Przejdź na
stronę kancelarii

Raporty

Ilość wpisów na stronie:

10
20
30

Pokaż:

Wszystkie
EBI Bieżący
EBI Okresowy
ESPI
Nazwa Data Typ raportu
Raport nr 63/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (63/2018) Częściowy wykup obligacji serii O
2018-11-28
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 63/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 listopada 2018 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 110 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii O” przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia w dniu 28 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 62/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (62/2018) Płatność odsetek od obligacji serii O
2018-11-28
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 62/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii O. Tym samy w dniu 28 listopada 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii O.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii O są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „In-formacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący 31/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (31/2018) Zakup portfela wierzytelności o wartości 12,8 mln euro na rynku hiszpańakim
2018-11-22
ESPI


ESPI: raport bieżący 31/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 listopada 2018 roku spółka zależna od Emitenta, Medius Collection S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania) otrzymała umowę cesji zakupi trzech portfela wierzytelności o wartości 12,8 mln Euro (wg. Kursu średniego NBP z dnia 22 listopada 2018 roku 55 mln zł.) z siedzibą w Madrycie.

Przedmiotowy portfel jest portfelem zakupionym przez Emitenta od Kreditech Spain S.L. zgodnie z podpisaną umową o współpracy z dnia 15 grudnia 2017 roku o której Emitent informował raportem ESPI nr 63/2017.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta na rynku polskim w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora B2C w Polsce. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Emitenta działalności.

Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje w zawieranych umowach najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i zapisy

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport kwartalny nr 61/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (61/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 roku
2018-11-14
EBI Okresowy


EBI Okresowe: raport kwartalny nr 61/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik: 

Przejdź do infostrefa
Raport nr 60/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (60/2018) Płatność odsetek od obligacji serii M
2018-11-14
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 60/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 listopada 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii M. Tym samy w dniu 14 listopada 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii M.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii M są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 59/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (59/2018) Częściowy wykup obligacji serii O
2018-10-29
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 59/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2018 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110.000 euro, wyemitowanym przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 110 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

Warunki Emisji obligacji serii O przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia w dniu 28 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 58/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (58/2018) Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku
2018-10-18
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 58/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) wskazuje, iż skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 27/2018 w dniu 15 maja 2018 roku, a następnie skorygowany raportem bieżącym EBI nr 29/2018 w dniu 22 maja 2018 roku zawierał niepoprawne dane finansowe wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitent, tj. w bilansie jednostkowym i bilansie skonsolidowanym.

Różnice zostały wykryte w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2018 rok. Biegły zweryfikował dotychczas stosowane przez Emitenta parametry wyceny pakietów wierzytelności i wskazał na konieczność wprowadzenia korekt wyceny pakietów wierzytelności.

Konieczność korekty wyceny pakietów wierzytelności jest wynikiem faktu, iż Emitent zaczął stosować międzynarodowe standardy rachunkowości, w związku z czym należało dokonać zmiany metody wyceny nabywanych portfeli wierzytelności, z metody wyceny według wartości godziwej na metodę skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu).

Z uwagi na znaczącą liczbę omyłek dotyczących Bilansu jednostkowego i Bilansu skonsolidowanego, dla czytelnego obrazu przedstawione w załączonej korekcie raportu okresowego dane finansowe, zostały zaprezentowane w finalnej, prawidłowej wersji bez wyszczególniania poszczególnych pozycji.

W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn, które spowodowały konieczność dokonania korekty skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku i dołoży wszelkich starań, aby nie powtórzyły się one w przyszłości.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport IQ2018

Przejdź do infostrefa
Raport nr 57/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (57/2018) Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2018 roku
2018-10-18
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 57/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) wskazuje, iż skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 43/2018 w dniu 14 sierpnia 2018 roku, a następnie skorygowany raportem bieżącym EBI nr 44/2018 w dniu 16 sierpnia 2018 roku zawierał niepoprawne dane finansowe wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitent, tj. w bilansie jednostkowym i bilansie skonsolidowanym.

Różnice zostały wykryte w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2018 rok. Biegły zweryfikował dotychczas stosowane przez Emitenta parametry wyceny pakietów wierzytelności i wskazał na konieczność wprowadzenia korekt wyceny pakietów wierzytelności.

Konieczność korekty wyceny pakietów wierzytelności jest wynikiem faktu, iż Emitent zaczął stosować międzynarodowe standardy rachunkowości, w związku z czym należało dokonać zmiany metody wyceny nabywanych portfeli wierzytelności, z metody wyceny według wartości godziwej na metodę skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu).

W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2018 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn, które spowodowały konieczność dokonania korekty skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2018 roku i dołoży wszelkich starań, aby nie powtórzyły się one w przyszłości.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

- Raport IIQ2018

Przejdź do infostrefa
Raport nr 56/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (56/2018) Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku
2018-10-18
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 56/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) wskazuje, iż skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 27/2018 w dniu 15 maja 2018 roku, a następnie skorygowany raportem bieżącym EBI nr 29/2018 w dniu 22 maja 2018 roku zawierał niepoprawne dane finansowe wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitent, tj. w bilansie jednostkowym i bilansie skonsolidowanym.

Różnice zostały wykryte w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2018 rok. Biegły zweryfikował dotychczas stosowane przez Emitenta parametry wyceny pakietów wierzytelności i wskazał na konieczność wprowadzenia korekt wyceny pakietów wierzytelności.

Konieczność korekty wyceny pakietów wierzytelności jest wynikiem faktu, iż Emitent zaczął stosować międzynarodowe standardy rachunkowości, w związku z czym należało dokonać zmiany metody wyceny nabywanych portfeli wierzytelności, z metody wyceny według wartości godziwej na metodę skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu).

Z uwagi na znaczącą liczbę omyłek dotyczących Bilansu jednostkowego i Bilansu skonsolidowanego, dla czytelnego obrazu przedstawione w załączonej korekcie raportu okresowego dane finansowe, zostały zaprezentowane w finalnej, prawidłowej wersji bez wyszczególniania poszczególnych pozycji.

W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn, które spowodowały konieczność dokonania korekty skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku i dołoży wszelkich starań, aby nie powtórzyły się one w przyszłości.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 55/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (55/2018) Płatność odsetek od obligacji serii I
2018-10-15
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 55/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 października 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 15 października 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii I są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa