,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii F
EBI Bieżące: 74/2015
02.12.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 02 grudnia 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii F. Tym samy w dniu 01 grudnia 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii F.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F
EBI Bieżące: 73/2015
19.11.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 20 listopada 2015 roku, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 34.925 obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 100 zł każda. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KME0617”.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii E
EBI Bieżące: 72/2015
17.11.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii E. Tym samy w dniu 17 listopada 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii E.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2015
EBI Bieżące: 71/2015
10.11.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A., z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania spółce ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Krakowie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podwyższenia kapitału zakładowego Kancelaria Medius S.A. w ramach kapitału docelowego
EBI Bieżące: 70/2015
03.11.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A informuje, iż uchwałą z dnia 3 listopada 2015 roku dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.250.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr każda.

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Zakończenie subskrypcji obligacji serii G
EBI Bieżące: 69/2015
29.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii G i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 5 października 2015 roku, data zakończenia subskrypcji: 22 października 2015 roku.

2) Data przydziału obligacji: 19 października 2013 roku.

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 50.000 obligacji na okaziciela serii G.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba obligacji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

31.815.

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 100 zł za jedną obligację.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

zapisy na obligacje serii G złożyło 36 inwestorów.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

obligacje serii G przydzielono 36 inwestorom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

w ofercie obligacji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii G wynoszą 117 300,00 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 111 300,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 6 000,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji będą rozliczane jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 24/2015
29.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 29 października 2015 od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcja kupna 615 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 28 października 2015 roku tj. 60 szt., po cenie 3,45 zł., 200 szt., po cenie 3,69 zł., 355 szt., po cenie 3,70 zł.

Raport okresowy za III kwartał 2015 roku.
EBI Okresowe: 68/2015
28.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 rok
EBI Bieżące: 67/2015
23.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu za III kwartał 2015 rok na dzień 28 października 2015 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2015 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 4/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za III kwartał 2015 rok był dzień 13 listopad 2015 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii C
EBI Bieżące: 66/2015
19.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 19 października 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii C. Tym samy w dniu 16 października 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii C.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 22/2015
09.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 09 października 2015 od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcja kupna 450 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 08 października 2015 roku przy średnim kursie 3,29 zł za każdą jedną akcję.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 22/2015
06.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 5 października 2015 r. od Marcina Rymaszewskiego członka Rady Nadzorczej Spółki, powziął informację o objęciu akcji Spółki. Z przekazanych informacji wynika, iż Marcin Rymaszewski w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D objął 80.844 akcji Spółki.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 21/2015
06.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 5 października 2015 r. od Artura Bieńkowskiego członka Rady Nadzorczej Spółki, powziął informację o objęciu akcji Spółki. Z przekazanych informacji wynika, iż Artur Bieńkowski w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D objął 81.261 akcji Spółki.

Emisja Obligacji serii G
EBI Bieżące: 65/2015
05.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 05 października 2015 roku została podjęta uchwała o emisji nie mniej niż 10.000 i nie więcej niż 50.000 Obligacji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 100,00 zł (sto złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).

Celem emisji Obligacji serii G jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

Emitent będzie ubiegał się o notowanie Obligacji serii G w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wykup obligacji serii B wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A.
EBI Bieżące: 64/2015
05.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 05 października 2015 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 2.000 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii B o łącznej wartości 2 mln zł.,wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2013 roku.

Seria B była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 9%.

PODSTAWA PRAWNA:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii B
EBI Bieżące: 63/2015
05.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 05 października 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii B. Tym samy w dniu 02 października 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii B.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Informacja o zmianie stanu posiadania
ESPI: 18/2015
05.10.2015

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius spółka akcyjna (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 5 października roku Emitent otrzymał informację od pana Adama Łanoszki (dalej "Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w związku z rejestracją, przez Sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii D Spółki, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz posiada 1.733.269 akcji Spółki reprezentujących 20,24 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 20,24 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz ponadto poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius spółka akcyjna S.A.

Informacja o zmianie stanu posiadania
ESPI: 19/2015
05.10.2015

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius spółka akcyjna (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 5 października 2015 roku Emitent otrzymał informację od MM-Investments sp. z o.o. (dalej "Akcjonariusz"), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż w związku z rejestracją, przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii D Spółki, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz posiadał 3.431.469 akcji Spółki reprezentujących 46,61 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 46,61 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz posiada 3.951.317 akcji Spółki reprezentujących 46,15 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 46,15 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz ponadto poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.


Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 20/2015
05.10.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 5 października 2015 od Adama Góralczyka członka Rady Nadzorczej Spółki, powziął informację o objęciu akcji Spółki. Z przekazanych informacji wynika, iż Adam Góralczyk w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D objął 29.860 akcji Spółki. Po objęciu akcji Adam Góralczyk posiada łącznie 230.400 akcji Spółki.

Nabycie portfela wierzytelności o wartości 15,5 mln zł.
EBI Bieżące: 62/2015
30.09.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 września 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką z działająca na rynku finansowym w zakresie udzielania mikropożyczek.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 15 559 245,09 złotych w stosunku do 9038 dłużników.Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta

. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.
Podstawa prawna:


§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Tekst jednolity Statutu Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
EBI Bieżące: 61/2015
30.09.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie sądu rejestrowego o wpisie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego oraz wpisie do rejestru kapitału docelowego. Zmianie uległ § 10 ust. 1 i 2 Statutu oraz dodano § 10 A Statutu.

W związku ze wskazaną powyżej rejestracją, Zarząd przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Rejestracja obligacji serii F w KDPW
EBI Bieżące: 60/2015
30.09.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do depozytu 34.925 obligacji na okaziciela serii F oraz nadał im kod PLMDIUS00083.

Jest to kolejny krok na drodze ubiegania się o notowanie obligacji serii F w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii D
EBI Bieżące: 59/2015
29.09.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D. Tym samy w dniu 26 września 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii D.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 17/2015
23.09.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 23 września 2015 od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcja kupna 570 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 17 czerwca 2015 roku przy średnim kursie 3,30 zł za każdą jedną akcję.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 16/2015
17.09.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 16 września 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 17 września 2015 od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcja kupna 520 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 16 września 2015 roku przy średnim kursie 3,28 zł za każdą jedną akcję.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 15/2015
07.09.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 07 września 2015 od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcja kupna 15 akcji po cenie 3,35 zł.; 15 akcji po cenie 3,37 zł.; 30 akcji po cenie 3,40 zł.; 15 akcji po cenie 3,50 zł.; 15 akcji po cenie 3,58 zł.; 25 akcji po cenie 3,64 zł.; 385 akcji po cenie 3,65 zł.; 399 akcji po cenie 3,26 zł., dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 04 września 2015 roku.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 15/2015
07.09.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 07 września 2015 od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcja kupna 15 akcji po cenie 3,35 zł.; 15 akcji po cenie 3,37 zł.; 30 akcji po cenie 3,40 zł.; 15 akcji po cenie 3,50 zł.; 15 akcji po cenie 3,58 zł.; 25 akcji po cenie 3,64 zł.; 385 akcji po cenie 3,65 zł.; 399 akcji po cenie 3,26 zł., dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 04 września 2015 roku.

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii F
EBI Bieżące: 58/2015
02.09.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 02 września 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii F. Tym samy w dniu 01 września 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii F.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nabycie portfela wierzytelności o wartości 12,6 mln zł. (3 mln Euro) na rynku hiszpańskim
EBI Bieżące: 57/2015
01.09.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę przedwstępną umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką z działająca na rynku finansowym w Hiszpanii w zakresie udzielania mikropożyczek.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 3 022 318,39 Euro (12 693 737,23 PLN) w stosunku do 5.400 szt. dłużników.Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji ekspansji na rynkach Europy, a także zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Europie. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Zawarcie umowy ramowej na zakup wierzytelności o wartości 42 mln zł. (10 mln Euro) pochodzącego z rynku hiszpańskiego
EBI Bieżące: 56/2015
01.09.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 sierpień 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę ramową zakupu wierzytelności zawarta pomiędzy Emitentem, a spółka finansową z Hiszpanii działającą na rynku hiszpańskim przewidującą zakup wierzytelności z rynku finansowego o wartości 10 mln Euro (42 mln zł.) w skali 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.

