load

Postępowanie układowe

9 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowania układowe wobec Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania, które padają ze strony obligatariuszy w toku tego postępowania.

Dlaczego spółka zmuszona została wejść w postępowanie układowe?

Na obecną kondycję spółki, podobnie zresztą jak na całą gospodarkę negatywny wpływ miał przede wszystkim wybuch pandemii COVID-19. Gospodarka drastycznie wyhamowała, co doprowadziło do istotnego spadku odzysków wierzytelności przez Spółkę. Nie bez znaczenia jest fakt, że ponad połowa posiadanych przez spólkę wierzytelności to portfele hiszpańskie. Spadek odzysków negatywnie wpłynął na płynność Spółki.

Do problemów spółki przyczynił się także brak dopasowania aktywów do pasywów. Problemy z finansowaniem działalności pojawiły się już w 2019 roku, kiedy spółka zawiesiła działalność inwestycyjną – nie kupowała nowych portfeli wierzytelności. W rezultacie Zarząd zmuszony był złożyć wniosek o wszczęcie postępowania układowego.

Jakie są zasady spłaty zobowiązań w związku z wszczęciem postępowania układowego?

W związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 29 maja 2020 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (co do zasady, nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania). Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 29 maja 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Jaka jest obecnie kondycja spółki?

Obecna kondycja spółki nie pozwala na wykup obligacji i spłatę odsetek. Mimo, że spółka kontynuuje wszystkie działania windykacyjne, w obecnej chwili nie dysponuje wystarczającym poziomem środków finansowych.

W związku z postępowaniem układowym spółka jest w trakcie opracowywania planu naprawczego oraz nowej strategii dla Grupy KME SA. Jej główne cele to uregulowanie zobowiązań wobec jej wierzycieli, powrót Spółki do bieżącej działalności i dalszy rozwój spółki.

Kto jest nadzorcą sądowym w tym postępowaniu?

Nadzorcą sądowym w tym postępowaniu jest spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.. Sprawuje ona nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania.

Który Sędzia pełni funkcję Sędziego-komisarza w niniejszym postępowaniu?

Sędzią Komisarzem wyznaczony został Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie –  Bartosz Suchmiel.

Pod jaką sygnaturą akt jest prowadzone postępowanie układowe?

Postępowanie układowe jest prowadzone pod sygnaturą akt: VIII GRu 1/20 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Kto reprezentuje obligatariuszy?

Kuratorem, który reprezentuje prawa obligatariuszy jest Alerion spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 585928).

W jaki sposób Kurator reprezentuje prawa obligatariuszy?

Rolą Kuratora jest zapewnienie, by kwota wierzytelności przysługujących obligatariuszom zamieszczona w spisie wierzytelności była jak najkorzystniejsza oraz by ujęta w spisie wartość zabezpieczeń dla obligacji zabezpieczonych była możliwie zbliżona do ich rzeczywistej wartości.

Na Zgromadzeniu Wierzycieli, w głosowaniu nad przyjęciem układu Kurator oddaje głos w imieniu reprezentowanych obligatariuszy.

Warto zauważyć, że Kurator został ustanowiony jedynie do reprezentacji praw obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wszelkie działania związane z ewentualną egzekucją z przedmiotu zabezpieczenia pozostają poza sferą postępowania restrukturyzacyjnego i mogą być podejmowane przez ustanowionych administratorów zabezpieczeń.

Czy  w postępowaniu restrukturyzacyjnym obligatariusz może wyłączyć się spod kurateli i działać samodzielnie?

Jeżeli Obligatariusze zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez Sędziego -Komisarza mogą w nim działać osobiście lub przez pełnomocnika. Sędzia – komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji. W tym celu należy złożyć wniosek do Sędziego – komisarza oraz dołączyć potwierdzenie przysługujących praw np. poprzez dołączenie świadectwa depozytowego/zaświadczenia.

Jak wygląda ramowy przebieg postępowania układowego?

W pierwszym etapie Nadzorca Sądowy sporządza i przedkłada Sędziemu – Komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez Spółkę oraz spis wierzytelności (ten etap jest już za nami).

Składając wniosek o otwarcie postępowania układowego spółka przedstawiła pierwszą wersję propozycji układowych. W związku z weryfikacją wycen przedmiotów zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Obligatariuszom z tytułu obligacji w najbliższym czasie spółka zamierza przedstawić zaktualizowane propozycje układowe. Po ich przedłożeniu zamieszczone zostaną one na stronie spółki oraz na stronie kuratora.

Zgodnie z prawem spis wierzytelności sporządzany został przez Nadzorcę Sądowego z urzędu, na podstawie m.in. ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w rejestrach. Na spisie wierzytelności obligatariusze nie są wymieniani z imienia i nazwiska lub firmy. Spis zawiera jedynie łączną sumę wierzytelności przypadających na daną serię obligacji. Spis wierzytelności: https://alerion.pl/kurator/

W drugim etapie Sędzia – Komisarz wyznacza termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Sądowy zawiadamia Kuratora oraz wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności. O wyznaczeniu terminu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem Kurator poinformuje na stronie https://alerion.pl/kurator /.

W razie przyjęcia układu przez Zgromadzenie Wierzycieli, podlega on rozpoznaniu przez Sąd restrukturyzacyjny, który zatwierdza bądź odmawia zatwierdzenia układu.

Postępowanie restrukturyzacyjne kończy się wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu. W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu Spółka rozpocznie jego realizację.

Czy możliwe jest złożenie innej niż przygotowana przez spółkę propozycji układu?

Własne propozycje układowe może złożyć także Nadzorca Sądowy, Rada Wierzycieli lub wierzyciela lub wierzycieli dysponujących łącznie co najmniej 30 % sumy wierzytelności. Wszystkie złożone propozycje układowe są poddawane pod głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli, a za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności.

Kiedy obligatariusze mogą spodziewać się zwrotu pieniędzy?

Terminy i warunki spłaty będą określone treścią przyjętego i zatwierdzonego układu.

Dokumenty

Data
Nazwa
2021-05-17
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)
collapse

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, “Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _MAR_ dotyczącej zawarcia przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku porozumienia _dalej “Porozumienie”_ w sprawie zobowiązania dłużnika Emitenta _dalej “Dłużnik”_ do spowodowania ustanowienia hipoteki na nieruchomości na zabezpieczenie roszczenia Emitenta. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 30 września 2021 roku, z zastrzeżeniem możliwości jej wcześniejszej publikacji, w przypadku konieczności uzyskania zgody Nadzorcy Sądowego na wykonacie Porozumienia lub konieczności uzyskania zgody Rady Wierzycieli na wykonacie Porozumienia.

Treść opóźnionej informacji:
Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku doszło do zawarcia porozumienia _dalej “Porozumienie”_ w sprawie zobowiązania dłużnika Emitenta _dalej “Dłużnik”_ do ustanowienia hipoteki na nieruchomości _dalej “Nieruchomość”_ na zabezpieczenie roszczenia Emitenta. Zobowiązanie Dłużnika wynikające z Porozumienia ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej w wysokości przekraczającej przychody Emitenta w 2020 roku _dalej “Wierzytelność”_.

Termin zwrotu Wierzytelności został ustalony maksymalnie na dzień 30.09.2021 r.

W przypadku braku realizacji przez Dłużnika ww. zobowiązań, we wskazanych Porozumieniem terminach i na zasadach w nim określonych, Wierzytelność stanie się natychmiast wymagalna w pełnej kwocie i będzie mogła być dochodzona na drodze sądowej.

2021-04-19
Komunikat nr 9/04/2021 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.
collapse

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wierzycieli, które po ogłoszeniu przerwy w obradach, było kontynuowane w dniu 13 kwietnia 2021 r.

W trakcie posiedzenia w dniu 29 marca 2021 r. m.in. wyłoniony został Przewodniczący Rady Wierzycieli, którym wybrany został Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, jak również Zastępca Przewodniczącego Rady Wierzycieli, którym został Lumen Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Nadzorca Sądowy poinformował Radę o odmowie przyjęcia funkcji Zastępcy Członka Rady Wierzycieli przez Skarb Państwa – Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego. Skład Rady Wierzycieli, zgodnie z wiedzą Kuratora, nie został jeszcze uzupełniony.

Nadzorca Sądowy przedstawił Radzie Wierzycieli dotychczasowy przebieg postępowania układowego, jego poszczególne etapy oraz podjęte i planowane czynności. Zarząd Dłużnika przedstawił dotychczasowe zmiany wprowadzone w Spółce, dotyczące kwestii organizacyjnych i kadrowych, jak również związane ze strategią windykacyjną. Zarząd Dłużnika wskazał również, że opracowywana jest aktualizacja planu restrukturyzacyjnego, złożonego do akt postępowania.

Zarząd Dłużnika poinformował również Radę, że trwają prace nad modyfikacją propozycji układowych. Zarząd szacuje, że założenia do zmodyfikowanych propozycji układowych będą mogły zostać przekazane Radzie Wierzycieli do końca kwietnia br.

