load

Raporty

Data
Nazwa
Typ raportu
2021-10-06
Raport nr 13/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2021) – Rozpoczęcie procesu odtworzenia czynności rachunkowo-sprawozdawczych
EBI bieżący
see
collapse

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nowy Zarząd Spółki, po zidentyfikowaniu sytuacji związanej z koniecznością odtworzenia prowadzenia przez Spółkę czynności rachunkowo-sprawozdawczych, informuje o podpisaniu dwóch umów z MW Finance & Accountancy Sp. z o.o – podmiotem wyspecjalizowanym w świadczeniu usług rachunkowych. Pierwsza umowa dotyczy obsługi rachunkowej Spółki od dnia 01 października 2021r. Druga umowa zakłada rozpoczęcie realizacji następujących działań w podziale na dwa etapy: w ciągu 3 miesięcy dokonanie weryfikacji oraz ewentualnych korekt zapisów księgi głównej za rok 2020, weryfikację oraz ewentualne korekty deklaracji podatkowych za rok 2020, sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2020; w kolejnych 3 miesiącach w ramach drugiego etapu: weryfikację z dokumentami źródłowymi i modyfikację zapisów księgi głównej za kolejne kwartały 2021 roku, weryfikację i ewentualne korekty deklaracji podatkowych za 2021 rok, konsolidację sprawozdania z podmiotami zależnymi Spółki oraz sporządzenie wymaganych raportów giełdowych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

Jakub Rajchman – Członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Członka Zarządu

2021-09-29
Raport nr 12/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) – Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (“Emitent”, “Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 września 2021 roku uchwały nr 954/2021 w sprawie upomnienia spółki Kancelaria Medius S.A. w Restrukturyzacji, na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2020, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Maksym Wójcik – Prezes Zarządu
  • Jakub Rajchman – Członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Członka Zarządu
2021-08-24
Raport nr 10/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
EBI bieżący
see
collapse

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania z dniem 24 sierpnia 2021 roku o godz. 23:59:59 Pana Przemysława Edwarda Dąbrowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Przyczynę odwołania Pana Przemysława Edwarda Dąbrowskiego z Zarządu Spółki stanowi niedopełnianie podstawowych obowiązków w taki sposób, że Spółka mając status spółki publicznej nie była w stanie terminowo opublikować ani raportów kwartalnych za IQ/2021 i IIQ/2021, ani raportu rocznego za rok obrotowy 2020, co spowodowało zawieszenie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obrotu akcjami na rynku NewConnect, które trwa nadal; a ponadto niedopełnianie obowiązków w zakresie przekazywania spraw dotyczących pełnionych funkcji w ramach grupy kapitałowej Spółki – w związku ze złożoną rezygnacją.

2021-08-24
Raport nr 11/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji – zmiana terminu rozpoczęcia sprawozdania funkcji
EBI bieżący
see
collapse

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 września 2021 roku do składu Zarząd Emitenta Pana Maksyma Wójcika, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Tym samym Rada Nadzorcza potwierdziła swoją decyzję z dnia 22 lipca 2021 roku zmieniając jedynie datę rozpoczęcia sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Maksyma Wójcika.

Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2021-07-23
Raport nr 6/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego
ESPI
see
collapse

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (“Emitent”, “Spółka”), informuje, że w wyniku analiz prowadzonych przez Zarząd Emitenta z udziałem niezależnego audytora, w procesie sporządzania i badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za 2020 r., podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w łącznej kwocie 8.004.667,59 PLN na koniec roku 2020, mającego wpływ na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 r.

Powyższa kwota dotyczy środków pieniężnych zdeponowanych w kantorze on-line TNN Finance S.A. (nazwa komercyjna Kantoronline) i jest wykazywana w sprawozdaniu finansowym Emitenta począwszy od roku 2019 r. i widnieje w systemie ewidencji księgowej jako środki pieniężne.

Decyzja Zarządu Emitenta została podjęta przy zachowaniu ostrożności, po analizie możliwości identyfikacji tych pozycji i możliwości prawnych i faktycznych ich ściągnięcia oraz ocenie zasadności wykazywania ich jako środki pieniężne Spółki.

Opisany powyżej odpis zostanie ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Spółki i Grupy kapitałowej Emitenta za rok 2020. Dokonanie powyższych odpisów wpłynie również bezpośrednio na obniżenie kwoty środków pieniężnych wykazanych w bilansie Spółki i Grupy Kapitałowej i tym samym na wysokość sumy bilansowej. Zarząd zwraca uwagę, że odpisy aktualizujące mają charakter pieniężny i wpłyną na sytuację finansową Emitenta w zakresie jego wypłacalności.

Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało zakończone badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020, w związku z czym ostateczne dane finansowe, w tym suma dokonanych odpisów, będą zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za rok 2020 r.

2021-07-23
Raport nr 6/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuję, że Pan Przemysław Edward Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 października 2021 roku o godz. 23:59:59.

Do dnia 31 października 2021 roku Pan Przemysław Edward Dąbrowski będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

2021-07-23
Raport nr 7/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuję, że Pan Marcin Tokarek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 8 sierpnia 2021 roku o godz. 23:59:59.

Do dnia 8 sierpnia 2021 roku Pan Marcin Tokarek będzie pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

2021-07-23
Raport nr 8/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 listopada 2021 roku do składu Zarząd Emitenta Pana Maksyma Wójcika, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2021-07-23
Raport nr 9/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie delegowania z dniem 9 sierpnia 2021 roku, na okres trzech miesięcy – tj. do dnia 8 listopada 2021 roku do godz. 23:59:59 – Członka Rady Nadzorczej – Pana Jakuba Rajchmana – do wykonywania czynności Członka Zarządu Emitenta.

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej, delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2021-06-01
Raport nr 5/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji
EBI bieżący
see
collapse

W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (“Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu rocznego za 2020 rok.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie, tj. w dniu 31 maja 2021 r. raportu rocznego za 2020 r. są trwające prace nad badaniem sprawozdania finansowego Spółki przez firmę audytorską. W związku z powyższym raport roczny za 2020 r. zostanie opublikowany w późniejszym terminie, o czym Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

2021-05-16
Raport nr 4/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2021)Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)
ESPI
see
collapse

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, “Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _MAR_ dotyczącej zawarcia przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku porozumienia _dalej “Porozumienie”_ w sprawie zobowiązania dłużnika Emitenta _dalej “Dłużnik”_ do spowodowania ustanowienia hipoteki na nieruchomości na zabezpieczenie roszczenia Emitenta. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 30 września 2021 roku, z zastrzeżeniem możliwości jej wcześniejszej publikacji, w przypadku konieczności uzyskania zgody Nadzorcy Sądowego na wykonacie Porozumienia lub konieczności uzyskania zgody Rady Wierzycieli na wykonacie Porozumienia.

Treść opóźnionej informacji:
Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku doszło do zawarcia porozumienia _dalej “Porozumienie”_ w sprawie zobowiązania dłużnika Emitenta _dalej “Dłużnik”_ do ustanowienia hipoteki na nieruchomości _dalej “Nieruchomość”_ na zabezpieczenie roszczenia Emitenta. Zobowiązanie Dłużnika wynikające z Porozumienia ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej w wysokości przekraczającej przychody Emitenta w 2020 roku _dalej “Wierzytelność”_.

Termin zwrotu Wierzytelności został ustalony maksymalnie na dzień 30.09.2021 r.

W przypadku braku realizacji przez Dłużnika ww. zobowiązań, we wskazanych Porozumieniem terminach i na zasadach w nim określonych, Wierzytelność stanie się natychmiast wymagalna w pełnej kwocie i będzie mogła być dochodzona na drodze sądowej.

2021-03-05
Raport nr 3/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2021) Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii N
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (“Emitent”, “Spółka”), informuje o zmianie Warunków Emisji Obligacji serii N (“WEO”) wyemitowanych w dniu 7 marca 2018 r. przez Emitenta i zgodzie nadzorcy sądowego na zmianę WEO. Zmiana obejmuje w szczególności przesunięcie terminu wykupu obligacji serii N na dzień 31 grudnia 2025 r.

 

W wyniku zmiany WEO dokonanie zostaną przez Emitenta następujące czynności tj:

1. zawarcie przez Emitenta w terminie do dnia 15 marca 2021 r. drugiej umowy na pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń ze spółką CVI Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

2. wystawienie przez Emitenta weksli własnych oraz podpisania porozumienia wekslowego, o którym mowa w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N;

3. złożenie przez Emitenta, w terminie do dnia 15 marca 2021 r., na rzecz administratora zabezpieczeń oraz drugiego administratora zabezpieczeń w myśl WEO oświadczeń w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.;

4. dokonanie zmiany umowy na pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń ze spółką BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. z siedzibą w Krakowie w rozumieniu postanowień uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy, na warunkach w niej wskazanych.