Jednocześnie Zarząd Kancelaria Medius S.A., informuję, że do końca października 2015 roku zawiąże spółkę prawa handlowego działającą na terytorium Hiszpanii celem prowadzenia działalności operacyjnej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E
EBI Bieżące: 55/2015
01.09.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 3 września 2015 roku, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 26.032 obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł każda. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KME0217”.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E
EBI Bieżące: 54/2015
28.08.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie na dzień 3 września 2015 roku pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst 26.032 obligacji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 100 zł. każda.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 14/2015
26.08.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 26 sierpnia 2015 r. od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych Emitenta, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcji kupna 25 akcji podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 25 sierpnia 2015 roku przy średnim kursie 3,49 zł za każdą jedną akcję oraz dokonała transakcji kupna 275 akcji podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 25 sierpnia 2015 roku przy średnim kursie 3,50 zł za każdą jedną akcję.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 13/2015
19.08.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 19 sierpnia 2015 r. od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych Emitenta, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcji kupna 110 akcji podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 17 sierpnia 2015 roku przy średnim kursie 3,88 zł za każdą jedną akcję oraz dokonała transakcji kupna 500 akcji podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 17 sierpnia 2015 roku przy średnim kursie 3,39 zł za każdą jedną akcję

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii E
EBI Bieżące: 53/2015
17.08.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii E. Tym samy w dniu 17 sierpnia 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii E.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport okresowy za II kwartał 2015 roku.
EBI Okresowe: 52/2015
14.08.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Rejestracja obligacji serii E w KDPW
EBI Bieżące: 51/2015
22.07.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 22 lipca 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do depozytu 26.032 obligacji na okaziciela serii E oraz nadał im kod PLMDIUS00075.

Jest to kolejny krok na drodze ubiegania się o notowanie obligacji serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii C
EBI Bieżące: 50/2015
17.07.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii C. Tym samy w dniu 16 lipca 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii C.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji.
EBI Bieżące: 49/2015
16.07.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii D i dokonaniu przydziału akcji:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 maja 2015 roku, data zakończenia subskrypcji: 3 lipca 2015 roku.

2) Data przydziału akcji: 3 lipca 2015 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
1.200.000;

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,50 zł.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii D zawarto 21 umów objęcia akcji serii D.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynoszą 0 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Nabycie wierzytelności o wartości 1 046 753,39 zł.
EBI Bieżące: 48/2015
08.07.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 lipca 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką działająca na rynku handlu hurtowym.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył udokumentowaną, niesporną i wymagalną wierzytelność o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 1 046 753,39 złotych w stosunku do 1 dłużnika.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2B. Nabycie wierzytelności zostało dokonane ze środków bieżących.

Windykacja wierzytelności z sektora B2B jest jednym z filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Nabycie portfela wierzytelności o wartości 6,2 mln zł.
EBI Bieżące: 47/2015
06.07.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 lipiec 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką z działająca na rynku finansowym w zakresie udzielania mikropożyczek.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 6 221 207,90 złotych w stosunku do 5135 dłużników.Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta

. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.
Podstawa prawna:


§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii B
EBI Bieżące: 46/2015
06.07.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 04 lipca 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii B. Tym samy w dniu 04 lipca 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii B.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nabycie wierzytelności o wartości 1 081 882,88 zł.
EBI Bieżące: 45/2015
01.07.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 lipca 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką działająca na rynku handlu hurtowym.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył udokumentowaną, niesporną i wymagalną wierzytelność o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 1 081 882,88 złotych w stosunku do 1 dłużnika.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2B. Nabycie wierzytelności zostało dokonane ze środków bieżących.

Windykacja wierzytelności z sektora B2B jest jednym z filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Ustanowienie zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E
EBI Bieżące: 44/2015
29.06.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 06 czerwca 2015 roku wpisu zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych o zmiennym składzie, w którego skład wchodzą pakiety wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek gotówkowych. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy obligacji serii E Emitenta, o przydziale których Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 18/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku.


Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii D
EBI Bieżące: 43/2015
29.06.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 26 czerwca 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D. Tym samy w dniu 26 czerwca 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii D.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 12/2015
18.06.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 18 czerwca 2015 od MM Investments sp. z o.o., w której pani Magdalena Mierzwicka pełni funkcję zarządzającą, jednocześnie pełniąc w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez MM Investments sp. z o.o. Z przekazanych informacji wynika, iż MM Investments sp. z o.o. dokonała transakcja kupna 1000 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 17 czerwca 2015 roku przy średnim kursie 3,28 zł za każdą jedną akcję.

Zakończenie subskrypcji Obligacji serii F
EBI Bieżące: 42/2015
17.06.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 i 41/2015, przekazuje szczegółowe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii F na okaziciela (dalej: „Obligacje”).

