Przejdź na
stronę kancelarii

Raporty

Ilość wpisów na stronie:

10
20
30

Pokaż:

Wszystkie
EBI Bieżący
EBI Okresowy
ESPI
Nazwa Data Typ raportu
Raport nr 51/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (51/2018) Płatność odsetek od obligacji serii Ł
2018-09-18
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 51/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 18 września 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii Ł. Tym samy w dniu 18 września 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii Ł.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii Ł są dokonywane za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 50/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (50/2018) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2018-09-17
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 50/2018

Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 17 września 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej pana Przemysława Kowalewskiego.

Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob-rotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 49/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (49/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.
2018-09-17
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 49/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 września 2018 roku w Krakowie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załącznik

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Przejdź do infostrefa
Raport nr 48/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (48/2018) Płatność odsetek od obligacji serii N
2018-09-07
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 48/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 7 września 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii N. Tym samy w dniu 7 września 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii N.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii N są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący z plikiem 27/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (27/2018) Zmiana stanu posiadania
2018-08-31
ESPI


ESPI: raport bieżący z plikiem 27/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2018 r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Trigon" lub "Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon zawiadomił o zmianie udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Rozliczenie w dniu 27 sierpnia 2018 r. transakcji nabycia 565 akcji Spółki przez TTT Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, powodujące łącznego udziału głosów posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 1%, w odniesieniu do stanu wskazanego w zawiadomieniu z dnia 4 września 2017 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału wynikającego z transakcji pakietowych fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon posiadały łącznie 9 095 677 akcji Spółki, stanowiących 62,2482 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9 095 677 głosów w Spółce, co stanowi 62,2482 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wg stanu na 30 sierpnia 2017 r.

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon posiadają łącznie 9 096 242 akcji Spółki, stanowiących 62,2521 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 9 096 242 głosów w Spółce, co stanowi 62,2521 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki: brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.611.942 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki: 14.611.942.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o których mowa powyżej.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 47/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (47/2018) Częściowy wykup obligacji serii O
2018-08-28
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 47/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 sierpnia 2018 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odset-kami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110.000 euro, wyemitowanym przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 110 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O wskazanych w „Warun-kach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

Warunki Emisji obligacji serii O przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia w dniu 28 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ryn-ku NewConnect.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 46/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (46/2018) Płatność odsetek od obligacji serii O
2018-08-28
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 46/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii O. Tym samy w dniu 28 sierpnia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii O.

Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii O są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 45/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (45/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 września 2018 roku.
2018-08-20
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 45/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 17 września 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Kancelaria Medius S.A. 17 września 2018r.

Wzór pełnomocnictwa NWZA Kancelaria Medius S.A. 17 września 2018r.

Projekty uchwał NWZA Kancelaria Medius S.A. 17 września 2018r.

- Informacja o liczbie akcji NWZA Kancelaria Medius S.A. 17 września 2018r.

Przejdź do infostrefa
Raport nr raport bieżący z plikiem 26/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (26/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 września 2018 roku.
2018-08-20
ESPI


ESPI: raport bieżący z plikiem 26/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Kancelaria Medius S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 17 września 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Kancelaria Medius S.A. 17 września 2018r.

Wzór pełnomocnictwa NWZA Kancelaria Medius S.A. 17 września 2018r.

Projekty uchwał NWZA Kancelaria Medius S.A. 17 września 2018r.

- Informacja o liczbie akcji NWZA Kancelaria Medius S.A. 17 września 2018r.

Przejdź do infostrefa
Raport nr 44/2018 - KANCELARIA MEDIUS SA (44/2018) Korekta raportu za IIQ 2018 roku
2018-08-16
EBI Bieżący


EBI Bieżące: 44/2018

Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę wskaźnika zadłużenie finansowe netto/LTM EBITDA opublikowany w raporcie nr 43/2018 (punkt 19, str. 33).

Było:

zadłużenie finansowe netto/LTM EBITDA: 2,18

Powinno być:

zadłużenie finansowe netto/LTM EBITDA: 2,24

W pozostałym zakresie raport za IIQ 2018 roku jest prawidłowy.

Podstawa prawna:

§ 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przejdź do infostrefa