 

Zarząd Emitenta wskazuje, że wydłużenie terminu wykupu obligacji serii N przyczyni się do polepszenia możliwości sprawnego zarządzania systemem finansowania Spółki podczas trwającego postępowania restrukturyzacyjnego i wpłynie pozytywnie na jego przeprowadzenie.

2021-03-05
Raport z plikiem nr 4/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2021) Zmiana warunków emisji obligacji serii N
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (“Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących: EBI nr 9/2018 („Przyjęcie ostatecznych warunków emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii N”), EBI nr 1/2021 („Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N”) informuje, że w związku z odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy w dniu 3 marca 2021 r. i zgodą nadzorcy sądowego doszło do zmiany Warunków Emisji Obligacji serii N Emitenta.

 

Warunki Emisji Obligacji serii N zostały zmienione w zakresie postanowień kwalifikowanych oraz postanowień niekwalifikowanych w szczególności, lecz nie wyłącznie poprzez zmiany: 1) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji serii N, w tym wysokości, sposobu wyliczenia lub warunków wypłaty oprocentowania oraz warunków wypłaty świadczenia głównego, 2)terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji serii N, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń oraz dni, w których dokonuje się wypłaty całości lub części świadczeń z tytułu Obligacji serii N, 3)warunków wcześniejszego wykupu Obligacji serii N oraz wcześniejszego spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji Serii N na żądanie Spółki, 4)warunków przedterminowego wykupu Obligacji serii N na żądanie obligatariuszy lub za zgodą Zgromadzenia Obligatariuszy oraz sposobu realizacji tych praw, 5) wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji serii N, 6) obowiązków informacyjnych Spółki.

Emitent w załączeniu przekazuje tekst jednolity zmienionych Warunków Emisji Obligacji serii N.

Warunki Emisji Obligacji serii N pdf
2021-02-15
Raport kwartalny nr 3/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
EBI okresowy
see
collapse

arząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport IVQ 2020 pdf
Raport_IVQ_2020 - Komentarz Zarządu pdf
2021-01-29
Raport nr 2/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Ustanowienie Rady Wierzycieli
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje o wydaniu przez Sędziego-komisarza postępowania układowego Emitenta, działającego w Sądzie Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na posiedzeniu niejawnym postanowienia w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli.

 

Na podstawie ww. postanowienia Sędzia-komisarz ustanowił Radę Wierzycieli w składzie 5 członków i 2 zastępców.

 

W skład Rady Wierzycieli powołani zostali:

• OPEN Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie,

• OPEN Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie,

• LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie,

• LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie,

• kurator dla reprezentowania praw obligatariuszy ALERION spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie.

 

W charakterze zastępców członków Rady Wierzycieli powołano:

• MOUNT Finansowanie Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie,

• Skarb Państwa – Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie.

2021-01-29
Raport nr 2/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius w restrukturyzacji S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

– raport okresowy roczny za 2020 r. – 31 maja 2021 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

2021-01-21
Raport z plikiem nr 1/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N
ESPI
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, ul. Babińskiego 69, 39-393 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397680 (zwana dalej: “Spółką”), działając na podstawie art. 50 § 1 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 ze zm., zwana dalej: “Ustawą o obligacjach”) oraz na podstawie pkt 2.1 ii) Załącznika nr 1 do Warunków emisji obligacji serii N (zwane dalej: “Warunki Emisji Obligacji”) w związku z art. 51 Ustawy o obligacjach zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii N (zwane dalej: “Zgromadzeniem Obligatariuszy”) na dzień 19 lutego 2021 roku, na godzinę: 12:00, w lokalu pod adresem: Businessroom Centrum Szkoleniowe, ulica Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także warunków udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII N pdf
2021-01-21
Raport z plikiem nr 1/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii N
EBI bieżący
see
collapse

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, ul. Babińskiego 69, 39-393 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397680 (zwana dalej: “Spółką”), działając na podstawie art. 50 § 1 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 ze zm., zwana dalej: “Ustawą o obligacjach”) oraz na podstawie pkt 2.1 ii) Załącznika nr 1 do Warunków emisji obligacji serii N (zwane dalej: “Warunki Emisji Obligacji”) w związku z art. 51 Ustawy o obligacjach zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii N (zwane dalej: “Zgromadzeniem Obligatariuszy”) na dzień 19 lutego 2021 roku, na godzinę: 12:00, w lokalu pod adresem: Businessroom Centrum Szkoleniowe, ulica Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także warunków udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy pdf