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 maj 2015 roku. Data zakończenia subskrypcji: 1 czerwiec 2015 rok
2. Data przydziału Obligacji: 2 czerwiec 2015 rok
3. Przedmiotem emisji było od 10.000 do 40.000 sztuk Obligacji.
4. Stopa redukcji nie wystąpiła.
5. W ramach przeprowadzonej emisji przydzielono łącznie 34.925 sztuk Obligacji.
6. Cena emisyjna Obligacji wynosiła 100,00 zł za jedną Obligację.
7. W ramach subskrypcji zapis na Obligacje złożyło 29 inwestorów.
8. W ramach przeprowadzonego przydziału przydzielono obligacje 29 inwestorom.
9. Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję.
10. Do kosztów emisji zostały zaliczone koszty w łącznej wysokości 150 tys. zł. brutto w tym:
a) koszy przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 150 tys. zł brutto,
d) koszty promocji oferty – 0,00 zł
Koszty emisji będą rozliczane jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Przydział obligacji serii F
EBI Bieżące: 41/2015
02.06.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 34/2015 informuje, że w dniu 2 czerwca 2015 roku dokonał przydziału, a tym samym doszła do skutku emisja 34.925 sztuk obligacji serii F Emitenta o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 3 492 500,00 zł. Dzień wykupu obligacji serii F przypada 02 czerwca 2017 r.oku. Obligacje zostały wyemitowane na 24 miesiące z oprocentowaniem 8% w skali roku. Obligacje zostaną zabezpieczone na portfelach wierzytelności obecnych i przyszłych. Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 4/2015 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii F.

Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o notowanie obligacji serii F w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Nabycie wierzytelności o wartości 1 086 993,56 zł.
EBI Bieżące: 40/2015
02.06.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 czerwca 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką działająca na rynku handlu hurtowym.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył udokumentowaną, niesporną i wymagalną wierzytelność o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 1 086 993,56 złotych w stosunku do 1 dłużnika.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2B. Nabycie wierzytelności zostało dokonane ze środków bieżących.

Windykacja wierzytelności z sektora B2B jest jednym z filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii E
EBI Bieżące: 39/2015
18.05.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii E. Tym samy w dniu 17 maja 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii E.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za I kwartał 2015 roku
EBI Okresowe: 38/2015
15.05.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii D
EBI Bieżące: 37/2015
15.05.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 maj 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęła uchwałę nr 463/2015 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii D określając, iż pierwszym dniem notowań 22.801 obligacji serii D na rynku Catalyst jest dzień 19 maj 2015 roku. Obligacje będą notowane pod skrótem KME0916.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Informacja w przedmiocie dywidendy
EBI Bieżące: 36/2015
12.05.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2015 roku:

1. wysokość dywidendy za 2014 rok wynosi 588.960,32 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze);

2. wartość dywidendy za 2014 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 0,08 zł (osiem groszy);

3. liczba akcji objętych dywidendą wynosi 7.362.004 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące cztery) akcji;

4. jako dzień dywidendy ustalony został dzień 28 maja 2015 roku, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 15 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.
EBI Bieżące: 35/2015
12.05.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 maja 2015 roku w Warszawie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 12 maja 2015 roku
ESPI: 11/2015
12.05.2015

W dniu 12 maja 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w związku z powyższym przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza - MM-INVESTMENTS sp. z o.o.
Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 3.427.570
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 72,35
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 46,56

Nazwa akcjonariusza - Adam Łanoszka
Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 1.310.000
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 27,65
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 17,79

Emisja Obligacji serii F
EBI Bieżące: 34/2015
11.05.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2015 roku została podjęta uchwała o emisji nie mniej niż 10.000 i nie więcej niż 40.000 Obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 100 zł (sto złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej do 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Celem emisji Obligacji serii F jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

Emitent będzie ubiegał się o notowanie Obligacji serii F w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.


Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Nabycie portfela wierzytelności o wartości 7,3 mln zł.
EBI Bieżące: 33/2015
06.05.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 maj 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką z działająca na rynku finansowym w zakresie udzielania mikropożyczek.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 7 299 217,58 złotych w stosunku do 4900 dłużników.Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta

. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.
Podstawa prawna:


§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii C
EBI Bieżące: 32/2015
17.04.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii C. Tym samy w dniu 17 kwietnia 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii C.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 maja 2015 roku.
EBI Bieżące: 31/2015
14.04.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 maja 2015 roku.
ESPI: 9/2015
14.04.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_12 maja 2015 r..pdf Ogłoszenie o zwłoaniu ZWZ
Projekty uchwał_ZWZ_12 maja 2015 r..pdf Projekt uchwał na ZWZ
Fomularz_pelnomocnictwa.pdf Pełnomocnictwo
Informacja o liczbaie akcji_12 maj 2015 rok.pdf Informacja o liczbie akcji
Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2014
EBI Bieżące: 30/2015
08.04.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 588.960,32 złotych, co daje kwotę 8 groszy w przeliczeniu na jedną akcję. Dzień dywidendy zostanie ustalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport roczny za 2014 rok
EBI Okresowe: 29/2015
08.04.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2014.


Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii B
EBI Bieżące: 28/2015
07.04.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 04 kwietnia 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii B. Tym samy w dniu 03 kwietnia 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii B.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2014 roku
EBI Bieżące: 27/2015
03.04.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 4/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 26 maja 2015 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 8 kwietnia 2015 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii D
EBI Bieżące: 26/2015
26.03.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii D. Tym samy w dniu 25 marca 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii D.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nabycie wierzytelności o wartości 1 034 662,09 zł.
EBI Bieżące: 25/2015
25.03.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 marca 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką działająca na rynku handlu hurtowym.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył udokumentowaną, niesporną i wymagalną wierzytelność o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 1 034 662,09 złotych w stosunku do 1 dłużnika.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2B. Nabycie wierzytelności zostało dokonane ze środków bieżących.

Windykacja wierzytelności z sektora B2B jest jednym z filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Rejestracja obligacji serii D w KDPW
EBI Bieżące: 24/2015
23.03.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 23 marca 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do depozytu 22.801 obligacji na okaziciela serii D Emitenta oraz nadał im kod PLMDIUS00067.

Jest to kolejny krok na drodze ubiegania się o notowanie obligacji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 8/2015
23.03.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 marca 2015 roku, otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, sporządzone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez niego 15.000 akcji Emitenta podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 17 marca 2015 roku, przy średnim kursie 1,22 zł za jedną akcję.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 7/2015
20.03.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 20 marca 2015 od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu. Z przekazanych informacji wynika, iż podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu dokonała następujących transakcji na akcjach Kancelaria Medius S.A.:
1. transakcje kupna 100 akcji dokonane podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 16 marca 2015 roku przy średnim kursie 1,53 zł za każdą jedną akcję;
2. transakcje kupna 55 akcji dokonane podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 12 marca 2015 roku przy średnim kursie 1,48 zł za każdą jedną akcję;

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 4/2015
13.03.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 12 marca 2015 roku Emitent powziął informację od pana Adama Łanoszki (dalej jako Akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż zbył w dniu 6 marca 2015 roku poza rynkiem NewConnect 350.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

W związku z powyższym zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Kancelaria Medius S.A. posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał 1.660.000 akcji reprezentujących 22,55 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 22,55 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada 1.310.000 akcji reprezentujących 17,79 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 17,79 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje spółki Kancelaria Medius S.A., a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Zmiana stanu posiadania
ESPI: 5/2015
13.03.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 12 marca 2015 roku Emitent powziął informację od pana Aleksandra Szaleckiego (dalej jako Akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż w dniu 6 marca 2015 roku nabył poza rynkiem NewConnect 350.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

W związku z powyższym zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Kancelaria Medius S.A. posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał 348.352 akcji reprezentujących 4,73 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,73 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada 698.352 akcji reprezentujących 9,49 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 9,49 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje spółki Kancelaria Medius S.A., a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie.

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 6/2015
13.03.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 12 marca 2015 od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu. Z przekazanych informacji wynika, iż podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu dokonał następujących transakcji na akcjach Kancelaria Medius S.A.:
1. transakcje kupna 1.619 akcji dokonane podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 3 marca 2015 roku przy średnim kursie 1,77 zł za każdą jedną akcję;
2. transakcje kupna 2.402 akcji dokonane podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 6 marca 2015 roku przy średnim kursie 1,86 zł za każdą jedną akcję;
3. transakcje kupna 1.040 akcji dokonane podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 9 marca 2015 roku przy średnim 1,78 zł za każdą jedną akcję;

Nabycie wierzytelności o wartości 442 865,25 zł.
EBI Bieżące: 23/2015
06.03.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 05 marca 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką działająca na rynku handlu hurtowym.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył udokumentowaną, niesporną i wymagalną wierzytelność o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 442 865,25 złotych w stosunku do 1 dłużnika.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2B. Nabycie wierzytelności zostało dokonane ze środków bieżących.

Windykacja wierzytelności z sektora B2B jest jednym z filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
ESPI: 3/2015
03.03.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 2 marca 2015 od pani Magdaleny Mierzwickiej, pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez panią Magdalenę Mierzwicką. Z przekazanych informacji wynika, iż pani Magdalena Mierzwicka dokonała transakcja kupna 5.113 akcji podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 26 lutego 2015 roku przy średnim kursie 1,8 zł za jedną akcję;

Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
EBI Bieżące: 22/2015
02.03.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) informuje, iż zawarła umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie.

W ramach przedmiotowej umowy Autoryzowany Doradca będzie świadczył wobec Spółki obowiązki, o których mowa w pkt 12 ust. 4) oraz ust. 5) Załącznika nr 5 do Regulaminu ASO. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zaczyna obowiązywać z dniem podpisania.

Wskazane powyżej usługi będą świadczone od dnia 1 marca 2015 roku.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
EBI Bieżące: 21/2015
27.02.2015

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 26.02.2015 roku Emitent, za porozumieniem stron, rozwiązał "Umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A" z Art Capital Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 83 lok. 6.

Wobec powyższego Art Capital sp. z o.o. zakończy pełnienie pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta z dniem 27.02.2015 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Zakończenie subskrypcji Obligacji serii E
EBI Bieżące: 20/2015
24.02.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 i 18/2015, przekazuje szczegółowe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii E na okaziciela, o terminie wykupu 17 luty 2017 r. (dalej: „Obligacje”).
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 09 luty 2015 roku. Data zakończenia subskrypcji: 16 luty 2015 rok
2. Data przydziału Obligacji: 17 luty 2015 rok
3. Przedmiotem emisji było od 10.000 do 30.000 sztuk Obligacji.
4. Stopa redukcji nie wystąpiła.
5. W ramach przeprowadzonej emisji przydzielono łącznie 26.032 sztuk Obligacji.
6. Cena emisyjna Obligacji wynosiła 100,00 zł za jedną Obligację.
7. W ramach subskrypcji zapis na Obligacje złożyło 23 inwestorów.
8. W ramach przeprowadzonego przydziału przydzielono obligacje 23 inwestorom.
9. Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję.
10. Do kosztów emisji zostały zaliczone koszty w łącznej wysokości 67 tys. zł. netto w tym:
a) koszy przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 67 tys. zł netto,
d) koszty promocji oferty – 0,00 zł
Koszty emisji będą rozliczane jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Nabycie portfela wierzytelności o wartości 4,1 mln. zł.
EBI Bieżące: 19/2015
24.02.2015

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 lutego 2015 roku otrzymał podpisaną przez drugą stronę umowę sprzedaży wierzytelności zawartą pomiędzy Emitentem, a spółką działająca na rynku finansowym w zakresie udzielania mikropożyczek.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej łącznie wynoszącej 4 115 970,38 złotych w stosunku do 3.386 dłużników.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C. Nabycie portfela wierzytelności zostało dokonane ze środków pochodzących z emisji obligacji Spółki, co stanowi realizację celu emisyjnego papierów dłużnych Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Warunki transakcji zakupu wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Przydział obligacji serii E
EBI Bieżące: 18/2015
17.02.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 15/2015 informuje, że w dniu 17 luty 2015 roku dokonał przydziału, a tym samym doszła do skutku emisja 26.032 sztuk obligacji serii E Emitenta o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 2 603 200,00 zł. Dzień wykupu obligacji serii E przypada 17 lutego 2017 r.oku. Obligacje zostały wyemitowane na 24 miesiące z oprocentowaniem 8,5% w skali roku. Obligacje zostaną zabezpieczone na portfelach wierzytelności obecnych i przyszłych. Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/2015 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii E, w ramach programu emisji obligacji.

Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o notowanie obligacji serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Życiorysy członków Rady Nadzorczej
EBI Bieżące: 17/2015
17.02.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w nawiązaniu do raportu EBI 97/2014 z dnia 03 grudnia 2014 roku przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, w formie określonej w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:


Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
EBI Okresowe: 16/2015
13.02.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Podjęcie Uchwały Emisyjnej Obligacji serii E
EBI Bieżące: 15/2015
09.02.2015

Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 lutego 2015 r. została podjęta uchwała nr 1/2015 Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii E. Emitent wyemituje łącznie nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) Obligacji serii E na okaziciela, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda (dalej: Obligacje), tj. o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych.

Celem emisji Obligacji serii E jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności.

Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o notowanie Obligacji serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

O dojściu emisji do skutku Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podsumowanie skupu akcji własnych
EBI Bieżące: 14/2015
29.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zakończenia skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 7 NWZ Emitenta z dnia 3 grudnia 2014 r. Jednocześnie Emitent przekazuje podsumowanie zrealizowanego skupu akcji własnych:

1. Program skupu akcji własnych realizowany był w dniach 12 grudnia 2014 r. do dnia 2 stycznia 2015 r.;

2. Łączna liczba akcji nabytych wynosi 12.393 i odpowiada 12.393 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

3. Łączna liczba nabytych akcji stanowi 0,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

4. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych wynosi 6.196,50 zł;

5. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wraz z prowizją maklerską wyniosła 1,61 zł. Akcje w liczbie określonej w pkt. 2 zostały nabyte za łączną kwotę 19.998,42 zł

W okresie realizacji programu skupu akcji własnych, Spółka przeznaczyła na ten cel kwotę 20.000 zł, co stanowi 99,99% wszystkich środków przeznaczonych na ten cel.

W związku z powyższym, z uwagi na wykorzystanie środków przeznaczonych na skup akcji własnych Zarząd Emitenta zakończył program skupu akcji własnych.

Nabyte przez Spółkę akcje własne, Zarząd Emitenta na podstawie udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia, może przeznaczyć wyłącznie do:

(1) zaoferowania ich do dalszej odsprzedaży,
(2) ich umorzenia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Nabycie akcji własnych- korekta raportu 101/2014
EBI Bieżące: 13/2015
29.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w związku omyłką w raporcie 101/2014 dokonuje korekty.

Było:
W związku z powyższym, w dniu 11 grudnia 2014 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 25 akcji Spółki po średniej cenie 1,64 zł za akcję oraz 1.910 akcji Spółki po średniej cenie 1,65 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 955 złotych. Nabyte akcje stanowią około 0,026 % kapitału zakładowego oraz około 0,026 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powinno być:
W związku z powyższym, w dniu 11 grudnia 2014 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 25 akcji Spółki po średniej cenie 1,64 zł za akcję oraz 1885 akcji Spółki po średniej cenie 1,65 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Nabycie akcji własnych- korekta raportu 2/2015
EBI Bieżące: 12/2015
29.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w związku z omyłkowymi transakcjami dotyczącymi skupu akcji własnych dokonywanych przed Dom Maklerski BDM S.A., a także uwzględnioną reklamacją Emitenta w w/w zakresie Emitent dokonuje korekty raportu 2/2015 tj.:

Było:
W związku z powyższym, w dniu 02 stycznia 2015 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 1953 akcji Spółki po cenie 1,66 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 3 241,48 złotych.

Powinno być:
W związku z powyższym, w dniu 02 stycznia 2015 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 1303 akcji Spółki po cenie 1,66 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 2 082,48 złotych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Nabycie akcji własnych- korekta raportu 5/2015
EBI Bieżące: 11/2015
29.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w związku z omyłkowymi transakcjami dotyczącymi skupu akcji własnych dokonywanych przed Dom Maklerski BDM S.A., a także uwzględnioną reklamacją Emitenta w w/w zakresie Emitent dokonuje korekty raportu 5/2015 tj.:

Było:
W związku z powyższym, w dniu 13 stycznia 2015 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 40 akcji Spółki po cenie 2,23 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 89,20 złotych.

Powinno być:
W związku z powyższym, w dniu 13 stycznia 2015 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 0 akcji Spółki po cenie 0,00 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 0,00 złotych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Nabycie akcji własnych- korekta raportu 6/2015
EBI Bieżące: 10/2015
29.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w związku z omyłkowymi transakcjami dotyczącymi skupu akcji własnych dokonywanych przed Dom Maklerski BDM S.A., a także uwzględnioną reklamacją Emitenta w w/w zakresie Emitent dokonuje korekty raportu 6/2015 tj.:

Było:
W związku z powyższym, w dniu 14 stycznia 2015 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 553 akcji Spółki po cenie 2,37 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1 310,61 złotych.

