Przejdź na
stronę kancelarii

Raporty

Ilość wpisów na stronie:

10
20
30

Pokaż:

Wszystkie
EBI Bieżący
EBI Okresowy
ESPI
Nazwa Data Typ raportu
Raport bieżący z plikiem nr 16/2020 - KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku
2020-06-01
ESPI


ESPI: raport bieżący z plikiem 16/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00, w lokalu Kan-celarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królew-ska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/ Projekty uchwał na ZWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

4/ Informacja o liczbie akcji

Przejdź do infostrefa
Raport nr 32/2020 - KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 29 czerwca 2020 roku
2020-06-01
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 32/2020

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00, w lokalu Kan-celarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królew-ska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/ Projekty uchwał na ZWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Syste-mu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Przejdź do infostrefa
Raport bieżący nr 15/2020 - KANCELARIA MEDIUS SA (15/2020) Otwarcie postępowania układowego
2020-05-29
ESPI


ESPI: raport bieżący 15/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 11 maja 2020 r., Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że powziął informację, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo-Restrukturyzacyjnych z dnia 29 maja 2020 r. otwarte zostało wobec Spółki postępowanie układowe.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego, zachowany został zarząd własny Spółki, z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego powołano spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przejdź do infostrefa
Raport roczny nr 31/2020 - KANCELARIA MEDIUS SA (31/2020) Skonsolidowany raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019
2020-05-29
EBI Okresowy


EBI Okresowe: raport roczny nr 31/2020

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Raport Grupy KME 2019

SSF za 2019

Sprawozdanie SSF z badania niezależnego biegłego za 2019

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy za 2019

Przejdź do infostrefa
Raport roczny nr 30/2020 - KANCELARIA MEDIUS SA (30/2020) Jednostkowy raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019
2020-05-29
EBI Okresowy


EBI Okresowe: raport roczny nr 30/2020

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

- Raport KME 2019

- JSF za 2019

- Sprawozdanie JSF z badania niezależnego biegłego za 2019

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za 2019

Przejdź do infostrefa
Raport kwartalny nr 29/2020 - KANCELARIA MEDIUS SA (29/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
2020-05-15
EBI Okresowy


EBI Okresowe: raport kwartalny nr 29/2020

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik:

Raport IQ 2020

Przejdź do infostrefa
Raport nr 28/2020 - KANCELARIA MEDIUS SA (28/2020) Informacja o protokole zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii N
2020-05-13
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 28/2020

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, że w dniu 13 maja 2020 roku na swojej stronie internatowej www.kancelariamedius.pl opublikowany został protokół zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii N wyemitowanych przez Emitenta.

Pełna treść protokołu z zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii N Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Przejdź do infostrefa
Raport bieżący nr 14/2020 - KANCELARIA MEDIUS SA (14/2020) Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania układowego wobec Spółki
2020-05-11
ESPI


ESPI: raport bieżący 14/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 11 maja 2020 r. nadany został do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowo - Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie wobec Spółki postępowania układowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

Złożenie przez Spółkę wyżej wspomnianego wniosku było podyktowane potrzebą ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki zachwianej wskutek wybuchu pandemii wirusa SASR-CoV-2 i wynikającego z tego spadku poziomu przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu serwisowania nabytych wierzytelności konsumenckich. Ze względu na spadek osiąganych przychodów Spółka znalazła się w sytuacji, w której nie byłaby w stanie terminowo spłacać całości swojego zadłużenia o terminach wymagalności przypadających w najbliższych miesiącach, w szczególności zadłużenia finansowego z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowanie układowego ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki oraz umożliwienie kontynuowania prowadzonej przez Spółkę działalności. Zamiarem Spółki wskazanym we wniosku o otwarcie wobec Spółki postępowania układowego jest zawarcie układu z wierzycielami, w ramach którego nastąpi wydłużenie terminów płatności wierzytelności oraz pełna spłata wierzytelności wszystkich wierzycieli Spółki objętych układem wraz z odsetkami kapitałowymi.

Jednocześnie zdaniem zarządu Spółki postępowanie układowe stanowi optymalny środek poprawy sytuacji Spółki. W szczególności zdaniem zarządu Spółki, na dzień publikowania niniejszego raportu, aktualna sytuacja Spółki nie uzasadnia podjęcia dalej idących kroków.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 27/2020 - KANCELARIA MEDIUS SA (27/2020) Kancelaria Medius S.A. w sprawie zmiany terminu NWZ oraz zmiany porządku obrad
2020-05-11
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 27/2020

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., niniejszym informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ("NWZ") zaplanowanego na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki - BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków. Nowy termin NWZ został ustalony na dzień 10 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00.

Zmianie uległ również porządek obrad NWZ. Miejsce NWZ pozostaje bez zmian.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu NWZ zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Zmiana terminu NWZ uzasadniona jest otrzymaniem przez spółkę w dniu 11 maja 2020 r. żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki od jednego z akcjonariuszy Spółki w trybie art. 385 § 3 k.s.h. i umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia punktu „Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami”. Z uwagi na ekonomikę działania, zarząd Spółki uznał za wskazane, aby zamiast dwóch następujących po sobie walnych zgromadzeń o częściowo pokrywającym się porządku obrad, odbyć jedno zgromadzenie. Uzasadnienie to wynika również z zasady wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków rady nadzorczej w przypadku wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto odbycie jednego walnego zgromadzenia Spółki zamiast dwóch jest również uzasadnione potrzebą ograniczania zgromadzania się z uwagi na obowiązujący od dnia 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 NWZ, które odbędzie się w siedzibie Spółki - BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków.

Porządek obrad:

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;

5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

6/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

7/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;

8/ podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;

9/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;

10/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rozpatrywanie punkt 7 porządku obrad będzie bezprzedmiotowe w przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uprzednio poweźmie uchwały wskazane w pkt 5 oraz 6 porządku obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

Przejdź do infostrefa
Raport bieżący nr 13/2020 z plikiem - KANCELARIA MEDIUS SA (13/2020) Kancelaria Medius S.A. w sprawie zmiany terminu NWZ oraz zmiany porządku obrad
2020-05-11
ESPI


ESPI: raport bieżący z plikiem 13/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., niniejszym informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ("NWZ") zaplanowanego na dzień 14 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki - BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków. Nowy termin NWZ został ustalony na dzień 10 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00.

Zmianie uległ również porządek obrad NWZ. Miejsce NWZ pozostaje bez zmian.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu NWZ zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Zmiana terminu NWZ uzasadniona jest otrzymaniem przez spółkę w dniu 11 maja 2020 r. żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki od jednego z akcjonariuszy Spółki w trybie art. 385 § 3 k.s.h. i umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia punktu "Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami".

Z uwagi na ekonomikę działania, zarząd Spółki uznał za wskazane, aby zamiast dwóch następujących po sobie walnych zgromadzeń o częściowo pokrywającym się porządku obrad, odbyć jedno zgromadzenie. Uzasadnienie to wynika również z zasady wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków rady nadzorczej w przypadku wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto odbycie jednego walnego zgromadzenia Spółki zamiast dwóch jest również uzasadnione potrzebą ograniczania zgromadzania się z uwagi na obowiązujący od dnia 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 NWZ, które odbędzie się w siedzibie Spółki - BUDYNEK EXCON, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków.

Porządek obrad:

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;

5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

6/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

7/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;

8/ podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;

9/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;

10/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rozpatrywanie punkt 7 porządku obrad będzie bezprzedmiotowe w przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uprzednio poweźmie uchwały wskazane w pkt 5 oraz 6 porządku obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

Przejdź do infostrefa