W trakcie posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2021 r. Zarząd Dłużnika ponownie przedstawił Radzie Wierzycieli informację o aktualnie podejmowanych czynnościach i statusie postępowania restrukturyzacyjnego. Rada omówiła także oraz przyjęła Regulamin Rady Wierzycieli.

Protokoły z posiedzenia Rady Wierzycieli zostały złożone do akt postępowania restrukturyzacyjnego. Kolejne posiedzenie Rady Wierzycieli zostało zwołane na dzień 6 maja 2021 r.

O dalszych postępach w postępowaniu będziemy Państwa informować na bieżąco.

2021-04-14
Prośba o zgłaszanie się wierzycieli nieujętych w spisie wierzytelności
collapse

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi sporządzenia przez nadzorcę sądowego I uzupełniającego spisu wierzytelności, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie przysługujących Państwu wierzytelności, które powstały przed dniem 29 maja 2020 r., a które nie zostały uwzględnione w złożonym do akt postępowania spisie wierzytelności.

W szczególności zwracamy się do wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności wynikające z obowiązku zwrotu przez  kwot nadpłaconych w toku postępowania egzekucyjnego lub kosztów procesu, które powstały (data orzeczenia) przed dniem 29 maja 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 101 ust. 2 p.r. sędzia-komisarz zmienia spis wierzytelności stosownie do przedstawionych mu prawomocnych orzeczeń. Przepisy art. 89-91 stosuje się odpowiednio. Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności wynikające z prawomocnego orzeczenia sądu mogą zatem zwracać się o ujęcie ich w spisie wierzytelności bezpośrednio do sędziego-komisarza.

Informacje o przysługujących Państwu wierzytelnościach prosimy przesyłać na adres mailowy medius@zfrsa.pl do dnia 10 maja 2021 r.

2021-03-03
Uchwała Zarządu KME o wyrażeniu zgody na zmianę WEO serii N
collapse

Uchwała nr 1/03/2021
Zarządu spółki
KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 marca 2021 roku
w sprawie zmian warunków emisji obligacji serii N

W związku z Uchwałą Zarządu Spółki nr 26/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. oraz Uchwałą Zarządu Spółki nr 2/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., działając na podstawie art. 67 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Zarząd spółki KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zarząd spółki KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 69, 30-393 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397680, z kapitałem zakładowym 7.305.971,00 zł oraz numerem REGON: 121850740, NIP: 6793070026 (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”), postanawia o zmianie Warunków Emisji Obligacji Serii N,
zgodnie z Uchwałą numer 6 z dnia 3 marca 2021 roku Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N wyemitowanych w dniu 7 marca 2018 roku przez Emitenta.

2. Zarząd Spółki niniejszym uchwala i przyjmuje zmianę Warunków Emisji Obligacji Serii N,zgodnie z Uchwałą numer 6 z dnia 3 marca 2021 roku Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N wyemitowanych w dniu 7 marca 2018 roku przez Emitenta, zawartą w protokole ze Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N, którego wypis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
1. Wypis aktu notarialnego z dnia 3 marca 2021 roku sporządzonego przez zastępcę notarialnego Michała Chowaniec, zastępcę Pawła Sawickiego notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Rep. A nr 3430/2021, obejmującego protokół oraz uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy.
___________________________ ___________________________
Prezes Zarządu Przemysław Edward Dąbrowski
Członek Zarządu Marcin Leszek Tokarek

2021-01-21
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii N
collapse

[Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy]

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, ul. Babińskiego 69, 39-393 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397680 (zwana dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 50 § 1 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 ze zm., zwana dalej: „Ustawą o obligacjach”) oraz na podstawie pkt 2.1 ii) Załącznika nr 1 do Warunków emisji obligacji serii N (zwane dalej: „Warunki Emisji Obligacji”) w związku z art. 51 Ustawy o obligacjach zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii N (zwane dalej: „Zgromadzeniem Obligatariuszy”) na dzień 19 lutego 2021 roku, na godzinę: 12:00, w lokalu pod adresem: Businessroom Centrum Szkoleniowe, ulica Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisji Obligacji.

[Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy]

1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji w zakresie postanowień kwalifikowanych oraz postanowień niekwalifikowanych w szczególności, lecz nie wyłącznie zmiany:

1) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji, w tym
wysokości, sposobu wyliczenia lub warunków wypłaty oprocentowania oraz warunków
wypłaty świadczenia głównego ,

2) terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni,
według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń oraz dni, w których dokonuje się
wypłaty całości lub części świadczeń z tytułu Obligacji,

3) warunków wcześniejszego wykupu Obligacji oraz wcześniejszego spełnienia świadczeń
wynikających z Obligacji na żądanie Spółki,

4) warunków przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie obligatariuszy lub za zgodą
Zgromadzenia Obligatariuszy oraz sposobu realizacji tych praw,

5) wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji,

6) obowiązków informacyjnych Spółki.

2. Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy,

3) Sporządzenie i zatwierdzenie listy obecności,

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) Zatwierdzenie zaproponowanego porządku obrad,

6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany niekwalifikowanych oraz kwalifikowanych postanowień Warunków Emisji Obligacji.

7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisji Obligacji.

[Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy]

1. Obligatariusze w terminie 10 dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia składają chęć wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitentowi, Administratorowi Zabezpieczeń tj. Bondtrust – Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. i Agentowi Emisji tj. Trigon Dom Maklerski S.A. na piśmie lub na adres poczty elektronicznej odpowiednio:

Emitent:
Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków
E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl

Administrator Zabezpieczeń:
Bondtrust – Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
E-mail: p.kolodziej@bondtrust.pl

Agent Emisji:
Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
E-mail: obligacje@trigon.pl

2. Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział obligatariusze obligacji serii N, jeżeli zgodnie z pkt. 2.6 Załącznika  nr 1 do Warunków emisji obligacji „Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy” przedstawią świadectwo depozytowe    lub zaświadczenie depozytowe z terminem ważności nie krótszym niż 60 dni od dnia, na który wyznaczone jest Zgromadzenie Obligatariuszy.

3. Zaświadczenia i świadectwa powinny zostać złożone przez Obligatariuszy co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy na adres:

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków

z dopiskiem „Zgromadzenie Obligatariuszy”

Skan zaświadczenia depozytowego lub świadectwa depozytowego prosimy przesłać na adres email: sekretariat@kancelariamedius.pl, p.kolodziej@bondtrust.pl oraz obligacje@trigon.pl.

4. W przypadku zaświadczeń depozytowych lub świadectw depozytowych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinny one zostać złożone przez Obligatariuszy co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy na adres email: sekretariat@kancelariamedius.pl. Postanowień pkt 3 powyżej, nie stosuje się.

5. Świadectwa nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

6. Listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem tego Zgromadzenia. Lista zawiera:

a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza,

b) liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.

7. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę, o której mowa w ust. 5 oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

8. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

9. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

10. Osoba reprezentująca Obligatariusza winna potwierdzić umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza poprzez okazanie aktualnej kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru, do którego dany Obligatariusz jest wpisany lub informacji odpowiadającej odpisowi z rejestru, lub innego dokumentu stwierdzającego, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.

11. Obligatariusze mogą być reprezentowani w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika. Obligatariusz może działać w charakterze pełnomocnika innego Obligatariusza. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem, ani pracownik takiego podmiotu.

12. Poza Obligatariuszami w Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien uczestniczyć członek Zarządu Emitenta. Poza tym w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą uczestniczyć pozostali członkowie Zarządu Emitenta, Administrator Zabezpieczeń, Agent Emisji, upoważnieni pracownicy Emitenta, doradcy finansowi i prawni Emitenta oraz doradcy finansowi i prawni Obligatariuszy.

13. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy
uregulowane są w Załączniku nr 1 do Warunków emisji obligacji serii N „Regulamin Zgromadzenia
Obligatariuszy”.

 [RODO]

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie będzie Administratorem danych osobowych obligatariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki.

Jako Administrator Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji będzie przetwarzać dane osobowe obligatariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadanym przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do przenoszenia danych;
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać ujawnione: (a) podmiotom świadczącym usługi doradcze, (b) firmom inwestycyjnym, (c) Komisji Nadzoru Finansowego, (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, (f) sądom, (g) innym obligatariuszom, (h) Kancelariom Notarialnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające: (a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny obligatariusz, (h) Kancelarie Notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w
ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

2021-01-21
Komunikat nr 8/01/2021 Kuratora dla Obligatariuszy Kancelaria Medius S.A.
collapse

Szanowni Państwo,

Kurator dla Obligatariuszy ustanowiony w postępowaniu układowym spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Dłużnik”), niniejszym zawiadamia, że Postanowieniem z dnia 18.01.2021 r. Sędzia-Komisarz postępowania układowego Dłużnika postanowił ustanowić radę wierzycieli i powołać jej członków.

Treść Postanowienia można pobrać Tutaj

Kontakt dla obligatariuszy

ir@kancelariamedius.pl