Powinno być:
W związku z powyższym, w dniu 14 stycznia 2015 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 0 akcji Spółki po cenie 0,00 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 0,00 złotych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Odstąpienie od emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
EBI Bieżące: 9/2015
28.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w związku z Uchwałą nr 6 z dnia 18 grudnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, oraz w związku z Uchwałą nr 9 z dnia 3 grudnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, oraz w związku z Uchwalą Rady Nadzorczej nr 1/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku dotyczącą zaoferowania warrantów subskrypcyjnych dla członków kadry menadżerskiej spółki Kancelaria Medius S.A., informuje iż Rada Nadzrocza Emitenta podjęła Uchwałę, która nie przyznała żadnemu z członków kadry menadżerskiej warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda i cenie emisyjnej 0,50 zł za akcję. W związku z powyższym, Spółka nie wyemituje warrantów subskrypcyjnych serii A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Transakcje na akcjach spółki- zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi- korekta raportu ESPI 1/2015
ESPI: 2/2015
26.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, że w dniu 23.01.2015 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie od byłego Członka Rady Nadzorczej Jacka Makarowskiego o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w 2014 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2014 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Były Członek Rady Nadzorczej Jacek Makarowski w 2014 r., w okresie pełnienia funkcji kupił łącznie 24.214 akcji Spółki. W dniu 14.01.2014 roku nabył 150 szt., akcji po cenie 0,08 gr., w dniu 15.01.2014 roku nabył 200 szt., akcji po cenie 0,08 gr., w dniu 16.01.2014 roku nabył 200 akcji po cenie 0,08 gr., w dniu 15.05.2014 roku nabył 24004 akcji po cenie 0,48 gr., w dniu 16.05.2014 roku nabył 100 akcji po cenie 0,48 gr.

Wszystkie transakcje na akcjach Spółki zostały zawarte na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na sesjach zwykłych.

Transakcje na akcjiach spółki- zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
ESPI: 1/2015
23.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, że w dniu 23 2015 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie od byłego Członka Rady Nadzorczej Jacka Makarowskiego o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w 2014 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2014 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Były Członek Rady Nadzorczej Jacek Makarowski w 2014 r., w okresie pełnienia funkcji kupił łącznie 550 akcji Spółki za kwotę 44 zł, po cenie 0,08 zł za akcję (w dniu 14.01.2014 r. zakup 150 akcji, po zenie 0,08 zł, w dniu 15.01.2014 r. zakup 200 akcji, po zenie 0,08 zł, 16.01.2014 r. zakup 200 akcji, po zenie 0,08 zł).

Wszystkie transakcje na akcjach Spółki zostały zawarte na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na sesjach zwykłych.

Ustanowienie zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D
EBI Bieżące: 8/2015
21.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 stycznia 2015 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 13 stycznia 2015 roku wpisu zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych o zmiennym składzie, w którego skład wchodzą pakiety wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek gotówkowych. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy obligacji serii D Emitenta, o przydziale których Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 72/2014 z dnia 26 września 2014 r.


Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii C
EBI Bieżące: 7/2015
19.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2015 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii C. Tym samy w dniu 16 stycznia 2015 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii C.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obligatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nabycie akcji własnych
EBI Bieżące: 6/2015
15.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 roku dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 9 grudnia 2014 roku.

W związku z powyższym, w dniu 14 stycznia 2015 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 553 akcji Spółki po cenie 2,37 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1 310,61 złotych.
Nabyte akcje stanowią około 0,0075 % kapitału zakładowego oraz około 0,0075 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji (uwzględniając akcje nabyte podczas poprzedniego programu skupu) wyniesie 30.877 akcji, stanowiących 0,42 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 30.877 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 0,42 % udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Nabycie akcji własnych
EBI Bieżące: 5/2015
14.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 stycznia 2015 roku dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 9 grudnia 2014 roku.

W związku z powyższym, w dniu 13 stycznia 2015 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 40 akcji Spółki po cenie 2,23 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 89,20 złotych. Nabyte akcje stanowią około 0,000005 % kapitału zakładowego oraz około 0,000005 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji (uwzględniając akcje nabyte podczas poprzedniego programu skupu) wyniesie 30.324 akcji, stanowiących 0,41 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 30.324 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 0,41 % udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
EBI Bieżące: 4/2015
08.01.2015

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

Przekazywanie rap